Advokatbistand ved trafikkskade

Advokathjelp medfører at skadelidte avlastes fra å bruke mye tid og krefter på å fremme sin rett overfor forsikringsselskapet.

  • Vi dokumenter og fremmer krav mot ansvarlig forsikringsselskap.
  • Vi bistår skadelidte i forhold til øvrige forsikringsdekninger.
  • Vi bistår i forbindelse med skadelidtes trygderettigheter.
  • Vi beregner og krever dekket det økonomiske tapet.
  • Vi innhenter nødvendig dokumentasjon og bevis i en tidlig fase.
  • Vi sørger for at den skadelidte utredes av objektiv medisinsk spesialist med nødvendig kompetanse.
  • Vi prosederer saken for domstolene ved tvist

Også advokater kan bli overkjørt av forsikringsselskapene. Vi vil derfor anbefale at du bruker en advokat med spesialkompetanse på personskaderett og erstatning i oppgjøret etter din trafikkskade.

Rimelige og nødvendige utgifter til advokat dekkes av ansvarlig trafikkforsikringsselskap. Ved tvist kan man også koble inn rettshjelpsdekningen som ligger i førerulykkesforsikringen for førere og under innboforsikringen for passasjerer.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale om erstatning etter trafikkskade. Vi gir deg en gratis vurdering av din trafikkskadesak i løpet av 24 timer.

Gratis vurdering av din sak.