Infeksjonssykdom i kne ga rett til menerstatning gruppe 1 og samlet kr. 160.000, –

En pensjonert mann som hadde en mindre stilling som portør ved Helse Bergen fikk en infeksjon i forbindelse med en kneoperasjon. Han fikk senere satt inn en kneprotese. På grunn av infeksjonsskaden klarte han dessverre aldri å komme tilbake i stillingen som portør. Da saken kom inn til oss hadde Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fattet et ansvarsvedtak og vi behandlet saken som en ordinær utmålingssak. For å sikre at vi hadde best mulig forutsetninger for et riktig erstatningsoppgjør ble vi enige med NPE med å avvente endelig oppgjør til vi så nærmere hvordan kneprotesen fungerte. Saken ble så lagt frem for sakkyndig lege i NPE. Etter fremsettelse av krav etterfulgt av forhandlinger ble det til slutt enighet med NPE om menerstatning i gruppe 1 og skjønnsmessig dekning av utgifter og hjemmearbeidstap, og samlet fikk mannen kr. 160.000,- i erstatning. NPE dekket også på vanlig måte advokatutgiftene i saken.