Rett til erstatning ved pasientskader reguleres av Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) av 15.juni 2001 nr. 53.

Har du blitt utsatt for en pasientskade har du krav på erstatning fra NPE når skaden skyldes:

1. svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes

2. teknisk svikt ved apparat, redskap eller annet utstyr som er brukt ved ytelsen av helsehjelp.

3. smitte eller infeksjon, når dette ikke i hovedsak skyldes pasientens tilstand eller sykdom.

4. vaksinasjon.

5. forhold som medfører ansvar for helse- og omsorgstjenesten eller helsepersonell etter alminnelige erstatningsregler.

I tillegg kan det i særlige tilfeller tilkjennes erstatning dersom du er påført en særlig stor og særlig uventet skade, som ikke er utslag av en risiko du som pasient må akseptere, selv om skaden ikke faller inn under en av situasjonene i punkt 1-5.

For at du skal ha rett til erstatning må det videre være årsakssammenheng mellom feilbehandlingen du har blitt utsatt for, og skadene du er påført. Dette er en medisinskfaglig vurdering som må foretas av spesialister.

Dersom du er usikker på om du er påført en pasientskade bør du ta spørsmålet opp med din fastlege eller annen behandler.

Er du i tvil om de juridiske sidene av skaden du er påført? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Norsk pasientskadeerstatning

Om Norsk Pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning(NPE) er en statlig etat under Helse- og omsorgsdepartementet. NPE sin oppgave er å behandle erstatningskrav fra pasienter som mener de har blitt utsatt for svikt i helsevesenet.

Pasientskader meldes inn til NPE på skademeldingsskjemaet som du finner på NPEs nettside www.npe.no.

NPE avgjør både om du har krav på erstatning, og står for utmålingen av denne.

Norsk pasientskadeerstatning ble opprettet i 1988, som en midlertidig ordning. Ved Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) av 15.juni 2001 nr. 53 ble ordningen lovfestet. I utgangspunktet gjaldt ordningen kun for offentlige helsetjenester, men fra 01.01.09 ble ordningen utvidet til å også omfatte private helsetjenester.

I 2012 mottok NPE 5124 erstatningskrav, mens tallet var 5065 for 2013. Dette resulterte i samlede utbetalinger på kr. 706 108 239,- i 2012, og kr. 946 146 128,- i 2013. Det ble gitt medhold i 31 % av sakene i 2012, mens medholdsprosenten sank til 29 % i 2013.

Dersom skadelidte gis helt eller delvis avslag i NPE kan saken klages inn for Pasientskadenemnda. Pasientskadenemnda er et statlig organ under Helse- og omsorgsdepartementet og deres oppgave er å behandle klager på vedtak fra NPE.

Gratis vurdering av din sak.