Advokat Mette Berget Bråthen

Senioradvokat Mette Berget Bråthen opplever at mange kanskje ikke har den nødvendige oversikten over hvilke forsikringer deres barn har og hva de kan ha krav på. Hun anbefaler alle foreldre om å sette seg grundig inn i forsikringsavtalene eller kontakte PersonskadeAdvokat1 for en gratis vurdering dersom ulykken er ute. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Skolestart er et sikkert høsttegn, og hver dag trasker nærmere 820.000 barn og unge avgårde til barne-, ungdom- eller videregående skole.

Med så mange barn i lek er det umulig å forhindre alle ulykker.

Heldigvis kan de fleste løses med trøst og plaster, men noen ganger er ulykkene mer alvorlige.

Vi i PersonskadeAdvokat1 opplever at mange foreldre tar kontakt med spørsmål om hvilke dekninger barna har når de har blitt skadet på skolen, og tanken bak dette innlegget er å gi en oversikt over de aktuelle dekningene som finnes når uhellet er ute. Vi gir alltid en gratis vurdering av din skadesak. Ta derfor gjerne kontakt for en prat.

Barneforsikring og andre private forsikringsdekninger

Mange foreldre har tegnet barneforsikring på sine barn. Hva som dekkes under disse forsikringene er noe ulikt fra selskapet til selskap, men de aller fleste har en ulykkesdekning for såkalt varig medisinsk invaliditetsgrad.

Med medisinsk invaliditet menes den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade eller sykdom erfaringsvis forårsaker. Invaliditetsgraden fastsettes på objektivt grunnlag uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser o.l.

For å kunne fastsette dette benyttes Sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell. I denne er en rekke skader listet opp. Der den konkrete skaden ikke er nevnt må man gjøre en skjønnsmessig sammenligning.

For å gi noen eksempler fra skader man gjerne opplever på skoleelever vil for eksempel tap av fremre korsbånd gi en varig medisinsk invaliditetsgrad på 5 % (tabellens punkt 4.7.4). I tillegg kan det gis tillegg for arr, og/eller ulike komplikasjoner.

En varig ankelskade kan gi fra 5-15 %, varig moderat nedsatt funksjon i korsryggen kan gi fra 10-19 %, en skulderskade kan gi fra 5-12 % osv.

I tillegg kommer selvfølgelig mer alvorlige skader som hodeskader, skader på øyne osv, som ofte gir en langt høyere varig medisinsk invaliditetsgrad.

Varig medisinsk invaliditetsgrad må fastsettes av en spesialist, og kan først gjøres etter at skaden har stabilisert seg. Forsikringsselskapene innhenter normal først vurdering fra sine rådgivende leger før man vurderer om det skal innhentes uttalelse fra en spesialist.

Ved tilbud om endelig oppgjør anbefaler vi at man tar kontakt for en gratis vurdering av varig medisinsk invaliditetsgrad. Vi opplever dessverre ofte at denne er fastsatt for lavt. Barneforsikringene har gjerne store forsikringssummer og en økning på bare 2 eller 3 % kan derfor utgjøre en betydelig restutbetaling.

Andre private ulykkesdekninger kan også komme til utbetaling. Mange er ikke klar over hvor mange forsikringer de har. Flere har for eksempel ulykkesdekninger via jobb, som også omfatter familiemedlemmer. Et lite dypdykk i forsikringspapirene kan derfor ofte føre frem til store ekstrautbetalinger.

Vi i PersonskadeAdvokat1 jobber spesialisert med forsikring og erstatning og kan hjelpe deg med å gjennomgå dekningene for å vurdere hvilke utbetalinger du har krav på.

erstatning skoleskader - PersonskadeAdvokat 1

Hvert år behandles ca. 160.000 barn for større eller mindre skader hos lege eller sykehus i Norge. Mange av disse skjer i skoletiden og her kan du lese mer om alle forsikringsordningene som da blir aktuelle. Foto: Shutterstock.

Yrkesskade

Elever på barne-, ungdom- og videregåendeskole er yrkesskadedekket via NAV. Dette følger av folketrygdloven § 13-10. Dette betyr at en skade som skjer på skolen kan godkjennes som yrkesskade av NAV.

Godkjent yrkesskade gir flere fordeler. For eksempel slipper man å dekke egenandeler opp til egenandelstaket, og ved store skader, som gir plager videre i arbeidslivet, gir godkjent yrkesskade rett til flere særfordeler.

Det er skolen som skal sende skademelding til NAV, men det glipper dessverre ofte i de interne rutinene på dette. Vi oppfordrer derfor deg som forelder til å sjekke at skademelding faktisk er sendt.

Skolens ulykkesforsikring

Skolen, gjennom kommune og fylkeskommune er også pliktige til å tegne en ulykkesdekning for alle sine elever.

Det følger av forskrift til opplæringslova at forsikringen skal dekke nødvendige utgifter til behandling, og erstatning ved varig medisinsk invaliditet eller dødsfall.

Forsikringssummen må være minimum 5 G. Pr i dag utgjør dette kr. 499.290,- ved en varig medisinsk invaliditetsgrad på 100 %. Ved lavere invaliditetsgrader reduseres utbetalingen forholdsmessig. Etter vår erfaring velger kommunen ofte minimumsdekningen.

Tannskader er også et praktisk eksempel på skader som kan oppstå på skolen. Her er det derfor vært å merke seg at forskriften regulerer erstatning for tannlegeutgifter, og at forsikringen skal dekke utgiftene til første ordinære tannstell selv om dette skjer mer enn to år etter skaden. Ved tannskader kan merutgiftene bli betydelige, og det er derfor viktig å være kjent med denne dekningen. For øvrige utgifter til lege og tannlege dekkes utgiftene de første to årene etter skaden.

Forsikringen dekker kun nødvendige behandlingsutgifter og normalt ikke utgifter til privat behandling.

Vold og mobbing

Dessverre oppstår noen av skadene på skoleelever som følge av vold og/eller mobbing fra medelever.

Vold på skolen kan politianmeldes og forfølges videre av politiet. Er eleven utsatt for alvorlig, vold med stor skadefølge, kan man også ha rett til oppfølging av bistandsadvokat i forbindelse med straffesaken. Ta kontakt for en vurdering av din sak.

Hvis skolen ikke griper inn ovenfor mobbing kan skolen også bli erstatningsansvarlig. Hvis mobbingen leder til permanente skader, og man vinner frem med ansvar overfor kommunen, er det mange erstatningsposter som er aktuelle. Det stilles strenge krav til skolen, men det må vurderes konkret i hver sak om skolen har opptrådt slik at dette kan gi grunnlag for erstatningsansvar. Du kan lese mer om dette i vårt tidligere innlegg; «Over 50.000 barn i Norge blir mobbet på skolen»

Har barnet ditt eller du som elev blitt skadet i skoletiden oppfordrer vi deg derfor til å ta kontakt med oss i PersonskadeAdvokat1 for en gratis vurdering av din skadesak.

Gratis vurdering av din sak.