Resultater yrkesskadesaker

Vi vil nøkternt anslå at vi i gjennomsnitt oppnår 50% eller mer i erstatning etter at vi tar på oss saken.

Nesten kr. 4.000.000,- utbetalt etter å ha fått yrkessykdommen Haus

En mann på 35 år på skadetidspunktet fra Vestlandet ble i jobben som industrimaler eksponert for vibrerende verktøy, nålebanking, sliping etc. Han ble sykemeldt i første omgang, men kom seg tilbake i jobb og ble deretter sykemeldt på nytt for så å gå over på arbeidsavklaringspenger og 100 % uføretrygd. PersonskadeAdvokat1 ble kontaktet og klienten var da under medisinsk utredning og hadde verken meldt inn yrkessykdom til Nav eller kontaktet arbeidsgivers forsikringsselskap. Etter at saken var meldt inn, hentet vi inn spesialisterklæring i regi av NAV. I forhandlingsrundene om erstatningsutmålingen var det uenighet om det var påført noe inntektstap og det ble mange ekstra runder med selskapet for å bli enige om det endelige oppgjøret. Klienten mottok nesten kr. 4.000.000,- i erstatning.

Billakkerer fikk kr. 800.000,- i erstatning etter å ha utviklet astma på jobb

En polsk mann på 39 år bosatt i Oslo jobbet som bygningsarbeider og med billakkering. I jobben som billakkerer ble han eksponert for støv og luftveisirritanter i form av organiske løsemidler, epoxy og isocyanater. Astmasymptomene utviklet seg fram mot 2012. Dette resulterte i at han falt ut av arbeidslivet. Han hadde også store psykiske problemer og hjerteproblemer etter tidligere bruk av anabole steroider. Skadelidte var tidligere bistått av annen advokat i Oslo, men da selskapet avviste ansvar i 2013 valgte advokaten å avslutte saken. I 2014 fikk skadelidte vedtak på godkjent yrkessykdom og menerstatning i NAV. PersonskadeAdvokat1 ble engasjert og etter enighet med selskapet innhentet vi spesialisterklæring fra spesialist i arbeidsmedisin fra STAMI som konkluderte med at det var årsakssammenheng mellom yrkessykdommen og funksjonsnedsettelsen. Varig medisinsk invaliditet for astmaen utgjorde 20 %. Selskapet nektet først å utbetale erstatning. Vi fremsatte et grundig krav og etter flere muntlige forhandlinger med selskapet fikk vår klient til slutt et erstatningsoppgjør på kr. 800.000,-.

Lærling fikk utbetalt over kr. 300.000,- etter fall fra stige

En ung gutt fra Nord-Norge som hadde jobb som lærling for å bli tømrer falt ned fra en stige og fikk et brudd ryggen. Ulykken førte til at han falt ut av jobb og fikk varig skade i ryggen. Etter at PersonskadeAdvokat1 kom inn i saken fikk han tilkjent et sluttoppgjør på over kr. 300.000,-. Erstatningen dekket et års inntektstap og menerstatning i gruppe 1.

Elektriker fikk 20 ganger mer i erstatning etter at han tok kontakt med PersonskadeAdvokat1

En 37 år gammel elektriker fra Oslo falt ned fra en trappestige og fikk et komplisert brudd i høyre ankel. Mannen ble sykemeldt i 1 år og kom seg så tilbake i 50 % jobb. Han vil nå omskolere seg til mer administrative oppgaver innen elektrikeryrke med støtte fra NAV. Han hadde fått kr. 100.000 i erstatning før PersonskadeAdvokat1 kom inn i saken. Vi hjalp klient med å søke om menerstatning for yrkesskaden og det ble innhentet spesialisterklæring fra Nav. Etter flere forhandlingsrunder med forsikringsselskapet endte han opp med et sluttoppgjør på litt over kr. 1.900.000,- i erstatning.

Pleieassistent utsatt for yrkesskade

Pleieassistent skled på badegulvet hos bruker og slo nakken/hodet i vasken i fallet. Fikk påvist mindre hjerneskade og varig skade i nakke, i tillegg til mindre nerveskader. Selskapet stilte
spørsmål ved fastsettelsen av den medisinske invaliditeten, samt ved om ulykken var eneste årsak til etterfølgende arbeidsuførhet. Selskapet tilbød derfor opprinnelig restoppgjør etter 50 % grunnerstatning og menerstatning etter en lavere gruppe, på i underkant av kr. 1.200.000,-. Selskapets tvil førte også til at NAV opprinnelig innvilget menerstatning etter en lavere gruppe. Yrkesskadesaken ble til slutt løst i minnelighet med utbetaling av 100 % grunnerstatning og menerstatning i samsvar med fastsatt medisinsk invaliditet, og skadelidte fikk et restoppgjør på i overkant av kr. 2.000.000,-. Etter klage fra oss endret også NAV standpunkt, og innvilget ytterligere menerstatning.

Komplekst regionalt smertesyndrom

Bussjåfør fikk komplisert bruddskade i foten etter snøras fra taket på arbeidsplassen. Skadelidte utviklet senere komplekst regionalt smertesyndrom og var ikke i stand til å gå tilbake til tidligere arbeid. Underveis i omskoleringsprosessen ønsket selskapet å avslutte saken med utbetaling av 50 % grunnerstatning, da de mente skadelidte etter endt omskolering ville komme ut i 50 % jobb. Selskapets tilbud lød på ca. 1.500.000,-. Vi mente skadelidtes prognose var mer usikker, og anbefalte å avvente videre avklaring av arbeidsevnen. Halvannet år senere aksepterte selskapet at skadelidte trolig ville bli 100 % ufør, og gjorde opp saken med 100 % grunnerstatning. Etter en minnelig løsning fikk skadelidte samlet i underkant av kr. 3.000.000,- i erstatning.

Bistått av lokal advokat

Betongarbeider som falt ned fra et stilas fikk en mindre ankelskade vurdert til en medisinsk invaliditetsgrad på 6 %. Skadelidte var representert av en lokal advokat som hadde anbefalt
klient å akseptere selskapets tilbud på kr. 10.000,-. Da saken kom inn til oss så vi raskt at tilbudet var for lavt. Ved hjelp av ny dokumentasjon og et grundig krav, etterfulgt av
forhandlinger endte man til slutt på et erstatningsoppgjør på nærmere kr. 800.000,-.

Yrkesbetinget astma

Skipsbygger fra Vestlandet som fikk påvist yrkesbetinget astma fikk først utbetalt kr. 500.000,- som selskapet mente var korrekt erstatning. Vi mente selskapets erstatningsutmåling var altfor lav og tok ut stevning til tingretten. Tingretten tilkjente ytterligere en million kroner, men da man fremdeles ikke var fornøyde valgte man å anke saken til lagmannsretten. To dager før saken skulle opp forlikte man saken med selskapet på et erstatningsoppgjør på nærmere 2 millioner mer enn hva selskapet først hadde ment var korrekt erstatning.

Industriarbeider utsatt for yrkesskade

Ung industriarbeider fra Bergen fikk en kveil med betongrør over seg på arbeid. Etter en lang utredningsperiode og flere forhandlinger tilbød selskapet til slutt kr. 800.000,- i erstatning. Det ble etter dette innhentet ytterligere dokumentasjon og lagt frem et vel dokumentert krav. Etter forhandlinger endte totaloppgjøret på kr. 1.600.000,-.

Renholder med håndeksem

Renholdsarbeider fra Bergen fikk håndeksem som følge av kjemikalier fra oppvaskmidler. Selskapet mente korrekt erstatning skulle være kr. 20.000,- noe også tidligere advokat var enig i. Etter at PersonskadeAdvokat1 tok over saken ble det innhentet ny spesialisterklæring og etter flere forhandlingsrunder endte man på et erstatningsoppgjør på i overkant av kr. 300.000,-.

Skadet ombord på båt

Eldre fisker fra Vestlandet falt ombord på båt og pådro seg en skulderskade. Selskapet ville først ikke erkjenne ansvar i saken da det ikke hadde vært vitner til hendelsen og det hadde også gått lang tid fra ulykken skjedde frem til skadelidte oppsøkte lege. Etter at PersonskadeAdvokat1 kom inn i saken, ble det gjort et grundig utredningsarbeid hvor ny dokumentasjon ble fremlagt. Selskapet erkjente til slutt ansvar og utbetalte en totalerstatning på kr. 1.500.000,-.

Asbest eksponering

Industriarbeider fra Trøndelag eksponert for asbest som hadde ført til Kols og yrkesbetinget astma. Selskapet hadde valgt å utbetale kun for fremtidstapet. Etter at vi tok saken inn til vurdering viste det seg at påført inntektstap og utgifter ikke var dekket. Det ble raskt fremsatt et oppdatert krav og klient fikk tilkjent i overkant av ytterligere 1 million kroner.

Yrkesrelatert kols

Mann arbeidet som mekaniker og ble utsatt for sveiserøyk, gasser, syrer og støv mv. Dette førte til en yrkesrelatert kols som ble godkjent av NAV som yrkessykdom. NAV innhentet spesialisterklæring fra Sykehuset i Telemark. Selskapet tilbød først 1,2 millioner i erstatning, og mente at skadelidte hadde øvrige helseplager som begrenset selskapets ansvar betraktelig. Vi fikk mistanke om at selskapet hadde innhentet uttalelse fra egen spesialist før tilbudet ble fremlagt. Det viste seg at selskapets spesialist var enig med de øvrige spesialistene i saken. Etter forhandlinger endte erstatningen på 2,3 millioner.

Gjenopptak av skadesak

Maskinfører/steinbruddarbeider falt 2 meter ned på en aluminiumsplate som stod på høykant og pådro seg en ryggskade. 3 år etter ulykken avsluttet forsikringsselskapet saken med en erstatningsutbetaling på i overkant av 1 million, som de mente var korrekt erstatning. Skadelidte tok kontakt med oss og vi ba om at saken ble gjenopptatt. Etter å ha utarbeidet et godt dokumentert krav etterfulgt av forhandlinger fikk klient utbetalt ytterligere kr. 750.000,-.

Omskolering til ny stilling

Billakkerer i fra Vestfold fikk påvist yrkesbetinget astma, som NAV godkjente som yrkessykdom. Som følge av dette måtte han omskolere seg via NAV, og han kom senere tilbake i annen stilling uten eksponering. Saksbehandler hos selskapet mente først at de ikke var ansvarlige for tap i en omskoleringsperiode. Saksbehandleren mente at skadelidte burde kunne klart å finne seg jobb med samme lønnsnivå uten at det var behov for omskolering. Selskapet var derfor ikke ansvarlige. Vi mente imidlertid at selskapet tok feil og saken ble overført til advokat i selskapet. Etter forhandlinger fikk klient utbetalt kr. 600.000,- i erstatning.

Løsemiddelskadet

Bilglassmontør fra Hedmark fikk overfølsomhet for løsemidler etter eksponering i arbeid. Det oppsto uenighet mellom to forsikringsselskaper om hvilket selskap som var ansvarlige. Selskapene avviste også ansvar da de mente at skadelidte ikke hadde en yrkessykdom som var omfattet av yrkesskadeforsikringsloven. Saken ble lagt frem for behandling i henhold til kasteballavtalen. Etter dette erkjente det ene selskapet ansvar og måtte utbetale erstatning på nærmere kr. 800.000,-.

Tidligere henlagt yrkesskade

Saken ble ansett som en ikke sak og var i utgangspunktet henlagt hos selskapet, da vi ble kontaktet. Selskapet ville første heller ikke bekrefte dekning av utgifter til juridisk bistand. Etter at vi fremsatte et grundig krav i saken kom selskapet med et erstatningstilbud på kr. 25.000,-. Vi mente tilbudet var alt for lavt, og etter lengre diskusjon og forhandlinger mottok skadelidte en erstatningsutbetaling på kr. 400.000,-, i tillegg til å få dekket sine utgifter til juridisk bistand.

Fallskade på jobb som tømrer

Ung mann falt ned fra stilas i forbindelse med snekkerarbeid på hus. Han pådro seg brudd i ryggen, og slet med smerter i rygg og nedsatt følelse i bena. Han kom imidlertid tilbake i full jobb etter skaden. Selskapet avsluttet i utgangspunktet saken i desember 2012 på grunn av manglende tilbakemelding fra tidligere advokat. Frem til da hadde selskapet utbetalt akonto for inntektstap på kr. 50.000,-. Det var ikke utbetalt erstatning for andre poster.

Da saken kom inn til oss argumenterte vi for at klient skulle ha erstattet hjemmearbeidstap, samt ménerstatning. Skaden var da vurdert til en varig medisinsk invaliditetsgrad på 40 %. Opplysningene tilsa imidlertid at klient skulle ha en høyere invaliditetsgrad, og selskapet gikk med på å innhente en tilleggsuttalelse fra spesialisten. Klienten fikk etter dette fastsatt en varig medisinsk invaliditetsgrad på 52 %, hvilket ga krav på ménerstatning i gruppe 4.Vi argumenterte for at skadens omfang tilsa at klient skulle få tilkjent ménerstatning etter gruppe 5. Selskapet gikk etter hvert med på opprykk til gruppe 5. Samlet fikk klient tilkjent 313.131,- i hjemmearbeidstap, utgifter og ménerstatning, samt dekket advokatutgifter fullt ut.

Snekker skadet på jobb

En mann fra Finnmark fikk en skade i nakke, rygg og skulderen da en metallport falt over han på arbeidsplassen der han arbeidet som snekker. Han utviklet som følge av skaden et komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) og falt ut av arbeidslivet. Forsikringsselskapet avviste ansvar i saken, og viste til at det ikke var årsakssammenheng mellom skaden og mannens økonomiske tap. Etter at PersonskadeAdvokat1 ble kontaktet ble det innhentet spesialisterklæring som konkluderte med årsakssammenheng, men selskapet ville ikke endre standpunkt. Det ble derfor gjort ytterligere utredning og etter både tilleggserklæring og en ny spesialisterklæring erkjente selskapet til slutt ansvar. Etter forhandlinger fikk mannen et oppgjør på ca. kr. 3.300.000,-.

Yrkesskade – verktøyulykke

En mann bosatt på Vestlandet fikk et kutt i hånden under sitt arbeid som snekker. Skaden ble godkjent som yrkesskade av NAV og meldt til ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. Forsikringsselskapet behandlet saken en periode og foretok akontoutbetalinger. Mannen var på dette tidspunktet bistått av en annen advokat. Selskapet avslo ytterligere utredning og kom med tilbud om endelig oppgjør med en restutbetaling på kr. 275.000,-. Etter at Personskadeadvokat1 ble kontaktet ble det satt i gang utredning som viste at mannen hadde utviklet et komplekst regional smertesyndrom. Etter forhandlinger ble mannen tilbudt ytterligere ca. kr. 970.000,- i erstatning.

Yrkesskade i lærlingetiden

Ung mann falt ned fra stige under arbeid som tømrerlærling. Han pådro seg en hodeskade, og var plaget med hodepine, svimmelhet og besvimelser. Selskapet hadde tidligere utbetalt kr. 310.000,-, og kom med endelig tilbud om restutbetaling på kr. 400.000,-. Vi mente tilbudet var for lavt, og etter å ha fremsatt et endelig krav og forhandlet mottok skadelidte en restutbetaling på kr. 890.000,-, samt fikk dekket advokatutgifter fullt ut.

Yrkesskade-fall på nybonet gulv

En kvinnelig kontoransatt pådro seg en skade i nakken etter at hun falt på et nybonet gulv. Skaden ble godkjent som yrkesskade av NAV, men selskapet stilte seg tvilende til årsakssammenhengen. Det ble innhentet spesialisterklæring som konkluderte med årsakssammenheng, men selskapet ønsket likevel ikke å erkjenne ansvar. Etter saksbehandling, dokumentasjon, møte og tilleggserklæring erkjente selskapet til slutt ansvar og kvinnen fikk utbetalt erstatning på ca. kr. 600.000,-.

Hjelpepleier utsatt for skulderskade på jobb

Nordnorsk kvinne ble påført en skulderskade under en akuttsituasjon ved behandlingsinstitusjonen der hun arbeidet som hjelpepleier. NAV godkjente skaden som yrkesskade og saken ble meldt til ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. Forsikringsselskapet forsøkte raskt å avslutte saken ved å tilby et minnelig oppgjør på ca. kr. 250.000,-. Vi gjorde det klart at saken ikke var klar for oppgjør, og tok nødvendige skritt for å holde saksbehandlingen åpen. Selskapet endret til slutt standpunkt i saken, og etter flere forhandlingsrunder ble kvinnen til slutt tilbudt erstatning på ca. kr. 1.300.000,-.

Dette er bare et lite utvalg av flere hundre yrkesskadesaker vi har behandlet. Flere referanser opplyses på forespørsel. Er du usikker på om du får korrekt erstatning i din skadesak, ta gjerne kontakt med advokatene i PersonskadeAdvokat1 for en uforpliktende samtale.

Klikk her for å lese mer om yrkesskadeerstatning

Gratis vurdering av din skadesak
– Motta svar innen 24 timer

Ditt navn:

Din e-post:

Telefonnummer:

Beskriv din sak:

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvern og Vilkår