Erstatningspostene under voldsoffererstatning

Erstatningen fra Kontoret for voldsoffererstatning er fordelt på følgende poster: påført- og fremtidig inntektstap, påførte- og fremtidige merutgifter, hjemmearbeidstap, menerstatning, og oppreisning. Nedenfor følger en gjennomgang av de enkelte postene.

Påført inntektstap

Dersom du har lidt inntektstap som følge av den straffbare handlingen du har vært utsatt for, har du krav på erstatning for dette. Erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning er en subsidiær ordning, og det vil derfor bli gjort fratrekk fra ytelser fra NAV, og fra andre forsikringsordninger.

Fremtidig inntektstap

Dersom du ikke kommer tilbake i jobb helt eller delvis som følge av skadene du ble påført ved den straffbare handlingen, foreligger det et inntektstap også i fremtiden. Dette er erstatningsrettslig vernet, og vil kunne kreves erstattet fra Kontoret for voldsoffererstatning. .

Påførte merutgifter

Erstatningen fra Kontoret for voldsoffererstatning dekker rimelige og nødvendige merutgifter du har pådratt deg som følge av skaden du har blitt påført. Også her må det tas hensyn til at erstatningen er subsidiær, og det må derfor først søkes dekning fra eksempelvis HELFO og Pasientreiser for de utgiftene der dette er aktuelt.

Fremtidige merutgifter

Det kan også kreves erstatning for fremtidige merutgifter som du vil ha som følge av skaden du har blitt påført.

Hjemmearbeidstap

Dersom du har mistet evnen til å utføre arbeid i hjemmet har du krav på erstatning for dette.

Menerstatning

Menerstatning er en erstatning for tapt livsutfoldelse. Menerstatningen er standardisert, og gis kun ved en varig medisinsk invaliditetsgrad på 15 % eller høyere.

Oppreisning

Oppreisning er erstatning for tort og smerte, og annen krenkelse eller skade av ikke- økonomisk art. Oppreisningen utmåles skjønnsmessig, og utbetales som en engangssum. Erstatningsutmålingen er i stor grad basert på domstols- og forvaltningspraksis.

Ved utmålingen av oppreisning legges det også vekt på hvor omfattende og smertefulle skader du er blitt påført, og alvorligheten av den straffbare handlingen du har blitt utsatt for.

Erstatning til etterlatte

I det tilfellet noen har mister livet som følge av en voldshandling, kan de etterlatte ha krav på voldsoffererstatning. I denne sammenheng regnes kun avdødes foreldre, ektefelle/samboer og barn som etterlatte.

For erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning gjelder det en maksgrense. Dersom den straffbare handlingen inntraff før 1. juli 2001 er det en maksgrense på kr. 200.000,-. Inntraff den straffbare handlingen i perioden 1.juli 2001 til 1. januar 2009 er maksgrensen på 20 ganger folketrygdens grunnbeløp. For straffbare handlinger inntruffet etter 1.januar 2009 gjelder en maksgrense på 40 ganger folketrygdens grunnbeløp(G). Pr 01.05.14 utgjør 1 G kr. 88.370,-. Skadelidte har derfor pr 01.05.14 krav på maksimalt kr. 3.534.800,- i voldsoffererstatning fra staten.
Ved søknad om voldsoffererstatning kan rimelige og nødvendige advokatutgifter dekkes fra Kontoret for voldsoffererstatning i medhold av voldsoffererstatningsloven § 4.

Vi ivaretar dine interesser!

Gratis vurdering av din skadesak
– Motta svar innen 24 timer

Ditt navn:

Din e-post:

Telefonnummer:

Beskriv din sak:

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvern og Vilkår