Erstatning etter fritidsskade

Erstatning fritidsskade, sykkelulykke, sykkelskadeSkader kan like gjerne skje på fritiden som på jobb. Et fall i skibakken, på glattisen eller fra sykkelen, kan få store konsekvenser. Har du vært utsatt for en fritidsskade, kan du ha krav på erstatning etter ulike forsikringsordninger.

Ved fritidsulykker er det normalt ingen ansvarlig skadevolder, og det avgjørende er derfor om du har tegnet egne forsikringer som gir rett til utbetaling ved fritidsulykker.

Ofte er skadelidte bedre dekket enn de tror ved fritidsulykker. Mange er dekket via en utvidet yrkesskadedekning hos sin arbeidsgiver. Gjennom en fritidsskadeforsikring vil ansatte også være forsikret dersom skaden inntreffer på fritiden, og omfatter også skader som inntreffer på vei til eller fra jobb. Mange har også forsikringer via et fagforbund, eller via ektefelle/samboer uten å være klar over det. 

Offentlige ansatte er som hovedregel dekket via KLP eller Statens Pensjonskasse, og har forsikringer som i stor grad dekker inntektsbortfallet ved skade. Det er viktig at du tar saken opp med din arbeidsgiver og melder skaden inn til forsikringsselskapet så fort som mulig.

Forsikringsvilkår kan være tunge å sette seg inn i, og det kan være vanskelig å få en oversikt over de aktuelle dekningene. Som spesialiserte advokater har vi den nødvendige erfaringen som trengs for å kunne bistå deg med dette. 

Du kan være dekket av flere fritidsulykkesforsikringer samtidig. Ulykkesforsikringer er gjerne knyttet opp mot varig medisinsk invaliditetsgrad.

Med medisinsk invaliditet menes den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade eller sykdom erfaringsvis forårsaker. Invaliditetsgraden fastsettes på objektivt grunnlag uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser o.l. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes etter Sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell.

Varig medisinsk invaliditetsgrad fastsettes i prosent av en spesialist. Dette kan først fastsettes etter at skaden er å betegne som varig, og stabil. Mange forsikringsselskaper bruker egne rådgivende leger til å fastsette invaliditetsprosenten. Dette kan få stor betydning for din erstatning. Vi har lang erfaring med selskapets arbeidsrutiner og deres spesialister. Vår oppgave er å sørge for at du får en vurdering fra en objektiv spesialist uten for nær tilknytning til forsikringsselskapene. Dette vil kunne gjøre store utslag for erstatningsutbetalingen.

Det er fordelaktig å benytte spesialisert advokat ved fritidsskader. Vi har erfaring i tapsberegninger, og vil kunne bistå deg slik at du får den erstatningen du har krav på. 

Enkelte fritidsskadeforsikringer omfatter også dekning av utgifter til juridisk bistand. Ved tvist med forsikringsselskapet vil utgifter til juridisk bistand også være dekket via din innboforsikring, som har en egen rettshjelpsdekning. Er du usikker på om du har rett til dekning av utgifter til juridisk bistand anbefaler vi at du tar kontakt med oss. Vi vil hjelpe deg med å få oversikt over mulighetene for dekning i din skadesak. 

Det er viktig at skaden meldes inn til de ulike dekningene så fort som mulig, slik at kravet ikke foreldes. 

Vi foretar en kostnadsfri vurdering av forsikringsvilkårene ved fritidsskader. Benytt vårt kontaktskjema, eller ta kontakt på 22 88 30 60 for en uforpliktende samtale.

Vi ivaretar dine interesser!

Gratis vurdering av din skadesak
– Motta svar innen 24 timer

Ditt navn:

Din e-post:

Telefonnummer:

Beskriv din sak:

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvern og Vilkår