En trafikkulykke får gjerne store konsekvenser og veien tilbake til hverdagen kan være lang. Nedenfor finner du en kort gjennomgang av saksgangen i en vanlig trafikkskadesak, samt noen tips for hva du bør gjøre etter en skade. Hver skade er unik, og hver sak må derfor behandles individuelt.

Skaden og den første fasen etter en trafikkulykke

I den første fasen etter en ulykke er det viktig å sikre bevis så langt det lar seg gjøre. Det er strenge krav til bevis i erstatningssaker etter ulykker og det er derfor viktig å sikre bevis på selve ulykkesstedet. Vi anbefaler å tilkalle politiet hvis dette er mulig. I tillegg bør du snakke med vitner, skaffe deres navn og telefonnummer, og ta bilder som kan brukes som dokumentasjon. Hvis du selv er omtåket, bør du be om hjelp til å fylle ut skademeldingen, gjerne fra politiet.

Du bør kontakte lege snarest mulig etter ulykken og få registrert alle smerter og andre symptomer. For sikkerhets skyld bør du be om at det blir tatt røntgenbilder og kontroller at alle skader, smerter og symptomer er tatt med i legejournalen.

I tiden etter en ulykke bør du gå jevnlig til lege, fysioterapeut eller kiropraktor. En korrekt og utførlig legejournal er et viktig bevis i en erstatningssak. Også i tiden etter ulykke bør du gjennomgå journalen for å forsikre deg om at alle opplysninger kommer med.

Du har i mange tilfeller krav på erstatning for alle ekstra kostnader du har hatt som følge av ulykken.
For å dokumentere kravene dine bør du ta vare på alle kvitteringer fra lege, fysioterapeut, kiropraktor, apotek osv. Det kan også være lurt å lage din egen dagbok der du beskriver din helsemessige utvikling og noter gjerne ned hva legen eller behandleren har fortalt deg

Hvis du har vært utsatt for en skade eller ulykke, har du plikt til å melde fra til forsikringsselskapet så snart du har fått kunnskap om skaden. Det er derfor viktig at du tar kontakt med ansvarlig forsikringsselskap slik at det opprettes en skadesak.

Økonomisk tap

En trafikkskadeskade kan få store økonomiske konsekvenser i form av utgifter og inntektstap.

Det første året vil du motta sykepenger dersom du oppfyller vilkårene for dette.

Etter maksdato for sykepenger må det søkes om arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger utgjør kun ca. 66 % av tidligere inntekt og mange opplever derfor et betydelig inntektstap ved overgangen til arbeidsavklaringspenger.

Dersom skaden blir varig kan det bli aktuelt å søke om uførepensjon.

Utgangspunktet i norsk erstatningsrett er at du skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. Inntektstap skal derfor dekkes av ansvarlig forsikringsselskap.

En trafikkskadesak pågår normalt over flere år. Det skal derfor i utgangspunktet foretas foreløpige delutbetalinger av erstatningen, såkalte akontoutbetalinger, for å dekke opp for blant annet inntektstapet. Akontoutbetalinger må vurderes konkret i hver enkelt sak.

Når det gjelder inntektstapet sender man inn krav hvert år, da med spesifisert beregning lagt inn i vårt erstatningsberegningsprogram tilsvarende det forsikringsselskapet bruker. Det er kun et fåtall advokater som har slikt erstatningsberegningsprogram. Det er også svært viktig at man kan bruke programmet for at beregningene skal bli så korrekte som mulig. Vi i PersonskadeAdvokat1 beregner erstatninger daglig, noe som gir deg de best mulig forutsetninger for et så korrekt oppgjør som mulig.

Etter en trafikkskade er følgende poster erstatningsrettslig vernet: påførte- og fremtidige merutgifter, påført- og fremtidig inntektstap, hjemmearbeidstap, og menerstatning. I tillegg utløser ulykken rett til utbetaling under fører- og passasjerulykkesforsikringen dersom du blir påført en varig medisinsk invaliditetsgrad.

Spesialisterklæring

For å kunne fastsette en varig medisinsk invaliditetsgrad må det innhentes en spesialisterklæring. Dette kan først gjøres når skaden har stabilisert seg og er å betegne som varig.

Valg av spesialist vil ofte ha stor betydning for ditt erstatningsoppgjør. Dette da selskapene ofte bruker leger de har god kjennskap til, og som ofte har en restriktiv holdning til skadelidte.

Vi har gjennom lang erfaring oversikt over hvilke spesialister som gir personskadesaken din en korrekt vurdering, og hvilke spesialister du bør unngå.

Ikke sjelden opplever skadelidte at forsikringsselskapet ikke aksepterer den innhentede spesialisterklæringen, og det blir krevd ny erklæring før saken eventuelt kan avsluttes. Dette er likevel ikke tilfelle i alle saker, hver enkelt sak er forskjellige og må vurderes individuelt.

Forsikringsselskapene bruker også ofte rådgivende leger til å vurdere spesialisterklæringene i etterkant. Det er derfor viktig at du har en advokat med lang erfaring med vurdering av spesialisterklæringer for å ivareta dine interesser best mulig.

Har du spørsmål til valg av spesialist eller en erklæring du allerede har mottatt, ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Endelig krav

Før saken kan finne sin endelige løsning må det utarbeides et endelig krav. Dette er en samlet fremstilling av ditt økonomiske tap som følge av trafikkskaden. Det er her vår oppgave å sørge for at kravet er nøyaktig og veldokumentert. Kravet vil være grunnlag for sluttforhandlingene.

Trafikkskadesak for domstolene

Dersom saken ikke finner sin løsning gjennom forhandlinger kan saken bringes inn for domstolene. Vi bistår deg også i denne fasen, og prosederer saken for domstolene når dette er nødvendig.

Gratis vurdering av din sak.