Retten til bistandsadvokat

Det kan være vanskelig å gjøre seg kjent med sine rettigheter som fornærmet i en politietterforskning eller under en rettssak. Ofte kan man også ha behov for å snakke med en advokat før man anmelder en straffbar handling. En bistandsadvokat kan gi deg nødvendig informasjon, juridisk veiledning og hjelp i en slik prosess.

Advokat Kristin Sande - bistandsadvokat i PersonskadeAdvokat1

Enhver står fritt til å velge hvilken bistandsadvokat han eller hun ønsker hjelp fra. Advokat Kristin Sande jobber som bistandsadvokat, og hun anbefaler sterkt at en benytter seg av en som er kjent med rollen. Foto: PersonskadeAdvokat1

Når kan du ha krav på bistandsadvokat?

Enkelte straffbare handlinger gir fornærmede automatisk rett på å få oppnevnt bistandsadvokat. Dette gjelder blant annet i saker som omhandler seksuell omgang med barn, voldtekt, menneskehandel, tvangsekteskap og mishandling i nære relasjoner.

Fornærmede kan også få bistandsadvokat i andre straffesaker med personskade. I disse tilfellene kreves det at det er grunn til å tro at handlingen vil medføre «betydelig skade» på kropp eller helse. Det betyr at fornærmede kan ha krav på bistandsadvokat i alvorlige voldssaker eller ved andre handlinger som har ført til fysisk eller psykisk skade. Hvis vilkåret om «betydelig skade» er oppfylt, har fornærmede krav på bistandsadvokat.

Retten kan også oppnevne bistandsadvokat i andre saker enn de som er nevnt ovenfor. Det kan være tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat. Dette alternativet praktiseres strengt, og er ment som en sikkerhetsventil.

Også etterlatte kan ha krav på bistandsadvokat. Dette gjelder for den som hadde foreldreansvar i saker hvor noen under 18 år er død som følge av en straffbar handling. Retten kan også oppnevne bistandsadvokat for etterlatte i andre tilfeller der noen er død som følge av en straffbar handling.

Politiet skal informere fornærmede og etterlatte om muligheten for å få bistandsadvokat. Det er domstolen som gir oppnevningen, og som dekker advokatens lønn.

Hver tingrett har faste bistandsadvokater som blir oppnevnt hvis vilkårene er tilstede. Fornærmede har likevel ingen plikt til å bruke en av de faste bistandsadvokatene, og kan selv velge hvilken advokat hun eller han ønsker hjelp fra. Fornærmede kan også bytte bistandsadvokat hvis han eller hun allerede har fått oppnevnt bistandsadvokat. Vi anbefaler at man benytter en advokat som er kjent med rollen som bistandsadvokat.

Bistandsadvokat - voldsoffererstatning

Politiet skal informere fornærmede om muligheten til å få bistandsadvokat. Til tross for at det er domstolen som betaler advokatens lønn, er det dessverre mange som ikke benytter seg av sin rett til gratis advokat. Mange går glipp av store erstatningsbeløp som følge av at en ikke bruker bistandsadvokat i slike saker. Foto: Shutterstock

Hva er bistandsadvokatens rolle?

Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes interesser i forbindelse med etterforskningen og i en eventuell rettssak. I praksis betyr det at bistandsadvokaten blant annet skal være i kontakt med politiet mens etterforskningen pågår. Advokaten kan be om innsyn i politidokumentene, og skal holde seg oppdatert på status i saken og videre etterforskningsskritt. Advokaten har også rett til å være med i eventuelle rettsmøter under etterforskningen, og kan være tilstede under avhør hvis det er behov for det.

Bistandsadvokaten skal sørge for at fornærmede får informasjon om saksgangen, sakens utvikling og fremdriften.

Fornærmede kan ha krav på oppreisning og/eller erstatning etter en straffbar handling. Hvis det blir tatt ut tiltale mot gjerningspersonen skal bistandsadvokaten fremme eventuelle erstatningskrav under rettssaken. Advokaten skal også forberede fornærmede på selve rettssaken.

Etter at straffesaken er ferdig kan bistandsadvokaten hjelpe til med søknad om voldsoffererstatning til Kontoret for voldsoffererstatning. Bistandsadvokaten kan også bistå i en klageprosess hvis saken henlegges.

Er du usikker på om du kan ha krav på bistandsadvokat? Ta kontakt med oss i PersonskadeAdvokat1, og vi kan gi deg en vurdering av din sak. Flere av våre advokater er oppnevnt som bistandsadvokater for skadelidte over hele landet.

Gratis vurdering av din sak.