Jobber du i barnevernet og har blitt utsatt for vold eller trusler? Da bør du lese dette.

Senioradvokat Kristin Sande har hatt mange klienter, som har vært utsatt for vold eller trusler som barnevernansatte. I denne artikkelen gir hun gode råd om hvordan en bør forholde seg etter en hendelse. Og hun påpeker særlig viktigheten av å ta raskt kontakt med lege, dersom en er påført fysiske skader, men også hvis hendelsen har påført en psykisk ubehag. Dette er først og fremst viktig for den videre behandling, men også for at skaden skal anses dokumentert i en eventuell videre forsikringssak eller sak med NAV. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Forskning viser at ansatte i helse- og omsorgssektoren ofte er utsatt for vold og trusler, og ansatte som jobber i barnevernet er særlig utsatt. Ifølge en rapport fra Fafo fra 2019 hadde over halvparten av Fellesorganisasjonens medlemmer vært utsatt for vold og trusler de siste 12 månedene.

Undersøkelsen viser også at vold og trusler i ulik grad var assosiert med symptomer på angst, depresjon og post-traumatisk stress. Dette kan for noen føre til varig skade og arbeidsuførhet.

– Arbeidsplassen skal være et trygt sted, og det er svært beklagelig at vold og trusler er en del av hverdagen for så mange ansatte som jobber innen barnevernet, sier Sande. Når det først skjer er det derfor viktig å kjenne til hvilke rettigheter man har.

Oppsøk fastlege eller legevakt

Noen fysiske skader krever umiddelbar legehjelp, mens for andre skader tar det litt tid før man er kjent med omfanget av plagene. Dette gjelder særlig psykiske plager. Advokat Sande er likevel tydelig i sin anbefaling:

– Ta kontakt med lege dersom du er påført fysiske skader, men også hvis hendelsen har påført deg psykisk ubehag. Dette er først og fremst viktig for videre behandling, men også for at skaden skal anses dokumentert i en eventuell videre forsikringssak. Også NAV vil legge stor vekt på om skaden, eller plagene, er dokumentert kort tid etter hendelsen. Vi opplever dessverre at flere får problemer med å sannsynliggjøre at plagene oppstod som følge hendelsen dersom man ikke har oppsøkt helsehjelp innen de første døgnene.

Viktig å melde til både arbeidsgiver og NAV

Arbeidsgiver er pliktig til å registrere skader som rammer de ansatte, og skal skrive skademelding til NAV. Det er derfor viktig å gi beskjed til din leder med en gang du blir utsatt for en voldshendelse eller trussel, selv om skaden ikke nødvendigvis virker alvorlig. Jo lengre tid som går, jo større sannsynlighet er det for at du glemmer detaljer om hva som skjedde. Det er likevel ikke alltid at arbeidsgiver melder til NAV.

– Jeg anbefaler å sjekke med NAV hvis du er usikker på om arbeidsgiver har meldt skaden, sier Sande. Det skyldes blant annet at en yrkesskade må meldes til NAV innen ett år etter at ulykken skjedde. NAV kan i visse tilfeller gjøre unntak fra meldefristen, men det er best å unngå å havne i den situasjonen. Hvis arbeidsgiver ikke har meldt skaden kan du selv gjøre det.

Ved psykiske plager er det heller ikke slik at du må vente til du har fått satt en endelig diagnose. NAV kan også godkjenne «akutt psykisk reaksjon» som yrkesskade. Dersom du senere får satt en endelig diagnose kan du søke NAV om å godkjenne også den nye diagnosen.

Dersom skaden godkjennes som yrkesskade av NAV vil dette gi deg enkelte særrettigheter knyttet til ytelser fra folketrygden, for eksempel ved sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og utgiftsdekning.

Ved godkjent yrkesskade vil du også ha mulighet til å søke om ménerstatning fra NAV. Ménerstatning skal kompensere for den varige funksjonsnedsettelsen som skaden har ført til, og omtales ofte som ikke-økonomisk tap. Den medisinske invaliditeten må være minst 15 % for at den skal gi rett til erstatning. Invaliditetsgraden fastsettes av leger og spesialister.

Ifølge en rapport fra Fafo hadde over halvparten av Fellesorganisasjonens medlemmer vært utsatt for vold eller trusler de siste 12 månedene. Og særlig ansatte i barnevernet er en særlig utsatt gruppe. Voldshendelser og trusler om vold kan få alvorlige konsekvenser for den som blir rammet, og går ofte utover både helse, sikkerhet og trivsel. I de mest alvorlig tilfellene resulterer det også i langvarig sykefravær, varig skade, og påfølgende økonomisk tap. Foto: Shutterstock

Erstatning under arbeidsgivers yrkesskadeforsikring og hovedtariffavtaler

For noen blir plagene langvarige, og fører til et økonomisk tap. Forsikringsselskapet skal i utgangspunktet dekke påført tap, tap i framtidig erverv og rimelige og nødvendige utgifter som du ikke får dekket av det offentlige. Påført inntektstap skal i prinsippet dekkes krone for krone, mens fremtidig inntektstap beregnes etter standardiserte regler. Du kan også ha krav på ménerstatning fra forsikringsselskapet.

– Vær også oppmerksom på at ansatte som jobber i det offentlige i tillegg er dekket under ulike erstatningsordninger gjennom tariffavtaler, sier Sande. Disse avtalene kan i enkelte tilfeller gi høyere erstatning. Du kan lese mer om betydningen av hovedtariffavtalene ved en yrkesskade her: Dette må du vite om du blir skadet på jobb i helse- og sosialsektoren

Voldsoffererstatning

Vold på arbeidsplassen kan også gi krav på voldsoffererstatning. Det er likevel slik at voldserstatningsloven ikke gjelder for erstatningsposter som kan kreves dekket etter yrkesskadeforsikringsloven. Ettersom yrkesskadeforsikringsloven dekker påført og fremtidig tap, samt ménerstatning, er det i praksis kun oppreisningserstatning som kan kreves dekket fra Kontoret for voldsoffererstatning. Oppreisning er erstatning for «tort og svie», noe som ikke dekkes under yrkesskadeforsikringen.

– Jeg anbefaler å søke om oppreisningserstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning dersom forholdet omfattes av voldserstatningsloven, sier Sande. Loven gjelder blant annet for grove trusler, grov kroppskrenkelse og kroppsskade. Merk at det som utgangspunkt er et krav at forholdet er anmeldt til politiet.

Har du vært utsatt for vold og trusler i ditt arbeid, og lurer på om du kan ha krav på erstatning? Ta kontakt med oss på telefon 22 88 30 60 eller via vårt kontaktskjema, og vi kan gi deg en vurdering av saken. Vi jobber spesialisert med yrkesskadesaker, og har lang erfaring i å sikre den erstatningen du har krav på.