Yrkesskade erstatning2018-11-15T20:05:21+01:00

Har du krav på erstatning etter yrkesskade?

yrkesskade_erstatning_advokat_PA1Dersom du har blitt utsatt for en yrkesskade, kan du ha krav på erstatning fra ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap.

I den første tiden etter en ulykke er det viktig å fokusere på å bli frisk. En yrkesskade kan få store økonomiske konsekvenser i form av utgifter og inntektstap. Vi anbefaler at du tar kontakt på et tidlig tidspunkt i saken slik at du får råd og viktig informasjon om dine rettigheter.

Kampen mot forsikringsselskapet kan føles vanskelig, og kommer i tillegg til den belastningen det er å være skadet. Vi kjenner selskapets arbeidsrutiner godt, og dette vil kunne være avgjørende for din yrkesskadesak. Jo tidligere du tar kontakt med en spesialisert advokat, desto større er sjansen for at du sikres den erstatningen du faktisk har krav på.

Du har krav på å få dekket ditt økonomiske tap som følge av yrkesskaden av ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. Følgende tapsposter er her aktuelle: påførte- og fremtidige merutgifter, påført inntektstap, grunnerstatning, hjemmearbeidstap, og menerstatning. Nedenfor følger en kort gjennomgang av de enkelte postene.

Påført inntektstap etter yrkesskade

Dersom du har lidt inntektstap som følge av yrkesskaden har du krav på erstatning for dette. Inntektstapet utgjør differansen mellom sannsynlig inntekt uten yrkesskaden, og din faktiske inntekt med yrkesskaden.

Grunnerstatning etter yrkesskade

Det kan også kreves erstatning for fremtidige merutgifter som du vil ha som følge av skaden du har blitt påført.

Hjemmearbeidstap etter yrkesskade

Dersom du har mistet evnen til å utføre arbeid i hjemmet har du krav på erstatning for dette.

Menerstatning etter yrkesskade

Menerstatning er en erstatning for tapt livsutfoldelse. Menerstatningen er standardisert, og gis kun ved en varig medisinsk invaliditetsgrad på 15 % eller høyere. Med medisinsk invaliditet menes den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade eller sykdom erfaringsvis forårsaker. Invaliditetsgraden fastsettes på objektivt grunnlag uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser o.l. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes etter Sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell.

Yrkesskadesaker byr på kompliserte juridiske, og medisinske problemstillinger. Vi vil kunne hjelpe deg med å dokumentere, og fremme ditt krav ovenfor forsikringsselskapet. I de fleste yrkesskadesaker må det innhentes erklæring fra en spesialist for å vurdere de medisinske konsekvensene av din skade. Vi vil sikre at du får en rettferdig behandling, og at du får en vurdering av en objektiv spesialist uten tilknytning til forsikringsselskapene.

Hver yrkesskade er unik, og hver sak må behandles individuelt. Vi har lang erfaring med yrkesskadeerstatning, og vi vil derfor sikre at dine rettigheter blir godt ivaretatt, slik at du kan konsentrere deg om de helsemessige konsekvensene av yrkesskaden.

Vi ivaretar dine interesser!

Gratis vurdering av din skadesak
– Motta svar innen 24 timer

Ditt navn:

Din e-post:

Telefonnummer:

Beskriv din sak:

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvern og Vilkår

Artikler relatert til yrkesskader