Prisopplysning

PersonskadeAdvokat1 tilstreber å ha konkurransedyktige priser på våre tjenester. Størrelsen på salæret vil i første rekke være bestemt av medgått tid, men vil også kunne variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad.

Firmaet er underlagt Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk» og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets «Forskrift av 14 november 2012 nr. 1 066 om prisopplysning for varer og tjenester» (prisopplysningsforskriften). Dette innbærer at klienten ved oppdragets begynnelse vil få opplyst hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret beregnes og en orientering om våre faktureringsrutiner.

Vår veiledende timepris (innebefattet alle stillingskategoriere hos oss; advokatsekretærer, advokatfullmektiger og advokater) ligger i intervallet kr. 1.200,- til kr. 3.200,- eks. mva. Særskilte utlegg i anledning saken faktureres i tillegg til salær for medgått tid.

Fri rettshjelp/fri sakførsel

I noen særlige saker, blant annet avhengig av klientens inntekts-/formuesforhold, vil fritt rettsråd og fri sakførsel kunne innvilges fra det offentlige.

Forsikringsdekning

Advokatsalæret vil i noen typer saker delvis kunne dekkes av klientens forsikringsselskap under rettshjelpsdekning som inngår i de fleste av de vanlige innboforsikringer.

Erstatningssaker

I saker hvor det er aktuelt å kreve erstatning fra forsikringsselskap, Norsk Pasientskadeerstatning eller Kontoret for voldsoffererstatning ved personskade vil man kreve at forsikringsselskapet eller den offentlige instansen dekker utgifter til advokat som en del av skadelidtes økonomiske tap som følge av skaden.

Gratis vurdering av din skadesak
– Motta svar innen 24 timer

Ditt navn:

Din e-post:

Telefonnummer:

Beskriv din sak:

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvern og Vilkår