Resultater

Flere resultater

Vi vil nøkternt anslå at vi i gjennomsnitt oppnår 50% eller mer i erstatning etter at vi tar på oss saken.

Nesten kr. 4.000.000,- utbetalt etter å ha fått yrkessykdommen Havs

En mann på 35 år på skadetidspunktet fra Vestlandet ble i jobben som industrimaler eksponert for vibrerende verktøy, nålebanking, sliping etc. Han ble sykemeldt i første omgang, men kom seg tilbake i jobb og ble deretter sykemeldt på nytt for så å gå over på arbeidsavklaringspenger og 100 % uføretrygd. PersonskadeAdvokat1 ble kontaktet og klienten var da under medisinsk utredning og hadde verken meldt inn yrkessykdom til Nav eller kontaktet arbeidsgivers forsikringsselskap. Etter at saken var meldt inn, hentet vi inn spesialisterklæring i regi av NAV. I forhandlingsrundene om erstatningsutmålingen var det uenighet om det var påført noe inntektstap og det ble mange ekstra runder med selskapet for å bli enige om det endelige oppgjøret. Klienten mottok nesten kr. 4.000.000,- i erstatning.

Pensjonist fikk utbetalt kr. 230.000,- etter yrkessykdom som følge av eksponering for asbest

En 70 år gammel pensjonist fra Rogaland ble diagnostisert med lungekreft i januar 2019. Han hadde tidligere jobbet som fabrikkarbeider, fiskeoppdretter og kulturhusleder. I jobben som fabrikkarbeider hadde han vært eksponert for asbest fra 1969-1981. PersonskadeAdvokat1 ble kontaktet og vi så raskt at klienten allerede hadde en godkjent yrkessykdom fra NAV og fått menerstatning i gruppe 8. Vi meldte inn saken til yrkesskadeforsikringselskapet til arbeidsgiver som var KLP og bisto i forbindelse med innhenting av journaler. KLP valgte å la rådgivende lege vurdere saken og utbetalte etter kort tid menerstatning i tråd med vedtaket fra NAV. Dette utgjorde ca. kr. 233.000,- og i tillegg dekket KLP advokatsalæret fullt ut.

Nærmere kr. 1.000.000,- i erstatning etter snøscooterulykke

En mann i 50-årene fra Nord-Norge kjørte på en skrent med snøscooter og pådro seg et kompresjonsbrudd i ryggen da han falt ned. Mannen jobbet som produksjonsmedarbeider i et byggefirma da ulykken inntraff. Etter misforståelser med NAV gikk han fra arbeidsavklaringspenger til dagpenger, og fikk innvilget uføretrygd etter en stund. Saken var ikke meldt inn tidligere og var avsluttet da PersonskadeAdvokat1 ble satt på saken. Det ble innhentet spesialisterklæring fra ortoped. Videre aksepterte selskapet erklæringen og den ble lagt til grunn for oppgjøret. Sluttoppgjøret endte samlet på over kr. 950.000,- og hele saksbehandlingen ble fullført på kun 9 måneder.

Kr. 30.000,- i erstatning for kollisjon som førte til nakkesmerter

En mann på 29 år på skadetidspunktet ble skadet da en møtende bil brøt vikeplikten og kom over i samme kjørefelt. Bilen hans ble kondemnert. Mannen jobbet tidligere som vekter og parkeringsvakt og etter ulykken omskolerte han seg til konsulent i barnevernet. Saken var tidligere avsluttet uten utbetaling av erstatning i personskadesaken. Etter at PersonskadeAdvokat1 ble engasjert ble det innhentet vi spesialisterklæring fra fysikalsk medisiner på Haukeland. I erklæringen konkluderte legen med årsakssammenheng mellom ulykken og lette nakkesmerter og en varig medisinsk invaliditet på 5%. Klienten var i full jobb og hadde derfor ikke noe påviselig tap, men hadde ulykkesdekning i Fremtind og førerulykke i Codan. Vi bisto med å melde inn og sluttoppgjøret var i tråd med legens erklæring. Klienten fikk samlet over kr. 30.000,- i erstatning fra begge forsikringsselskapene.

Et totalt sluttoppgjør på over kr. 1.000.000,- etter trafikkulykke i tunnel

En kvinne i slutten av 40-årene på skadetidspunktet kjørte inn i en tunnelvegg. Trafikkulykken førte til at kvinnen pådro seg brudd i nakke, rygg og overarm. Armbruddet ble operert, men senere ble det også oppdaget infeksjon i armen. Norsk pasientskadeerstatning erkjente ansvar for oppstått infeksjon og følgene av det forlengede sykdomsforløpet. Kvinnen som før trafikkulykken jobbet som fysioterapeut ble nødt til å sykemelde seg og gikk deretter over på arbeidsavklaringspenger. Hun begynte å jobbe ved Forsvarsmateriell som ikke var samme type yrke som tidligere. Saken var allerede under behandling da PersonskadeAdvokat1 ble kontaktet. Vi innhentet erklæring fra fysikalskmedisiner. Klienten var selv overbevist om at hun også hadde en skade i ryggen, som ikke var dokumentert tidligere. Dokumentasjon som ble hentet inn av klient helt på slutten av saksbehandlingen viste at det var brudd i ryggen. Selskapet akseptere da gruppeopprykk på menerstatning og en vesentlig økning under ulykkesdekningene. Totalt fikk hun en erstatning på over kr. 1.000.000,-.

Fra kr. 130.000 til kr. 380.000 i erstatning etter brannskade

En kvinnelig student på 38 år fra Østlandet fyrte i peisen hjemme og brukte rødsprit. Dette førte til en eksplosjon som gjorde at hun tok fyr. Hun fikk store brannskader på overkroppen, særlig på høyre overarm og bryst, og hun måtte blant annet transplantere hud fra lårene. Kvinnen var på skadetidspunktet ferdig utdannet. Hun ble deretter sykemeldt, og gikk over på AAP. Kvinnen hadde en ulykkesforsikring og forsikringsselskapet tilbød først en erstatning basert på en varig medisinsk invaliditetsgrad på 15 % for re-traumatisering av PTSD-plager. Dette aksepterte ikke klienten, og hun tok derfor kontakt med PersonskadeAdvokat1. Siden vi ikke kom til enighet om erstatningen anbefalte vi klient at det ble innhentet spesialisterklæring fra spesialist i plastisk kirurgi slik at hun fikk en grundigere vurdering av brannskadene. Etter flere forhandlingsrunder fikk hun til slutt erstatning basert på en varig medisinsk invaliditetsgrad på 40%, noe som utgjorde kr. 380 000,-.

Billakkerer fikk kr. 800.000,- i erstatning etter å ha utviklet astma på jobb

En polsk mann på 39 år bosatt i Oslo jobbet som bygningsarbeider og med billakkering. I jobben som billakkerer ble han eksponert for støv og luftveisirritanter i form av organiske løsemidler, epoxy og isocyanater. Astmasymptomene utviklet seg fram mot 2012. Dette resulterte i at han falt ut av arbeidslivet. Han hadde også store psykiske problemer og hjerteproblemer etter tidligere bruk av anabole steroider. Skadelidte var tidligere bistått av annen advokat i Oslo, men da selskapet avviste ansvar i 2013 valgte advokaten å avslutte saken. I 2014 fikk skadelidte vedtak på godkjent yrkessykdom og menerstatning i NAV. PersonskadeAdvokat1 ble engasjert og etter enighet med selskapet innhentet vi spesialisterklæring fra spesialist i arbeidsmedisin fra STAMI som konkluderte med at det var årsakssammenheng mellom yrkessykdommen og funksjonsnedsettelsen. Varig medisinsk invaliditet for astmaen utgjorde 20 %. Selskapet nektet først å utbetale erstatning. Vi fremsatte et grundig krav og etter flere muntlige forhandlinger med selskapet fikk vår klient til slutt et erstatningsoppgjør på kr. 800.000,-.

Påkjørt av trailer i et lyskryss i Polen. Fra avslag til kr. 250.000,- i erstatning etter klage til Finansklagenemnda

En 37 år gammel mann jobbet som kjøkkenmontør i Norge på skadetidspunktet. I 2016 var han utsatt for en trafikkulykke i Polen hvor han sto stille i et lyskryss og ble påkjørt bakfra av en trailer i 60 km/t. Bilen ble kondemnert og mannen fikk nakkesleng. Da han tok kontakt med oss fant vi fort ut at han hadde to ulykkesforsikringer i Norge. Ved innmelding av skaden til selskapene avviste de videre utredning og ønsket ikke at det ble innhentet spesialisterklæring i saken. Vi valgte da å søke om rettshjelpsdekning og via denne innhentet vi spesialisterklæring fra fysikalskmedisiner i Oslo. Han konkluderte med årsaksammenheng og en varig en medisinsk invaliditetsgrad på 20 %. Selskapet avslo likevel ansvar da de mente at brosymptomene på skadelidtes plager var for dårlig dokumentert. De innhentet også en vurdering fra deres egen rådgivende lege som var av samme oppfatning. Vi valgte da å klage selskapet inn for Finansklagenemnda og ved hjelp av et svært grundig prosesskriv fikk vi medhold. Erstatningsoppgjøret endte til slutt på over kr. 250.000,-.

Fikk kr. 140.000 mer i erstatning etter sykkelulykke når PersonskadeAdvokat1 ble engasjert

En 33 år gammel mann fra Telemark hadde en sykkelulykke hvor han slo hodet i en fortauskant. Han hadde drukket alkohol. Fallet resulterte i en stygg kuttskade i panne og arr. Mannen hadde fått et erstatningsoppgjør under en ulykkesforsikring fra selskapet basert på en varig medisinsk invaliditet på 5 %. Han var misfornøyd med erstatningsoppgjøret og mente selskapets rådgivende lege hadde vært for streng. Etter at PersonskadeAdvokat1 fikk saken, meldte vi inn rettshjelpsdekningen og innhentet erklæring fra en uavhengig spesialist i plastisk kirurgi. Dette førte til en medisinsk invaliditet på 8 % og som resulterte i over kr. 140.000,- mer i erstatning til skadelidte. Den totale erstatningen til klient endte til slutt på kr. 350.000,- inkludert renter.

Fra kr 30.000 til 380.000 i erstatning etter å ha blitt skutt i tinningen med startpistol

En mann på 26 år på skadetidspunktet fra Østfold ble skutt i tinningen med en startpistol på en fest. Det var stor uenighet om faktum i saken, men den medisinske utredningen konkluderte med at skuddet måtte ha vært avfyrt på nært hold. Skadelidte var allerede delvis ute av jobb på grunn av ryggplager på skadetidspunktet. I tiden etter ulykken fikk han psykiske problemer, tinnitus, redusert søvn, hodepine og arrskade i tinningen. Da PersonskadeAdvokat1 fikk saken, ble det rettet krav mot skadevolder, som hadde ansvarsforsikring via sin innboforsikring. Videre ble skaden meldt til privat ulykkesforsikring, som valgte å utbetale kr. 30.000,-. Ansvarsselskapet avviste ansvar og videre medisinsk utredning. Vår klient fikk da innvilget rettshjelpsdekning og det ble innhentet erklæringer fra psykiater, nevrolog og plastikkirurg. Til tross for at man la frem 3 spesialisterklæringer så avviste ansvarsselskapet ansvar, og nektet å utbetale erstatning. Vi anbefalte klient å ta saken videre til retten og selskapet gikk da med på at det ble avholdt rettsmekling. Etter flere forhandlingsrunder fikk vår klient til slutt tilkjent kr. 380.000,- i erstatning.

Kr. 55. 000,- i oppreisning etter knivstikking

En mann på 40 år fra Buskerud ble knivstukket i albuen av nabo etter at han og noen venner hadde grillet på uteplassen der de bor. Mannen jobbet som snekker på skadetidspunktet og ble delvis sykemeldt i en periode. Saken var under politietterforskning da advokat i PersonskadeAdvokat1 ble oppnevnt som bistandsadvokat av retten. Klienten måtte gjennom to runder i retten og han fikk tilslutt innvilget dekning av utgifter og oppreisning. Lagmannsretten økte oppreisningen, men Kontoret for voldsoffererstatning avkortet og viste til tingrettens dom. Etter klage til Statens Sivilrettsforvaltning fikk vi medhold og vår klient fikk til slutt tilkjent oppreisning i tråd med lagmannsrettens dom på kr. 55.000,-.

Fra 0 til kr. 760.000,- i erstatning for fisker fra Rogaland

En 50 år gammel fisker fra Rogaland hadde lisensforsikring via Norges rederiforbund. Han mistet helseattesten og ba om utbetaling under Loss of License fra forsikringsselskapet. Tryg Forsikring avviste imidlertid kravet og viste til at det ikke var nok med erklæring fra sjømannslegen om at han ikke lengre kunne jobbe til sjøs.

Fiskeren tok da kontakt med PersonskadeAdvokat1 som sørget for at det ble innhentet erklæring fra ortoped som på en grundig måte gjorde rede for funksjonsnedsettelsen. Etter at Tryg fikk fremlagt den nye erklæringen valgte de likevel å erkjenne ansvar og utbetalte nesten kr. 760.000,- i erstatning.

Kommunalt ansatt vaktmester og brannvernleder utsatt for fallskade på jobb i 2015. Fra avslag til kr. 600.000,- i erstatning.

42 år gammel vaktmester fra Trøndelag skulle bære ned noe blomsterjord i en kjeller da han skled og pådro seg en ryggskade, som senere førte til en delvis uføregrad. Gjensidige valgte å innhente spesialisterklæring fra en av sine faste spesialister som konkluderte med ikke årsakssammenheng og selskapet avviste etter dette erstatningsutbetaling.

Skadelidte tok da kontakt med advokatfirmaet PersonskadeAdvokat1 som raskt fant ut at det forelå en HTA-dekning. NAV hadde innvilget yrkesskadefordel på uføretrygden, noe som ga rett til utbetaling under forsikringen. Etter å ha innhentet nødvendig dokumentasjon fra NAV og fremsettelse av krav fikk skadelidte utbetalt nesten kr. 600.000,- i erstatning.

Seks ganger mer i erstatning etter at PersonskadeAdvokat1 ble engasjert i trafikkskadesak

En mann fikk nakkeplager etter at han kjørte inn i en tunnelvegg. Han hadde fra før en del helseplager, men sto i full jobb. Etter bilulykken falt han ut av arbeidslivet. Han ble senere også rammet av alvorlig sykdom, men ble frisk fra dette. Nakkeplagene satte likevel en stopper for at han kunne gå tilbake til arbeidslivet.

Forsikringsselskapet fremsatte tilbud om en utbetaling på kr. 150.000,- som en skjønnsmessig kompensasjon og mente at han uansett ville falt ut av arbeidslivet. Etter at PersonskadeAdvokat1 innhentet spesialisterklæring og bisto i forhandlingene fikk mannen til slutt utbetalt i overkant av kr. 850.000,-.

Fra avslag til kr 500.000,- i erstatning etter skulderskade på jobb

Mens hun arbeidet som brukerstyrt personlig assistent (BPA) ble kvinnen angrepet av brukeren. Hun ble forslått og pådro seg en skade i skulderen. Da kvinnen tok kontakt med oss i PersonskadeAdvokat1 var hun ikke klar over at hun hadde rett på erstatning fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap. Forsikringsselskapet avslo først alt ansvar i saken. Etter innhenting av spesialisterklæring og forhandlinger fikk kvinnen til slutt utbetalt over kr. 500.000,- som erstatning for hendelsen hun hadde vært utsatt for.

1.8 millioner mer i erstatning etter yrkesrelatert kreft

En mann i 50 årene hadde jobbet hele livet i offshoreindustrien. Han hadde gjennom arbeidslivet vært utsatt for asbest og eksponering av flere skadelige stoffer. Etter et anfall med sterke smerter oppsøkte han lege. Undersøkelsene viste at han hadde lungekreft med spredning.

Legen fikk raskt mistanke om at kreften var yrkessrelatert. Saken ble meldt til NAV og godkjent som yrkessykdom og han fikk utbetalt menerstatning.

Etter at vi i Personskadeadvokat1 kom inn i saken fikk han også utbetalt over 3,2 millioner i erstatning fra ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap.

Forsikringsselskapet utbetalte først ca 1,4 millioner og anså saken oppgjort. Da vi påpekte at mannen hadde en tilleggsdekning i selskapet kom det en ny utbetaling på ca 1,5 millioner. Selskapet hadde likevel oversett at mannen hadde høy inntekt før han ble syk, og etter nytt krav utbetalte selskapet en restutbetaling på kr. 250.000,-.

Over 60 % mer i erstatning etter å ha fått narkolepsi av influensavaksine

Kvinne utviklet narkolepsi etter influensavaksine. Norsk pasientskadeerstatning foreslo en samlet erstatning på kr. 1.335.000,-. Kvinnen tok kontakt med oss i PersonskadeAdvokat1 for en vurdering av erstatningsoppgjøret. Vi mente at oppgjøret var for lavt og utarbeidet egne beregninger av tapet. Skadelidte fikk deretter utbetalt kr. 2.150.000,- i erstatning.

Fra avslag til nesten tre millioner kroner i erstatning etter å ha blitt slått ned på byen

Vi bistod en mann som flyktet til Norge i 2006 på grunn av krig i hjemlandet. Han lærte seg norsk og hadde flere ulike arbeidsforhold i de første årene, men i desember 2009 ble han brutalt overfalt på et utested. Helt uprovosert slo gjerningsmannen han gjentatte ganger i hodet. I årene etter ulykken merket han en endret impulskontroll og problemer med hodepine, svimmelhet, nedsatt hukommelse og nedsatt utholdenhet. Han mistet jobben og fikk psykiske plager.

Gjerningsmannen ble dømt, men i rettssaken ble det ikke fremmet erstatningskrav på vegne av fornærmede og han ble ikke informert om voldsoffererstatningsordningen.

Han ble arbeidsufør i årene etter skaden og mottok trygdeytelser. Ved en tilfeldighet ble han av venner gjort oppmerksomme på muligheten til å søke voldsoffererstatning i 2015. På egen hånd søkte han erstatning for påførte behandlingsutgifter og ødelagte klær/gjenstander i tiden etter voldsepisoden. Kravet ble avslått av Kontoret for voldsoffererstatning, som mente kravet var foreldet.

Skadelidte tok da kontakt med oss. Vi bisto med å påklage avslaget, og Kontoret tok da saken til behandling. I ettertid fikk vi igjennom at det skulle innhentes spesialisterklæringer fra nevrolog og psykiater. Erklæringene avdekket en voldsrelatert bruddskade i nakken og knusningsskader på hjernens frontallapper. Han fikk også diagnosen PTSD og begge spesialister mente at arbeidsevnen ble helt nedsatt på grunn av voldsskaden.

Basert på erklæringene utarbeidet vi krav til Kontoret for voldsoffererstatning. Klient gikk da fra avslag basert på foreldelse til en erstatning på kr. 2.915.240,-. Dette var maksgrensen for erstatning til voldsofre fra staten på gjerningstidspunktet i 2009.

Mekaniker utsatt for yrkesskade fikk 10 ganger mer i erstatning

En 23 år gammel mekaniker ble i 2008 utsatt for en arbeidsulykke når 38 combisafe rekkenett falt ned og traff han i leggen. Han ble påført et åpent leggbrudd og knusningsskader i muskel. Etter operasjon hadde han vedvarende smerter i høyre legg og en feilstilling på foten. Noen år senere ble det også påvist en nerveskade.

Forsikringsselskapet utbetalte kr. 95.439,- i ménerstatning. Etter sykemeldingsperioden kom den skadelidte seg tilbake i arbeid og han ble omskolert fra mekaniker til driftsleder. Han fungerte noen år i denne stillingen før han som følge av omlegging måtte gå tilbake til opprinnelig stilling som mekaniker. Denne stillingen var ikke forenlig med skadefølgene etter arbeidsulykken. Belastningen over tid førte til at skadelidte falt ut av jobb og gikk over på ytelser fra NAV.

Vi bisto klient med å kreve erstattet påført og fremtidig inntektstap. Forsikringsselskapet avslo ansvar og begrunnet dette med at en ervervsuførhet som oppsto 5 år etter ulykken ikke kunne skyldes ulykkesrelaterte plager.

Saken ble etter avslag klagd inn til Kundeombudet. Selskapet svarte med å tilby en restubetaling på kr. 335.000,- i saken. Vi bisto klient i flere forhandlingsrunder etter dette og fikk forhandlet erstatningen opp til en restubetaling på kr. 905.178,-. Erstatningen skulle kompensere at klient ikke lenger kunne jobbe som mekaniker, men måtte finne et yrke som var mindre fysisk krevende.

Tre millioner i erstatning etter pasientskade som førte til CRPS og frozen shoulder

En mann ble operert for Karpaltunnel-syndrom og trange forhold i skuldra i 2014. Etter operasjonen utviklet han regionalt smertesyndrom (CRPS) og Frozen shoulder. Pasientskaden førte til at han falt ut av jobben som prosessteknikker.

Vi bisto mannen i utmålingssak mot Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). I forhandlinger oppnådde vi et erstatningsoppgjør på kr. 2.995.000,- fordelt på postene ménerstatning, påført og fremtidig inntekts-/hjemmearbeidstap, påførte og fremtidige merutgifter, samt pensjonstap.

Sentralt i saken var bortfallet av avtalefestet pensjon som følge av skaden. Klient fikk erstatttet kr. 472.045,- for å kompensere dette pensjonstapet. Skadens betydning for arbeidsevne i hjemmet ble erstattet med kr. 172.714,-.

Dobling av erstatning til mann som fikk KOLS og lungesykdom godkjent som yrkessykdom

Mann utviklet KOLS og lungesykdom under sitt arbeid, og ble 100 % arbeidsufør. Han fikk fastsatt en medisinsk invaliditetsgrad på samlet 70 %.

Saken ble behandlet av to ulike forsikringsselskap som var ansvarlig for hver sin sykdom. Vi argumenterte for at selskapene var ansvarlig for en like stor del av tapet. Det ene selskapet utbetalte etter dette erstatning på kr. 420.000,- for utgifter, inntekts- og hjemmearbeidstap, mens det andre selskapet avviste ansvar for økonomisk tap.

Etter at vi varslet om søksmål gikk selskapene med på å forskuttere den resterende erstatningen til vår klient, og deretter løse saken seg imellom. Mannen fikk derfor utbetalt ytterligere kr. 420.000,- i erstatning for resten av tapet, i tillegg til full dekning for advokatutgiftene.

Kvinnelig fotgjenger påkjørt i gangfelt fikk kr. 500.000,- i erstatning

Ung kvinne ble påkjørt i gangfelt, og pådro seg en skulderskade. Selskapet avviste at hendelsen hadde ført til varig skade, og ville ikke utbetale erstatning for tapet.

Etter at saken kom inn til oss innhentet vi en spesialisterklæring fra en fysikalsk medisiner, som fastsatte medisinsk invaliditetsgrad til samlet 17 % inkludert arr. Selskapet aksepterte erklæringen, og kvinnen fikk utbetalt samlet kr. 500.000,- i ménerstatning, inntektstap og utgifter.

Hodeskade etter sykkelulykke

Kvinne påkjørt på sykkel av ukjent bilist. Fikk varig hodeskade med følger for konsentrasjon og kognitive funksjoner, noe som igjen førte til redusert arbeidsevne. Før vi kom inn i saken forelå det et tilbud om restoppgjør på kr. 70.000,-. Skadelidte arbeidet deltid på skadetidspunktet, og tilbudet tok ikke høyde for at skadelidte hadde planer om å øke sin stillingsprosent på sikt. Dette var ikke lengre mulig på grunn av skaden. Etter at vi hadde fremskaffet dokumentasjon på dette fra arbeidsgiver ble saken løst i minnelighet med et restoppgjør på kr. 500.000,-.

Nakkeskade etter sykkelulykke

En ung kvinne ble påkjørt på sykkel, og pådro seg varig nakkeskade. Da saken kom inn til oss forelå det spesialisterklæring som konkluderte med en medisinsk invaliditet på 5%. Selskapet hadde da dekket tapt arbeidsinntekt et par år, og mente det ikke var grunnlag for ytterligere utbetalinger. Skadelidte tok kontakt med oss da hennes tidligere advokat mente det ikke var mer å gjøre i saken. Vi bistod skadelidte med å innhente ny erklæring som konkluderte med en medisinsk invaliditet på 15 %, og en varig redusert arbeidsevne. Selskapet erkjente at den nye erklæringen gav et riktigere bilde av situasjonen, og la denne til grunn. Etter et minnelig oppgjør med selskapet fikk skadelidte utbetalt menerstatning og ytterligere kr. 2.200.000,- i erstatning for påført og fremtidig økonomisk tap.

Skade etter promillekjøring

Ung arbeidsledig gutt ble utsatt for en alvorlig trafikkulykke som passasjer. Da både sjåfør og passasjer var påvirket av alkohol mente selskapet at erstatningen skulle avkortes med 100%. Etter at vi tok over saken kom det raskt et tilbud fra selskapet på kr. 350.000,- hvor selskapet mente korrekt avkortning skulle være 80 %. Man anså dette tilbudet som altfor lavt og etter
flere forhandlingsrunder utbetalte selskapet det de mente var korrekt erstatning. Man var fremdeles uenig i selskapets erstatningsoppgjør og etter at man tok ut stevning for tingretten forlikte man saken på et totaloppgjør på nærmere 2 millioner kroner.

Påkjørt bakfra

Forretningsmann fra Østlandet ble påkjørsel bakfra. Selskapet ville først ikke erkjenne ansvar da de mente kollisjonen var for liten til å utløse noen skade. Selskapet valgte å innhente uttalelse fra sakkyndige ingeniører. Etter at PersonskadeAdvokat1 hadde påpekt en rekke feil og mangler ved vurderingene valgte selskapet likevel å erkjenne ansvar og utbetalte en totalerstatning på kr. 800.000,-.

Pleieassistent utsatt for yrkesskade

Pleieassistent skled på badegulvet hos bruker og slo nakken/hodet i vasken i fallet. Fikk påvist mindre hjerneskade og varig skade i nakke, i tillegg til mindre nerveskader. Selskapet stilte spørsmål ved fastsettelsen av den medisinske invaliditeten, samt ved om ulykken var eneste årsak til etterfølgende arbeidsuførhet. Selskapet tilbød derfor opprinnelig restoppgjør etter 50 % grunnerstatning og menerstatning etter en lavere gruppe, på i underkant av kr. 1.200.000,-. Selskapets tvil førte også til at NAV opprinnelig innvilget menerstatning etter en lavere gruppe. Yrkesskadesaken ble til slutt løst i minnelighet med utbetaling av 100 % grunnerstatning og menerstatning i samsvar med fastsatt medisinsk invaliditet, og skadelidte fikk et restoppgjør på i overkant av kr. 2.000.000,-. Etter klage fra oss endret også NAV standpunkt, og innvilget ytterligere menerstatning.

Komplekst regionalt smertesyndrom

Bussjåfør fikk komplisert bruddskade i foten etter snøras fra taket på arbeidsplassen. Skadelidte utviklet senere komplekst regionalt smertesyndrom og var ikke i stand til å gå tilbake til tidligere arbeid. Underveis i omskoleringsprosessen ønsket selskapet å avslutte saken med utbetaling av 50 % grunnerstatning, da de mente skadelidte etter endt omskolering ville komme ut i 50 % jobb. Selskapets tilbud lød på ca. 1.500.000,-. Vi mente skadelidtes prognose var mer usikker, og anbefalte å avvente videre avklaring av arbeidsevnen. Halvannet år senere aksepterte selskapet at skadelidte trolig ville bli 100 % ufør, og gjorde opp saken med 100 % grunnerstatning. Etter en minnelig løsning fikk skadelidte samlet i underkant av kr. 3.000.000,- i erstatning.

Bistått av lokal advokat

Betongarbeider som falt ned fra et stilas fikk en mindre ankelskade vurdert til en medisinsk invaliditetsgrad på 6 %. Skadelidte var representert av en lokal advokat som hadde anbefalt klient å akseptere selskapets tilbud på kr. 10.000,-. Da saken kom inn til oss så vi raskt at tilbudet var for lavt. Ved hjelp av ny dokumentasjon og et grundig krav, etterfulgt av forhandlinger endte man til slutt på et erstatningsoppgjør på nærmere kr. 800.000,-.

Yrkesbetinget astma

Skipsbygger fra Vestlandet som fikk påvist yrkesbetinget astma fikk først utbetalt kr. 500.000,- som selskapet mente var korrekt erstatning. Vi mente selskapets erstatningsutmåling var altfor lav og tok ut stevning til tingretten. Tingretten tilkjente ytterligere en million kroner, men da man fremdeles ikke var fornøyde valgte man å anke saken til lagmannsretten. To dager før saken skulle opp forlikte man saken med selskapet på et erstatningsoppgjør på nærmere 2 millioner mer enn hva selskapet først hadde ment var korrekt erstatning.

Industriarbeider utsatt for yrkesskade

Ung industriarbeider fra Bergen fikk en kveil med betongrør over seg på arbeid. Etter en lang utredningsperiode og flere forhandlinger tilbød selskapet til slutt kr. 800.000,- i erstatning. Det ble etter dette innhentet ytterligere dokumentasjon og lagt frem et vel dokumentert krav. Etter forhandlinger endte totaloppgjøret på kr. 1.600.000,-.

Renholder med håndeksem

Renholdsarbeider fra Bergen fikk håndeksem som følge av kjemikalier fra oppvaskmidler. Selskapet mente korrekt erstatning skulle være kr. 20.000,- noe også tidligere advokat var enig i. Etter at PersonskadeAdvokat1 tok over saken ble det innhentet ny spesialisterklæring og etter flere forhandlingsrunder endte man på et erstatningsoppgjør på i overkant av kr. 300.000,-.

Skadet ombord på båt

Eldre fisker fra Vestlandet falt ombord på båt og pådro seg en skulderskade. Selskapet ville først ikke erkjenne ansvar i saken da det ikke hadde vært vitner til hendelsen og det hadde også gått lang tid fra ulykken skjedde frem til skadelidte oppsøkte lege. Etter at PersonskadeAdvokat1 kom inn i saken, ble det gjort et grundig utredningsarbeid hvor ny dokumentasjon ble fremlagt. Selskapet erkjente til slutt ansvar og utbetalte en totalerstatning på kr. 1.500.000,-.

Asbest eksponering

Industriarbeider fra Trøndelag eksponert for asbest som hadde ført til Kols og yrkesbetinget astma. Selskapet hadde valgt å utbetale kun for fremtidstapet. Etter at vi tok saken inn til vurdering viste det seg at påført inntektstap og utgifter ikke var dekket. Det ble raskt fremsatt et oppdatert krav og klient fikk tilkjent i overkant av ytterligere 1 million kroner.

Yrkesrelatert kols

Mann arbeidet som mekaniker og ble utsatt for sveiserøyk, gasser, syrer og støv mv. Dette førte til en yrkesrelatert kols som ble godkjent av NAV som yrkessykdom. NAV innhentet spesialisterklæring fra Sykehuset i Telemark. Selskapet tilbød først 1,2 millioner i erstatning, og mente at skadelidte hadde øvrige helseplager som begrenset selskapets ansvar betraktelig. Vi fikk mistanke om at selskapet hadde innhentet uttalelse fra egen spesialist før tilbudet ble fremlagt. Det viste seg at selskapets spesialist var enig med de øvrige spesialistene i saken. Etter forhandlinger endte erstatningen på 2,3 millioner.

Gjenopptak av skadesak

Maskinfører/steinbruddarbeider falt 2 meter ned på en aluminiumsplate som stod på høykant og pådro seg en ryggskade. 3 år etter ulykken avsluttet forsikringsselskapet saken med en erstatningsutbetaling på i overkant av 1 million, som de mente var korrekt erstatning. Skadelidte tok kontakt med oss og vi ba om at saken ble gjenopptatt. Etter å ha utarbeidet et godt dokumentert krav etterfulgt av forhandlinger fikk klient utbetalt ytterligere kr. 750.000,-.

Omskolering til ny stilling

Billakkerer i fra Vestfold fikk påvist yrkesbetinget astma, som NAV godkjente som yrkessykdom. Som følge av dette måtte han omskolere seg via NAV, og han kom senere tilbake i annen stilling uten eksponering. Saksbehandler hos selskapet mente først at de ikke var ansvarlige for tap i en omskoleringsperiode. Saksbehandleren mente at skadelidte burde kunne klart å finne seg jobb med samme lønnsnivå uten at det var behov for omskolering. Selskapet var derfor ikke ansvarlige. Vi mente imidlertid at selskapet tok feil og saken ble overført til advokat i selskapet. Etter forhandlinger fikk klient utbetalt kr. 600.000,- i erstatning.

Løsemiddelskadet

Bilglassmontør fra Hedmark fikk overfølsomhet for løsemidler etter eksponering i arbeid. Det oppsto uenighet mellom to forsikringsselskaper om hvilket selskap som var ansvarlige. Selskapene avviste også ansvar da de mente at skadelidte ikke hadde en yrkessykdom som var omfattet av yrkesskadeforsikringsloven. Saken ble lagt frem for behandling i henhold til kasteballavtalen. Etter dette erkjente det ene selskapet ansvar og måtte utbetale erstatning på nærmere kr. 800.000,-.

Skade etter stram gips

Bussjåfør fikk nerveskade i foten etter for stram gips, som førte til lammelse av muskelen som løfter fotbladet. Det ble opprinnelig fastsatt en medisinsk invaliditetsgrad på 8% ut fra skade på aktuelle nerve. Det ble påpekt herfra at journaler fra fastlege og fysioterapeut angav tegn på at skadelidte hadde utviklet et komplekst regionalt smertesyndrom, og at omfanget av dette måtte utredes nærmere. Etter å ha innhentet tilleggsvurdering fra sakkyndig nevrokirurg ble den samlede medisinske invaliditetsgraden fastsatt til 45%. Skadelidte fikk utbetalt menerstatning etter gruppe 4, og fikk full erstatning for 100% arbeidsuførhet.

Nerveskade etter ryggoperasjon

I forbindelse med en ryggoperasjon fikk en 55 år gammel mann som jobbet som leder i et vaktselskap påført en nerveskade. Skaden ledet til nedsatt førlighet i høyre side fra livet og ned, og det ble behov for ombygging av bolig og spesialtilpasset bil. I forbindelse med kartleggingen av skadelidtes økonomiske tap ble det behov for å innhente en vurdering fra ergoterapeut. Etter fremsettelse av krav og forhandlinger fikk klient tilkjent nærmere 3 millioner i erstatning, inkludert 500.000,- for boligtilpasning.

Tidligere henlagt yrkesskade

Saken ble ansett som en ikke sak og var i utgangspunktet henlagt hos selskapet, da vi ble kontaktet. Selskapet ville første heller ikke bekrefte dekning av utgifter til juridisk bistand. Etter at vi fremsatte et grundig krav i saken kom selskapet med et erstatningstilbud på kr. 25.000,-. Vi mente tilbudet var alt for lavt, og etter lengre diskusjon og forhandlinger mottok skadelidte en erstatningsutbetaling på kr. 400.000,-, i tillegg til å få dekket sine utgifter til juridisk bistand.

Forlik etter rettsmegling

Dame ble påført en nerveskade i venstre hånd under en operasjon. NPE tilkjente kr. 8.000,- til dekning av påførte og fremtidige utgifter. Vi mente erstatningen var alt for lav og påklaget vedtaket. Pasientskadenemnda opprettholdt vedtaket. Det ble tatt ut stevning for tingretten og saken ble forlikt etter rettsmekling. Etter meklingen fikk skadelidte en erstatningsutbetaling på i overkant av kr. 350.000,-.

Barneerstatning

NPE fremsatte et foreløpig forslag til erstatning på kr. 30.000,- for påførte utgifter inkl. renter. Det viste seg derimot at det ikke var innhentet spesialisterklæring i saken. Etter innhenting av spesialisterklæring som konkluderte med at skadelidte som følge av pasientskaden hadde en varig medisinsk invaliditetsgrad på 15 % ble klient tilkjent erstatning på ca. kr. 570.000,-. Erstatningen omfattet både barneerstatning, og erstatning for fremtidige utgifter til skadelidte, samt erstatning for påførte utgifter til foreldrene.

Fallskade på jobb som tømrer

Ung mann falt ned fra stilas i forbindelse med snekkerarbeid på hus. Han pådro seg brudd i ryggen, og slet med smerter i rygg og nedsatt følelse i bena. Han kom imidlertid tilbake i full jobb etter skaden. Selskapet avsluttet i utgangspunktet saken i desember 2012 på grunn av manglende tilbakemelding fra tidligere advokat. Frem til da hadde selskapet utbetalt akonto for inntektstap på kr. 50.000,-. Det var ikke utbetalt erstatning for andre poster.

Da saken kom inn til oss argumenterte vi for at klient skulle ha erstattet hjemmearbeidstap, samt ménerstatning. Skaden var da vurdert til en varig medisinsk invaliditetsgrad på 40 %. Opplysningene tilsa imidlertid at klient skulle ha en høyere invaliditetsgrad, og selskapet gikk med på å innhente en tilleggsuttalelse fra spesialisten. Klienten fikk etter dette fastsatt en varig medisinsk invaliditetsgrad på 52 %, hvilket ga krav på ménerstatning i gruppe 4.Vi argumenterte for at skadens omfang tilsa at klient skulle få tilkjent ménerstatning etter gruppe 5. Selskapet gikk etter hvert med på opprykk til gruppe 5. Samlet fikk klient tilkjent 313.131,- i hjemmearbeidstap, utgifter og ménerstatning, samt dekket advokatutgifter fullt ut.

Arrskade i ansikt etter trafikkulykke– fører og passasjerulykkeforsikring

En mann ble påført arr i ansiktet etter at han kjørte av veien og kolliderte med et tre. Skadelidte håndterte først saken overfor selskapet på egenhånd. Arrene ble da vurdert av selskapets rådgivende lege, en ortoped, som mente arrene utgjorde en medisinsk invaliditetsgrad på 2 %. På denne bakgrunn tilbød selskapet et oppgjør under fører- og passasjerulykken på kr. 8.248 inkl. renter.

Når vi kom inn i saken innhentet vi raskt en spesialisterklæring fra en spesialist i plastikkirurg, som har særlig kompetanse på arr. Plastikkirurgen konkluderte med at arrene utgjorde en varig medisinsk invaliditetsgrad på 20 %. Etter forhandlinger med selskapet utbetalte selskapet til sammen kr. 158.248,- i erstatning, i tillegg til at selskapet dekket utgifter til juridisk bistand og utgiftene til spesialisterklæringen fra plastikkirurgen.

Pasientskade etter hjerteoperasjon

En mann i starten av femtiårene ble i forbindelse med en hjerteoperasjon påført en skade som medførte redusert hjertefunksjon. Som følge av skaden klarte ikke lengre mannen å jobbe mer enn i 60% stilling, og hadde derfor et inntektstap og pensjonstap. I tillegg hadde skaden ført til at mannens evne til å bidra i hjemmet var nedsatt, og han hadde også behandlingsutgifter på grunn av skaden. Etter at vi hadde utarbeidet et grundig og omfattende erstatningskrav, tilkjente Norsk Pasientskadeerstatning erstatning på kr. 2.131.000,-.

Snekker skadet på jobb

En mann fra Finnmark fikk en skade i nakke, rygg og skulderen da en metallport falt over han på arbeidsplassen der han arbeidet som snekker. Han utviklet som følge av skaden et komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) og falt ut av arbeidslivet. Forsikringsselskapet avviste ansvar i saken, og viste til at det ikke var årsakssammenheng mellom skaden og mannens økonomiske tap. Etter at PersonskadeAdvokat1 ble kontaktet ble det innhentet spesialisterklæring som konkluderte med årsakssammenheng, men selskapet ville ikke endre standpunkt. Det ble derfor gjort ytterligere utredning og etter både tilleggserklæring og en ny spesialisterklæring erkjente selskapet til slutt ansvar. Etter forhandlinger fikk mannen et oppgjør på ca. kr. 3.300.000,-.

Yrkesskade – verktøyulykke

En mann bosatt på Vestlandet fikk et kutt i hånden under sitt arbeid som snekker. Skaden ble godkjent som yrkesskade av NAV og meldt til ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. Forsikringsselskapet behandlet saken en periode og foretok akontoutbetalinger. Mannen var på dette tidspunktet bistått av en annen advokat. Selskapet avslo ytterligere utredning og kom med tilbud om endelig oppgjør med en restutbetaling på kr. 275.000,-. Etter at Personskadeadvokat1 ble kontaktet ble det satt i gang utredning som viste at mannen hadde utviklet et komplekst regional smertesyndrom. Etter forhandlinger ble mannen tilbudt ytterligere ca. kr. 970.000,- i erstatning.

Yrkesskade i lærlingetiden

Ung mann falt ned fra stige under arbeid som tømrerlærling. Han pådro seg en hodeskade, og var plaget med hodepine, svimmelhet og besvimelser. Selskapet hadde tidligere utbetalt kr. 310.000,-, og kom med endelig tilbud om restutbetaling på kr. 400.000,-. Vi mente tilbudet var for lavt, og etter å ha fremsatt et endelig krav og forhandlet mottok skadelidte en restutbetaling på kr. 890.000,-, samt fikk dekket advokatutgifter fullt ut.

Dette er bare et lite utvalg av flere hundre saker vi har behandlet. Flere referanser opplyses på forespørsel. Er du usikker på om du får korrekt erstatning i din skadesak, ta gjerne kontakt med advokatene i PersonskadeAdvokat1 for en uforpliktende samtale.

Gratis vurdering av din skadesak
– Motta svar innen 24 timer

Ditt navn:

Din e-post:

Telefonnummer:

Beskriv din sak:

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvern og Vilkår