Hva er en yrkesskade?

Rett til erstatning etter yrkesskade reguleres av Lov om yrkesskadeforsikring.

Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av en arbeidsulykke. Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som du har vært utsatt for i arbeid. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.

Typiske yrkesskader er brudd og knusningsskader etter fall, kuttskader etter for eksempel bruk av verktøy, skader som følge av vold fra brukere/pasienter/elever og klemskader. Under fanen resultater finner du eksempler på yrkesskader vi har behandlet.

En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av de sykdommer som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer. Se nærmere under punktet Erstatning etter yrkessykdom for mer informasjon vedrørende dette.

Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelett-systemet, regnes som hovedregel dessverre ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid.

Det er et vilkår at arbeidsulykken har skjedd mens du er yrkesskadedekket. Dette betyr at du må tilhøre en av persongruppene omtalt i folketrygdloven §§ 13-6 til 13-13.

De fleste arbeidstakere er yrkesskadedekket gjennom sitt arbeidsforhold (obligatorisk yrkesskadedekket).

Selvstendig næringsdrivende og frilansere må imidlertid tegne frivillig forsikring for å være yrkesskadedekket.

Er du usikker på om du har en yrkesskade som faller innenfor loven? Ta gjerne kontakt med en av våre advokater, og vi gir deg en kostnadsfri vurdering av om du har en sak eller ikke.

Gratis vurdering av din sak.