Svært mange arbeidstakere i Norge har sin daglige arbeidsplass i Nordsjøen. Dette kan være på plattform, skip eller med helikoptertransport. Arbeidsoppgavene er ofte varierte og kan være fysisk krevende. Med dette følger også en viss risiko for ulykker. Tall fra en fersk rapport fra Petroleumstilsynet viser at antall alvorlige personskader på norsk sokkel økte i 2017.

Kristin Haukedal - erstatning etter yrkesskade

Advokatfullmektig Kristine Haukedal har klienter som er yrkesskadet fra hele landet. Forsikringsdekningene for Nordsjøearbeiderne er gode, men mange går imidlertid glipp av disse da de ikke er så nøye med å melde skaden til lege så fort som mulig forteller hun. Foto: PersonskadeAdvokat1

I PersonskadeAdvokat1 har vi lang erfaring med yrkesskadesaker, og vi ser at en god del yrkesskader skjer ved ulykker på norsk sokkel. Advokatfullmektig Kristine Haukedal forteller at både støyskader, løsemiddelskader, dykkersyke eller arbeidsulykker som fall- og klemskader, er typiske yrkesskader og -sykdommer man ser hos nordsjøarbeidere.

Det påførte inntektstapet skal dekkes fullt ut

-Dersom man er uheldig og blir skadet på jobb, er man på alle norske arbeidsplasser dekket av en lovpålagt yrkesskadeforsikring gjennom arbeidsgiver, forklarer Haukedal.

Blir du påført et økonomisk tap som en følge av en yrkesskade eller -sykdom, har man krav på kompensasjon for dette igjennom yrkesskadeforsikringen. – For eksempel kan man bli påført et inntektstap eller man kan bli påført utgifter til medisiner og behandling av skaden, påpeker Haukedal. Hun forklarer at man kan bli påført et inntektstap dersom man faller ut av arbeidslivet i en lengre periode, man går glipp av overtidsarbeid og/eller tillegg, eller man på grunn av skaden må gå over i en dårligere betalt stilling.

Tap av helseattest

En ting som er spesielt for nordsjøarbeidere, er at man må ha gyldig helseattest for å kunne arbeide der. Helseattesten sier at du er skikket til å utføre det aktuelle arbeidet. Årsaken til at man krever helseattest, er at dette er en arbeidsplass med mange potensielle risikofaktorer. Man er avhengig av at arbeiderne har god helse til å utføre sine oppgaver, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner for en selv eller andre.

-I yrker hvor man må ha helseattest for å kunne utføre arbeidet sitt, er man ofte dekket av en lisensforsikring som trer inn dersom du mister helseattesten, forklarer Haukedal. Hun forklarer at du vil kunne miste helseattesten dersom du får en alvorlig sykdom eller skade som gjør at du ikke lenger er skikket for å utføre det samme arbeidet som tidligere.

-Mange vil fremdeles være arbeidsdyktige, men på grunn av manglende helseattest må de gå over til arbeid på land. Som nordsjøarbeider har man relativt godt betalt, og ved en slik overgang vil man derfor ofte gå ned i lønn. Dette innebærer at man kan ha krav på utbetaling av både påført og fremtidig inntektstap fra forsikringsselskapet, selv om man fremdeles står 100 % i arbeid.

Yrkesskade i nordsjøen - rett på erstatning

Antallet personskader i norsk petroleumsvirksomhet øker, viser en fersk rapport. Foto: Shutterstock

Husk å melde fra til lege

Haukedal understreker viktigheten av å kontakte lege på plattform dersom det du skulle bli påført en skade eller sykdom på arbeidsplassen. -Dette er svært viktig både for at liknende skadetilfeller skal kunne unngås i fremtiden, men også fordi dette er et viktig moment i forsikringssaken din, forklarer hun.

-Forsikringsselskapene er nemlig ofte tilbakeholdne med å utbetale erstatning til personer som ikke kan dokumentere skaden og plagene den har medført. I vurderingen av om skaden er dokumentert legges det stor vekt på om du har oppsøkt lege for plagene.

-Jeg anbefaler alltid at man kontakter nærmeste lege med en gang, og ikke venter til man får oppsøkt fastlege på land. Sørg for at skaden eller sykdommen dokumenteres av legen, og at arbeidsgiver melder ulykken inn til arbeidstilsynet. Ettersom antall personskader på norsk sokkel er økende er dokumentasjon og rapportering svært viktig for at man skal kunne forhindre liknende ulykker i fremtiden, avslutter Haukedal.

Ta kontakt med advokat

Vi i PersonskadeAdvokat1 har lang erfaring med å bistå klienter i yrkesskadesaker, og har behandlet en lang rekke saker for nordsjøarbeidere. Det finnes en rekke regler og frister man må forholde seg til dersom skulle være uheldig og miste helseattesten sin, slik at lisensforsikringen kommer til anvendelse. Vår erfaring er at det lønner seg å bruke advokat som vet hva du har krav på.

Etter lov om yrkesskadeforsikring skal forsikringsselskapet også dekke dine utgifter til advokatbistand. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat for å høre hva vi kan hjelpe deg med i din yrkesskadesak.

Kilde: Rapport: http://www.ptil.no/pressemelding-2017/category1343.html

Gratis vurdering av din sak.