Bli kjent med dine rettigheter etter tariffavtalen for Oslo Kommune (Dokument nr. 25)

Senioradvokat Kristin Sande og Anders Foss har bistått mange, som har vært utsatt for yrkesskade i jobb hos Oslo kommune. I denne artikkelen kommer Sande med gode råd til ansatte i Oslo kommune, som kommer ut for en ulykke. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Oslo kommune er en arbeidsgiver, og er den eneste kommunen i Norge som ikke er medlem av KS sin arbeidsgiverorganisasjon. Oslo kommune er et eget tariffområde, med en særskilt tariffavtale, som kalles Dokument nr. 25. Dokument nr. 25 supplerer lovverket med viktige bestemmelser for den som er ansatt i Oslo kommune.

De fleste aktører i Oslo kommune har sine personalforsikringer gjennom Oslo Pensjonsforsikring. Oslo Pensjonsforsikring er et forsikringsselskap eid av Oslo kommune.

Hvis du er ansatt i Oslo kommune er det lurt å sette deg inn i hva slags rettigheter du har ved for eksempel sykefravær og yrkesskade. Denne artikkelen inneholder informasjon om rettigheter for tariffperioden 01.05.2022-30.04.2024.

Krav på lønn under sykefravær

Som ansatt i Oslo kommune har du rett til lønn under sykdom i inntil ett år sammenhengende ved sykefravær, likevel ikke ut over det tidspunkt folketrygden refunderer sykepenger. Dette gjelder for ansatte med en fast ukentlig arbeidstid på 15 timer eller mer.

Bestemmelsen har praktisk betydning i de tilfeller hvor du har en lønn som er høyere enn det som NAV utbetaler. NAV dekker nemlig kun sykepenger opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp (som per 01.05.23 utgjør samlet kr. 711.720,-).

Ansatte med en ukentlig arbeidstid på mindre enn 15 timer, men med fast avtale om å møte bestemte dager i uken, har rett til lønn under sykdom i inntil ett år sammenhengende etter 14 dagers tjeneste. Dersom du er ekstrahjelp har du rett til lønn under sykdom etter fire ukers ansettelse.

Særlig om ytelser ved yrkesskade eller yrkessykdom

Alle arbeidsgivere er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte, og dersom du blir skadet på jobb er du dekket gjennom denne forsikringen. Tariffavtalen for Oslo kommune inneholder i tillegg bestemmelser ved yrkesskade og yrkessykdom likestilt med yrkesskade.

For at bestemmelsene i tariffavtalen Dokument nr. 25 om yrkesskade- og sykdom skal være aktuelle må skaden som utgangspunkt være godkjent av NAV som yrkesskade eller yrkessykdom. Det er altså NAV sitt vedtak som i hovedsak er utløsende for om man har rettigheter og krav etter Dokument nr. 25.

Tariffavtalen går likevel lengre enn folketrygden i noen tilfeller. For det første gjelder også bestemmelsen når en arbeidstaker blir skadet som følge av vold fra klient eller bruker på fritiden, og som medfører hel eller delvis arbeidsuførhet eller dødsfall.

For det andre dekker Dokument nr. 25 også skader på reise fra og til jobb. Dette i motsetning til godkjenning fra NAV, som ikke dekker skader på reise til og fra arbeidsstedet.

Det er særlig viktig å være klar over disse to typesituasjonene, ettersom de vanligvis vil føre til at NAV avslår å godkjenne skaden som yrkesskade, men de kan likevel utløse erstatning etter tariffavtalen.

De ulike erstatningspostene ved yrkesskade- og sykdom

Tariffavtalen har et mer begrenset dekningsområde enn yrkesskadeforsikringsloven. Det er kun ménerstatning, tap i fremtidig erverv og erstatning ved dødsfall som er aktuelt under Dokument nr. 25. I noen tilfeller kan likevel erstatningen bli høyere enn ved å beregne etter yrkesskadeforsikringsloven. Det skyldes at beregningsmetoden er annerledes.

Ménerstatning skal kompensere for den varige funksjonsnedsettelsen som sykdommen har ført til. For å ha krav på ménerstatning må yrkesskaden- eller sykdommen ha ført til varig medisinsk invaliditetsgrad. Den medisinske invaliditeten må være minst 15 % for at den skal gi rett til erstatning. Invaliditetsgraden fastsettes av leger og spesialister.

En varig medisinsk invaliditetsgrad på 15-29 % gir krav på 1 G (folketrygdens grunnbeløp), mens 30-70 % gir krav på 2 G. Dersom varig medisinsk invaliditetsgrad er over 70 % gir dette 3 G.

Videre dekkes tap i fremtidig erverv. Forutsetningen er at NAV har innvilget uføretrygd med yrkesskadefordel. Det betyr at NAV må ha lagt til grunn at uførheten skyldes yrkesskaden eller yrkessykdommen. Ved yrkesskade som fører til ervervsmessig uførhet på 100 %, settes erstatningssummen til 15 G. Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis den ervervsmessige uførhet er lavere.

Utgangspunktet er at engangserstatningen beregnes etter folketrygdens grunnbeløp på skademeldingstidspunktet. Det er likevel slik at erstatningen, inklusive renter etter forsikringsavtaleloven, minst skal tilsvare erstatning beregnet etter grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet. I mange tilfeller vil renter utgjøre en stor del av erstatningen etter tariffavtalen, og det er viktig å få vurdert hvilket alternativ som samlet sett gir høyest erstatning. Vi som jobber spesialisert med personskader har beregningsprogram som viser hvilket utfall som gir høyest erstatning.

Tariffavtalen gir også krav på erstatning dersom yrkesskade- eller sykdom har ført til dødsfall. Det utbetales da et engangsbeløp på 15 G til ektefelle/registrert partner, samboer eller personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde.

Ved yrkesskade godkjent av NAV skal kommunen også dekke rimelige og nødvendige utgifter ved sykebehandling der disse ikke dekkes av offentlige ytelser.

Erstatning Yrkesskade

Det er veldig mange som har yrkesskadeforsikring i Oslo Pensjonsforsikring. Tariffavtalen Dokument nr. 25 for ansatte i Oslo kommune gir deg særrettigheter og disse er det veldig viktig å være kjent med dersom du blir utsatt for en yrkesskade. Foto: Shutterstock

Kollektivt gruppeliv og ulykkesforsikring

Tariffavtalen Dokument nr. 25 pålegger kommunen å tegne gruppelivsforsikring for sine ansatte. En gruppelivsforsikring er en livsforsikring for de ansatte som bedriften – her kommunen – betaler for. Dette gjelder også ansatte som går på attføringstilstak eller har fått uføretrygd. Livsforsikringen vil gi ektefelle/registrert partner, samboer eller personer som for en vesentlig del ble forsørget av deg krav på et engangsbeløp dersom du går bort. Størrelsen på beløpet avhenger av alder på dødstidspunktet, og er nærmere regulert i tariffavtalen.

På samme måte skal kommunen tegne en kollektiv ulykkesforsikring som gjelder skader i fritiden. Det betyr altså at du også kan være dekket under en forsikring for skader som du pådrar deg på fritiden.

Merk også at alle barn og skoleelever i Oslo kommunes barnehager eller skoler er dekket av en ulykkesforsikring gjennom Oslo Pensjonsforsikring. Denne forsikringen omfatter skade på barn i besøkshjem, fosterhjem og barnehjem. Forsikringen dekker død, invaliditet og behandlingsutgifter som følge av en ulykkesskade. Skader som følge av sykdom er ikke dekket.

Samordning av dekningene

En yrkesskade- eller sykdom kan utløse rettigheter etter både yrkesskadeforsikringsloven og tariffavtalen. Det er likevel ikke slik at du får utbetalt dobbelt erstatning. I de tilfeller lov om yrkesskadeforsikring medfører høyere erstatning enn etter Dokument nr. 25 utbetales bare erstatning etter loven.

I motsatt fall, dersom du eller etterlatte vil oppnå høyere samlet erstatning etter tariffavtalen enn etter lov om yrkesskadeforsikring, utbetales differansen i tillegg til erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring.

Ved skade eller sykdom meldt til Oslo Pensjonsforsikring vil saken håndteres som en forsikringssak. I noen forsikringssaker vil det være behov for advokathjelp for å sikre at du får den erstatningen du har krav på. Vi i PersonskadeAdvokat1 jobber spesialisert med personskader, blant annet yrkesskadesaker og saker etter tariffavtalen Dokument nr. 25. Hvis du lurer på om du kan ha krav på erstatning oppfordrer vi deg til å ta kontakt. Ring oss gjerne allerede i dag på telefon 22883060, eller send oss en e-post til post@personskadeadvokat1.no, eller bruk vårt kontaktskjema. Vi gir deg en gratis vurdering av din skadesak, og kan gi deg råd og veiledning i den videre prosessen.