Har du krav på erstatning etter pasientskade?

Dersom du har blitt utsatt for en pasientskade, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

I 2017 utbetalte NPE 979 millioner i erstatning.

NPE er et offentlig organ under Helse- og omsorgsdepartementet, og skal i utgangspunktet gi en objektiv vurdering av din pasientskadesak. I virkeligheten opplever derimot mange skadelidte NPE som motpart.

I en allerede vanskelig situasjon kan det føles tungt å ta opp kampen mot NPE. En pasientskade får virkning på mange områder, og kravet på erstatning kan komme i skyggen den første tiden.

Vi jobber spesialisert med pasientskader, og kan bistå deg med utmålingen av din erstatning. Prosessen vil kunne være utfordrende å gå igjennom, og vi vil forhåpentligvis være med på redusere belastningen.

Etter at NPE har akseptert ansvar i saken, og erkjent at du har blitt utsatt for en pasientskade, dekker NPE nødvendige og rimelige advokatutgifter i utmålingsfasen. Dette innebærer at advokatutgifter knyttet til arbeidet med å fremlegge og dokumentere ditt krav dekkes av NPE. Reglene for utmålingen av erstatningen kan virke kompliserte, og det kan være vanskelig å få en oversikt over hva du kan kreve erstattet. Vi bistår gjerne med dette.

Du har rett til erstatning for ditt økonomiske tap etter en pasientskade. Dette innebærer at du har krav på erstatning for påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påførte- og fremtidige merutgifter, og menerstatning i de tilfellene pasientskaden har medført en varig medisinsk invaliditetsgrad på minimum 15 %. Nedenfor følger en kort gjennomgang av de enkelte postene.

Hver pasientskade er unik, og det vil være av betydning at dine individuelle tap vurderes. NPE tilbyr ofte i første omgang mindre enn det du egentlig har krav på. Som spesialiserte advokater har vi egne beregningsverktøy, og erfaring i å foreta tapsberegninger. Vi vil derfor kunne bistå deg i denne prosessen for å sikre at du får den erstatningen du faktisk har krav på.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om pasientskadeerstatning.

Vi ivaretar dine interesser!

Gratis vurdering av din sak.