Har du krav på erstatning etter pasientskade?

Dersom du har blitt utsatt for en pasientskade, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

I 2017 utbetalte NPE 979 millioner i erstatning.

NPE er et offentlig organ under Helse- og omsorgsdepartementet, og skal i utgangspunktet gi en objektiv vurdering av din pasientskadesak. I virkeligheten opplever derimot mange skadelidte NPE som motpart.

I en allerede vanskelig situasjon kan det føles tungt å ta opp kampen mot NPE. En pasientskade får virkning på mange områder, og kravet på erstatning kan komme i skyggen den første tiden.

Vi jobber spesialisert med pasientskader, og kan bistå deg med utmålingen av din erstatning. Prosessen vil kunne være utfordrende å gå igjennom, og vi vil forhåpentligvis være med på redusere belastningen.

Etter at NPE har akseptert ansvar i saken, og erkjent at du har blitt utsatt for en pasientskade, dekker NPE nødvendige og rimelige advokatutgifter i utmålingsfasen. Dette innebærer at advokatutgifter knyttet til arbeidet med å fremlegge og dokumentere ditt krav dekkes av NPE. Reglene for utmålingen av erstatningen kan virke kompliserte, og det kan være vanskelig å få en oversikt over hva du kan kreve erstattet. Vi bistår gjerne med dette.

Du har rett til erstatning for ditt økonomiske tap etter en pasientskade. Dette innebærer at du har krav på erstatning for påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påførte- og fremtidige merutgifter, og menerstatning i de tilfellene pasientskaden har medført en varig medisinsk invaliditetsgrad på minimum 15 %. Nedenfor følger en kort gjennomgang av de enkelte postene.

Påført inntektstap etter pasientskade

Dersom du har lidt inntektstap som følge av pasientskaden har du krav på erstatning for dette. Inntektstapet utgjør differansen mellom sannsynlig inntekt uten pasientskaden, og din faktiske inntekt med pasientskaden.

Fremtidig inntektstap etter pasientskade

Dersom du ikke kommer tilbake i jobb helt eller delvis som følge av skadene du ble påført, foreligger det et inntektstap også i fremtiden. Dette er erstatningsrettslig vernet.

Påførte merutgifter etter pasientskade

Erstatningen fra Norsk pasientskadeerstatning dekker rimelige og nødvendige merutgifter du har pådratt deg som følge av skaden du har blitt påført. Erstatningen er subsidiær, og det må derfor først søkes dekning fra eksempelvis HELFO og Pasientreiser for de utgiftene der dette er aktuelt.

Fremtidige merutgifter etter pasientskade

Det kan også kreves erstatning for fremtidige merutgifter som du vil ha som følge av skaden du har blitt påført.

Hjemmearbeidstap etter pasientskade

Dersom du har mistet evnen til å utføre arbeid i hjemmet har du krav på erstatning for dette.

Menerstatning etter pasientskade

Menerstatning er en erstatning for tapt livsutfoldelse. Menerstatningen er standardisert, og gis kun ved en varig medisinsk invaliditetsgrad på 15 % eller høyere. Med medisinsk invaliditet menes den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade eller sykdom erfaringsvis forårsaker. Invaliditetsgraden fastsettes på objektivt grunnlag uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser o.l. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes etter Sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell.

Tap under kr. 10.000,- dekkes ikke av NPE. Dette innebærer at det må foreligge et økonomisk tap på over kr. 10.000,- før det gis rett til erstatning. Det er derfor viktig at du tar vare på kvitteringer for alle utgifter skaden medfører.

For å kunne kreve det økonomiske tapet erstattet må det også foreligge årsakssammenheng mellom tapet og pasientskaden.

Hver pasientskade er unik, og det vil være av betydning at dine individuelle tap vurderes. NPE tilbyr ofte i første omgang mindre enn det du egentlig har krav på. Som spesialiserte advokater har vi egne beregningsverktøy, og erfaring i å foreta tapsberegninger. Vi vil derfor kunne bistå deg i denne prosessen for å sikre at du får den erstatningen du faktisk har krav på.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om pasientskadeerstatning.

Vi ivaretar dine interesser!

Gratis vurdering av din skadesak
– Motta svar innen 24 timer

Ditt navn:

Din e-post:

Telefonnummer:

Beskriv din sak:

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvern og Vilkår