Resultater pasientskadesaker

Vi vil nøkternt anslå at vi i gjennomsnitt oppnår 50% eller mer i erstatning etter at vi tar på oss saken.

Kr. 690.000,- i pasientskadeerstatning etter forsinket diagnostisering av prostatakreft

En mann i 60-årene fra Vestlandet fikk forsinket diagnostisering av prostatakreft. Kreften ble først oppdaget 1,5 år etter at de første forhøyede prøvene ble tatt. Mannen var alderspensjonist og hjalp sønnen med drift av gården. Klienten hadde begynt å ta ut alderspensjon på skadetidspunktet, men jobbet noe ved siden av som vaktmester og noe med gårdsdriften. Det har han imidlertid ikke klart etter at han ble syk. Saken ble vurdert av NPE og en varig medisinsk invaliditet ble satt til 35%. Vi argumenterte for gruppeopprykk på grunn av dårlig prognose det aksepterte NPE. Skadelidte hadde ikke tenkt at han hadde noe inntektstap siden han var alderspensjonist. Ved å sette søkelys på de ulike postene fikk vi derfor oppjustert kravet og han fikk dekket både inntektstap og hjemmearbeidstap. Sluttoppgjøret endte på hele kr. 690.000,- pluss full dekning av salær.

Skade etter stram gips

Bussjåfør fikk nerveskade i foten etter for stram gips, som førte til lammelse av muskelen som løfter fotbladet. Det ble opprinnelig fastsatt en medisinsk invaliditetsgrad på 8% ut fra skade på aktuelle nerve. Det ble påpekt herfra at journaler fra fastlege og fysioterapeut angav tegn på at skadelidte hadde utviklet et komplekst regionalt smertesyndrom, og at omfanget av dette måtte utredes nærmere. Etter å ha innhentet tilleggsvurdering fra sakkyndig nevrokirurg ble den samlede medisinske invaliditetsgraden fastsatt til 45%. Skadelidte fikk utbetalt menerstatning etter gruppe 4, og fikk full erstatning for 100% arbeidsuførhet.
Nerveskade etter ryggoperasjon

I forbindelse med en ryggoperasjon fikk en 55 år gammel mann som jobbet som leder i et vaktselskap påført en nerveskade. Skaden ledet til nedsatt førlighet i høyre side fra livet og ned, og det ble behov for ombygging av bolig og spesialtilpasset bil. I forbindelse med kartleggingen av skadelidtes økonomiske tap ble det behov for å innhente en vurdering fra ergoterapeut. Etter fremsettelse av krav og forhandlinger fikk klient tilkjent nærmere 3 millioner i erstatning, inkludert 500.000,- for boligtilpasning.

Forlik etter rettsmegling

Dame ble påført en nerveskade i venstre hånd under en operasjon. NPE tilkjente kr. 8.000,- til dekning av påførte og fremtidige utgifter. Vi mente erstatningen var alt for lav og påklaget vedtaket. Pasientskadenemnda opprettholdt vedtaket. Det ble tatt ut stevning for tingretten og saken ble forlikt etter rettsmekling. Etter meklingen fikk skadelidte en erstatningsutbetaling på i overkant av kr. 350.000,-.

Barneerstatning

NPE fremsatte et foreløpig forslag til erstatning på kr. 30.000,- for påførte utgifter inkl. renter. Det viste seg derimot at det ikke var innhentet spesialisterklæring i saken. Etter innhenting av spesialisterklæring som konkluderte med at skadelidte som følge av pasientskaden hadde en varig medisinsk invaliditetsgrad på 15 % ble klient tilkjent erstatning på ca. kr. 570.000,-. Erstatningen omfattet både barneerstatning, og erstatning for fremtidige utgifter til skadelidte, samt erstatning for påførte utgifter til foreldrene.

Pasientskade etter hjerteoperasjon

En mann i starten av femtiårene ble i forbindelse med en hjerteoperasjon påført en skade som medførte redusert hjertefunksjon. Som følge av skaden klarte ikke lengre mannen å jobbe mer enn i 60% stilling, og hadde derfor et inntektstap og pensjonstap. I tillegg hadde skaden ført til at mannens evne til å bidra i hjemmet var nedsatt, og han hadde også behandlingsutgifter på grunn av skaden. Etter at vi hadde utarbeidet et grundig og omfattende erstatningskrav, tilkjente Norsk Pasientskadeerstatning erstatning på kr. 2.131.000,-.

Pasientskade etter ryggoperasjon

Kvinne utviklet inkontinens og nedsatt seksualfunksjon etter ryggoperasjon. Saken ble meldt inn til Norsk pasientskadeerstatning som avslo ansvar i saken og viste til at dette var en kjent risiko ved ryggoperasjoner, og en risiko pasienten måtte akseptere. Etter at PersonskadeAdvokat1 ble koblet inn i saken oppretthold Pasientskadenemnda vedtaket fra Norsk pasientskadeerstatning. Saken ble brakt inn for retten. Tingretten konkluderte med at kvinnen hadde krav på erstatning for skadene hun ble påført. Staten anket saken inn for lagmannsretten, men også lagmannsretten konkluderte med at kvinnen hadde rett på erstatning. Igjen ble saken påanket, med Høyesteretts ankeutvalg nektet anken fremmet.

Først etter prøving i tre rettsinstanser ble det derfor slått fast at kvinnen hadde krav på erstatning. Saken er et godt eksempel på at saksbehandlingen etter en pasientskadesak kan være krevende og det er derfor svært viktig å kontakte spesialisert advokat på et tidlig stadium i behandlingen.

Forsinket diagnostisering av lungeblodpropp

Mann hadde fått påvist blodpropp i begge lunger. Han hadde falt helt ut av arbeidslivet som følge av pasientskaden, og var påført varig hjerteskade. Vi utarbeidet et forslag til erstatningsoppgjør overfor Norsk pasientskadeerstatning. Skadelidte fikk etter dette tilkjent samlet erstatning på kr. 1.085.000,- for forsinket diagnostisering av lungeblodpropp. Erstatningen omfattet ménerstatning, inntektstap, tapt pensjon, samt erstatning for merutgifter og tapt hjemmearbeidsevne. I tillegg fikk han dekket advokatutgifter fullt ut.

Dette er bare et lite utvalg av flere hundre pasientskadesaker vi har behandlet. Flere referanser opplyses på forespørsel. Er du usikker på om du får korrekt erstatning i din skadesak, ta gjerne kontakt med advokatene i PersonskadeAdvokat1 for en uforpliktende samtale.

Klikk her for å lese mer om pasientskadeerstatning

Gratis vurdering av din skadesak
– Motta svar innen 24 timer

Ditt navn:

Din e-post:

Telefonnummer:

Beskriv din sak:

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvern og Vilkår