Arbeidet som sjømann eller fisker er et risikofylt yrke. Sjøfolk er stadig utsatt for skader i forbindelse med fangst og fiske, og opplever støy fra arbeidsmaskiner og eksponering for kjemikalier.

Kristin Sande er advokat i advokatfirmaet PersonskadeAdvokat1. Hun er spesialisert innen personskadesaker og erstatningsrett. Foto: PersonskadeAdvokat1.no

– Når det skjer en ulykke er det viktig å vær klar over hvilke rettigheter man har, sier advokat Kristin Sande ved PersonskadeAdvokat1. Dette er særlig viktig ved skader på sjøen, ettersom sjøfolk har enkelte særrettigheter sammenlignet med andre arbeidsgrupper.

Folketrygdens yrkesskadedekning

Hvis du blir utsatt for en yrkesskade kan du ha krav på ytelser etter folketrygdloven. Dette gjelder også ved yrkessykdom som er likestilt med yrkesskade.

Fiskere kan være selvstendig næringsdrivende, arbeidstakere eller begge deler. Som lottmottaker regnes du som selvstendig næringsdrivende, mens du regnes som arbeidstaker hvis du har hyre.

– Både selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere er normalt yrkesskadedekket for skader som skjer om bord, opplyser Sande. Det har likevel betydning hvilken gruppe du tilhører.

Fiskere som er registrert i fiskermanntallet er obligatorisk yrkesskadedekket etter folketrygdlovens § 13-7. Denne dekningen gjelder uavhengig av om du er registrert på blad A eller blad B.

Den obligatoriske dekningen gjelder også for lottakere som er knyttet til fiske- eller fangstfartøy. Det betyr at du ikke behøver å tegne frivillig yrkesskadeforsikring selv om du er selvstendig næringsdrivende. Det avgjørende er om skaden oppstod under utøvelse av næringen.

– Det er likevel viktig å være klar over at yrkesskadedekningen gjelder personer som er bosatt i Norge, og arbeider på norsk fiske- og fangstfartøy, sier Sande. Hvis du jobber på utenlandsk fartøy må du tegne frivillig dekning.

Fiskere og fangstmenn som ikke er tatt opp i manntallet, men som er ansatt om bord på fiske- og fangstfartøyer og bare lønnes med hyre, vil være yrkesskadedekket etter bestemmelsene i § 13-6 om arbeidstakere. Særbestemmelsene for fiskere og fangstmenn gjelder ikke for disse personene. Arbeidstakere på skip på 100 bruttoregistertonn er likevel dekket i hele tidsrommet mens de er om bord.

Varsle om skaden

– Det er viktig å gi beskjed til skipsfører med en gang du blir utsatt for en skade, selv om skaden ikke nødvendigvis virker alvorlig, sier Sande. Det er lett å glemme detaljer hvis det går lang tid før du gir beskjed. Ta gjerne bilder av skaden, og be eventuelle vitner skrive ned hva som skjedde.

Arbeidsgiver skal skrive skademelding så snart som mulig, og har også plikt til å sende skademeldingsskjema til NAV. Hvis arbeidsgiver ikke har gjort dette kan du selv melde skaden eller sykdommen.

Det er viktig å være oppmerksom på at en yrkesskade må meldes innen ett år etter at ulykken skjedde. NAV kan i visse tilfeller gjøre unntak fra meldefristen.

Mange blir hvert år skadet til sjøs, det er da viktig å bruke advokat med god kjennskap til reglene. Foto: Photostocker.

Sykepenger for fiskere

Hvis du blir sykemeldt på grunn av en skade skal sykepenger kompensere for tapt inntekt det første året. Det gjelder egne regler ved beregning av sykepenger for fiskere og sjømenn. Dette er regulert i folketrygdloven §§ 8-44 og 8-45, i tillegg til enkelte avtalebaserte ordninger.

De som har fiske som hovednæring er omfattet av en kollektiv forsikring som gir rett til sykepenger fra første fraværsdag med 100 % av inntektsgrunnlaget. I tillegg har de en helårs sykepengedekning.

– Det er viktig å være klar over at som selvstendig næringsdrivende må du selv fylle ut søknadsskjema for sykepenger, sier Sande. Dersom du regnes som arbeidstaker er det arbeidsgiverens ansvar å fylle ut og sende inn skjemaet til NAV.

For fiskere som regnes både som arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende beregnes sykepenger på vanlig måte etter §§ 8-41 til 8-43.

Sykepenger for sjømenn

For sjømenn beregnes sykepenger som for vanlige arbeidstakere, men har i tillegg to unntak som gjør beregningen mer gunstig enn ellers.

– Du kan for det første få sykepenger selv om du har vært i arbeid i mindre enn fire uker, forteller Sande. I tillegg kan du få sykepenger hvis du er arbeidsufør som sjømann, selv om du ikke er arbeidsufør til andre yrker.

Skaden bør meldes til arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap

Arbeidsgiver er pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Det betyr at du kan ha krav på erstatning under yrkesskadeforsikringen dersom du blir påført et tap som følge av skaden.

– Yrkesskadeforsikringen skal dekke økonomisk tap som du ikke får dekket under de offentlige ordningene, sier Sande. Det er derfor viktig å melde skaden til forsikringsselskapet.

Lisensforsikring («loss of license»)

Det stilles ofte krav om gyldig helseerklæring, også kalt helseattest, fra sjømannslege for personer som jobber om bord på skip.

– Hvis du blir påført permanent skade risikerer du å miste helseerklæringen, opplyser Sande. En lisensforsikring skal kompensere for tapet som oppstår ved at du mister lisensen til å utføre ditt yrke. Hvis du ikke har tegnet en lisensforsikring selv er viktig å undersøke om arbeidsgiver har en slik forsikring.

For å få utbetaling under en lisensforsikring kreves det at du har mistet helseerklæringen permanent. En midlertidig inndragelse av helseattesten vil ikke gi krav på utbetaling, avslutter advokat Sande.

Utgiftene til advokat i en sak om erstatning etter yrkesskade eller yrkessykdom dekkes av forsikringsselskapet på samme måte som alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Tar du kontakt med PersonskadeAdvokat1 vil du få hjelp av advokater som har lang erfaring med å kreve erstatning etter yrkesskader til sjøs. Vi jobber kun med personskaderett og er godt vant til å jobbe mot forsikringsselskapene for å ivareta våre klienters rettigheter. Gjennomgående oppnår vi gode resultater for våre klienter. Ta kontakt med oss allerede i dag, og finn ut av hva vi kan hjelpe deg med videre.

Gratis vurdering av din sak.