Yrkesskader er mer enn de typiske ulykkeshendelsene. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom likestilt med yrkesskade. For at en sykdom skal godkjennes som yrkessykdom må sykdommen for det første skyldes skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet, og for det andre må sykdommen fremkomme av  Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade eller av Forskrift om sykdommer og forgiftninger mv som skal likestilles med yrkesskade.

Det er videre et vilkår at den skadelige påvirkningen har funnet sted mens du var yrkesskadedekket.

Eksempler på sykdommer som likestilles med yrkesskade er; sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning, lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer, og nedsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner, verktøy, prosesser og annet.

Enkelte yrkesgrupper er særlig utsatt for yrkessykdommer. Industriarbeidere er for eksempel ofte både utsatt for kjemikalier, og støy som kan resultere i en yrkessykdom. Gjennom kjemikaliene i hårfarger, og andre stylingprodukter er også frisører en utsatt gruppe. Andre utsatte grupper er bakere, bønder, sveisere, rengjørere, billakkerere og platearbeidere. Typiske yrkessykdommer er for eksempel astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), kontakteksem, hørselsskader og løsemiddelskader.

Sykdommen må ha tilstrekkelig tilknytning til arbeidet. Det må derfor foretas en konkret vurdering av den eksponeringen du har blitt utsatt for, og årsakssammenhengen mellom eksponeringen og yrkessykdommen.

Arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til NAV ved mistanke om yrkessykdom. Hvis arbeidsgiver ikke har gjort dette, kan du selv melde sykdommen til NAV. Pass på at sykdommen også blir meldt til ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap.

Yrkessykdomssaker byr på kompliserte juridiske og medisinske vurderinger, og det er ofte forhold langt tilbake i tid som skal dokumenteres. Det er derfor viktig å benytte en advokat med erfaring fra området, slik at du sikres den erstatningen du har krav på.

Advokatbistand

Er du usikker på om du er påført en sykdom som dekkes under yrkesskadeforsikringen anbefaler vi at du tar kontakt med oss. Vi jobber spesialisert med erstatning etter yrkessykdommer, og kan bistå deg i prosessen ovenfor NAV og forsikringsselskapet.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Vi gir deg en gratis vurdering av din yrkessykdomssak i løpet av 24 timer.

Gratis vurdering av din sak.