Har du krav på erstatning etter trafikkskade?

Erstatning etter trafikkulykke / trafikkskade - Spesialisert advokat innen trafikkskadeerstatningDersom du har blitt utsatt for en trafikkulykke kan du har rett på erstatning fra ditt, eller skadevolders forsikringsselskap.

Tusenvis skades årlig i trafikken, og bare i 2017 ble 665 person skadet og 107 personer omkom på norske veier. Dersom du har blitt utsatt for en trafikkulykke kan du ha rett på erstatning fra ditt, eller skadevolders forsikringsselskap. For mange er ulykken starten på en tøff kamp mot forsikringsselskapet ved siden av kampen for å bli frisk.

Vi jobber spesialisert med trafikkskader, og vil kunne bistå deg i denne prosessen. Vi kjenner selskapets arbeidsrutiner godt, og dette vil kunne være avgjørende for din skadesak. Jo tidligere du tar kontakt med en spesialisert advokat, desto større er sjansen for at du sikres den erstatningen du faktisk har krav på.

En trafikkulykke kan lede til økonomisk tap, og du har krav på å få dekket ditt økonomiske tap som følge av skaden fra ansvarlig forsikringsselskap. Ved trafikkskadeerstatning er følgende tapsposter aktuelle: påførte- og fremtidige merutgifter, påført- og fremtidig inntektstap, pensjonstap, hjemmearbeidstap, og menerstatning. I tillegg utløser ulykken rett til utbetaling under fører- og passasjerulykkesforsikringen dersom du blir påført en varig medisinsk invaliditetsgrad. Nedenfor følger en kort gjennomgang av de enkelte postene.

Påført inntektstap etter trafikkskade

Dersom du har lidt inntektstap som følge av trafikkskaden har du krav på erstatning for dette. Inntektstapet utgjør differansen mellom sannsynlig inntekt uten trafikkskaden, og din faktiske inntekt med trafikkskaden.

Fremtidig inntektstap etter trafikkskade

Dersom du ikke kommer tilbake i jobb helt eller delvis som følge av skadene du ble påført, foreligger det et inntektstap også i fremtiden. Dette er erstatningsrettslig vernet.

Påførte merutgifter etter trafikkskade

Du har krav på dekning av rimelige og nødvendige merutgifter du har pådratt deg som følge av skaden du har blitt påført. Erstatningen er subsidiær, og det må derfor først søkes dekning fra eksempelvis HELFO, NAV og Pasientreiser for de utgiftene der dette er aktuelt.

Fremtidige merutgifter etter trafikkskade

Det kan også kreves erstatning for fremtidige merutgifter som du vil ha som følge av skaden du har blitt påført.

Hjemmearbeidstap etter trafikkskade

Dersom du har mistet evnen til å utføre arbeid i hjemmet har du krav på erstatning for dette.

Menerstatning etter trafikkskade

Menerstatning er en erstatning for tapt livsutfoldelse. Menerstatningen er standardisert, og gis kun ved en varig medisinsk invaliditetsgrad på 15 % eller høyere. Med medisinsk invaliditet menes den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade eller sykdom erfaringsvis forårsaker. Invaliditetsgraden fastsettes på objektivt grunnlag uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser o.l. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes etter Sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell.

Oppreisning etter trafikkskade

Oppreisning er erstatning for tort og smerte, og annen krenkelse eller skade av ikke- økonomisk art. Oppreisningen utmåles skjønnsmessig, og utbetales som en engangssum. Erstatningsutmålingen er i stor grad basert på domstols- og forvaltningspraksis.

Ved utmålingen av oppreisning legges det også vekt på hvor omfattende og smertefulle skader du er blitt påført, og alvorligheten av den straffbare handlingen du har blitt utsatt for.

Krav om årsakssammenheng

For at du skal ha rett på erstatning må det også foreligge årsakssammenheng mellom ulykken og dine helseproblemer. Videre må ulykken være årsaken til det økonomiske tapet som kreves erstattet.

Trafikkskadesaker byr på kompliserte juridiske, og medisinske problemstillinger. Vi vil kunne hjelpe deg med å dokumentere, og fremme ditt krav ovenfor forsikringsselskapet. I de fleste skadesaker må det innhentes erklæring fra en spesialist for å vurdere de medisinske konsekvensene av din skade. Vi vil sikre at du får en rettferdig behandling, og at du får en vurdering av en objektiv spesialist uten tilknytning til forsikringsselskapene.

Hver skade er unik, og hver sak må behandles individuelt. Vi har lang erfaring med trafikkskadesaker, og vi vil derfor sikre at dine rettigheter blir godt ivaretatt, slik at du kan konsentrere deg om de helsemessige konsekvensene av trafikkulykken.

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale om trafikksskadeerstatning. Vi gir deg en gratis vurdering av din skadesak innen 24 timer.

Vi ivaretar dine interesser!

Gratis vurdering av din skadesak
– Motta svar innen 24 timer

Ditt navn:

Din e-post:

Telefonnummer:

Beskriv din sak:

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvern og Vilkår