Gangen i en yrkesskadesak

Ved yrkesskade vil du måtte forholde deg parallelt både til NAV og ansvarlig forsikringsselskap. Nedenfor finner du en oversikt over gangen i en yrkesskadesak.

Yrkesskadesaker pågår som regel over flere år. Det tar tid å finne ut hvorvidt skaden vil få varige følger for deg medisinsk og økonomisk. Regelverket kan oppleves komplisert og vanskelig tilgjengelig. Oversikten under er ikke uttømmende, men gir en oversikt over prosessen.

Skaden og den første fasen

I den første fasen må du fokusere på å bli frisk, men det er også avgjørende at du dokumenterer dine plager dersom det viser seg at skaden blir langvarig. Ta plagene opp med din fastlege eller andre behandlere. Det er av stor betydning at alle følger av skaden nedtegnes i journalen. Journaler er viktige bevis i erstatningssaker og det er derfor viktig at journalen gir et korrekt bilde av din skade.

Du bør kontakte lege snarest mulig etter en ulykke og få registrert alle smerter og andre symptomer. For sikkerhets skyld bør du be om at det blir tatt røntgenbilder og kontroller at alle skader, smerter og symptomer er tatt med i legejournalen.

I tiden etter en ulykke bør du gå jevnlig til lege, fysioterapeut eller kiropraktor. Det kan også være lurt å lage din egen dagbok der du beskriver din helsemessige utvikling og noter gjerne ned hva legen eller behandleren har fortalt deg.

For å kunne dokumentere ditt økonomiske tap bør du ta vare på kvitteringer, parkeringslapper og annen skriftlig dokumentasjon.

Hvis du er påført en yrkesskade er det viktig at saken meldes inn til ansvarlig forsikringsselskap så fort som mulig. Skaden skal samtidig meldes inn til NAV. Arbeidsgiver er ansvarlig for å melde skaden til NAV, men her svikter dessverre noen arbeidsgivere og det er derfor lurt å følge opp dette.

Skaden må godkjennes av NAV som yrkesskade. Du vil motta eget vedtak fra NAV om at skaden er godkjent.

Økonomisk tap

En yrkesskade kan få store økonomiske konsekvenser i form av utgifter og inntektstap.
Det første året vil du motta sykepenger dersom du oppfyller vilkårene for dette.
Etter maksdato for sykepenger må det søkes om arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger utgjør kun ca. 66 % av tidligere inntekt og mange opplever derfor et betydelig inntektstap ved overgangen til arbeidsavklaringspenger.

Dersom skaden blir varig kan det bli aktuelt å søke om uførepensjon.

Utgangspunktet i norsk erstatningsrett er at du skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. Inntektstap skal derfor dekkes av ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap etter en yrkesskade.

En yrkesskadesak pågår normalt over flere år. Det skal derfor i utgangspunktet foretas foreløpige delutbetalinger av erstatningen, såkalte akontoutbetalinger, for å dekke opp for blant annet inntektstapet. Akontoutbetalinger må vurderes konkret i hver enkelt sak.

Det sendes inn krav om dekning av inntektstap hvert år. Kravet er basert på beregninger utarbeidet i beregningsprogram, tilsvarende det forsikringsselskapet bruker. Det er kun et fåtall advokater som har slikt erstatningsberegningsprogram. Det er også svært viktig at man kan bruke programmet for at beregningene skal bli så korrekte som mulig. Vi i PersonskadeAdvokat1 beregner erstatninger daglig, noe som gir deg best mulig forutsetninger for et så korrekt oppgjør som mulig.

Etter en yrkesskade er følgende poster erstatningsrettslig vernet: påførte- og fremtidige merutgifter, påført inntektstap, grunnerstatning, hjemmearbeidstap, og menerstatning.

Spesialisterklæring

For å kunne fastsette en varig medisinsk invaliditetsgrad må det innhentes en spesialisterklæring. Dette kan først gjøres når skaden har stabilisert seg og er å betegne som varig.

Valg av spesialist vil ofte ha stor betydning for ditt erstatningsoppgjør. Dette da selskapene ofte bruker leger de har god kjennskap til, og som ofte har en restriktiv holdning til skadelidte.

Vi har gjennom lang erfaring oversikt over hvilke spesialister som gir personskadesaken din en korrekt vurdering, og hvilke spesialister du bør unngå.

Ikke sjelden opplever skadelidte at forsikringsselskapet ikke aksepterer den innhentede spesialisterklæringen, og det blir krevd ny erklæring før saken eventuelt kan avsluttes. Dette er likevel ikke tilfelle i alle saker, hver enkelt sak er forskjellige og må vurderes individuelt.

Forsikringsselskapene bruker også ofte rådgivende leger til å vurdere spesialisterklæringene i etterkant. Det er derfor viktig at du har en advokat med lang erfaring med vurdering av spesialisterklæringer for å ivareta dine interesser best mulig.

Har du spørsmål til valg av spesialist eller en erklæring du allerede har mottatt, ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Endelig krav

Før saken kan finne sin endelige løsning må det utarbeides et endelig krav. Dette er en samlet fremstilling av ditt økonomiske tap som følge av yrkesskaden. Det er her vår oppgave å sørge for at kravet er nøyaktig og veldokumentert. Kravet vil være grunnlag for sluttforhandlingene.

Yrkesskadesak for domstolene

Dersom man ikke lykkes med å finne en minnelig løsning med ansvarlig forsikringsselskap kan saken bringes inn for retten. Vi prosederer også saken for domstolene.

Gratis vurdering av din sak.