Om NAV innvilger arbeidsavklaringspenger eller dagpenger etter overgangen fra sykepenger kan få stor betydning for muligheten for erstatning hvis du har vært i en bilulykke, blitt skadet på jobb, eller blitt syk på grunn av eksponering eller arbeidsmiljø.

Advokat Mette Berget Bråthen mener forsikringsselskapene ser for lite på årsaken til NAV sine ytelser. Hun mener flere burde kontaktet advokat for å få den erstatningen de har krav på. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

– Hvis du som skadelidt er innvilget dagpenger starter forsikringssaken i motbakke og du blir ofte raskt møtt med avslag, forklarer advokat Mette Berget Bråthen hos Personskadeadvokat1. Hun jobber spesialisert med yrkes- og trafikkskader og har hjulpet mange med å navigere i NAV systemet.

Forsikringsselskapene utnytter situasjonen

– Forsikringsselskapene utnytter situasjonen og går automatisk ut fra at skadelidte er arbeidsfør hvis de mottar dagpenger, og ser ikke på årsaken bak. Det har dessverre utviklet seg en kultur der skadelidte som får dagpenger nesten automatisk får avslag i forsikringssaken, forsetter Bråthen.

To konkrete saker vi i Personskadeadvokat1 har behandlet er eksempler på dette.

Begge de to skadelidte var frisører. Vi kan kalle dem Ida og Solveig. Begge hadde fått astma på grunn av alle kjemikaliene de hadde vært utsatt for. Sykdommen var godkjent som yrkessykdom. Ingen av de to damene hadde andre helseplager. Med nødvendig tilrettelegging kunne de begge jobbe, så lenge de var i et miljø uten eksponering.

Så kommer forskjellen. Ida fikk innvilget arbeidsavklaringspenger fra NAV. Hun fikk arbeidstrening og utredning, og kunne til slutt gå ut i en jobb uten eksponering. Forsikringsselskapet dekket Idas inntektstap frem til hun kom tilbake i jobb.

Solveig derimot fikk innvilget dagpenger. Hun fikk ikke noe hjelp fra NAV bortsett fra jobbsøkerkurs. Siden hun ikke hadde annen utdanning hadde hun problemer med å finne jobb som kunne fungere med helseplagene. Hun ble derfor stående utenfor arbeidslivet i lang tid. Forsikringsselskapet dekket Solveigs inntektstap noen få måneder og avslo så å dekke tapet. De viste bare til at NAV hadde konkludert med at hun var reell arbeidssøker. Etter at vi i PersonskadeAdvokat1 kom inn i saken hjalp vi Solveig med å søke arbeidsavklaringspenger, noe som omsider ble innvilget. Etter flere runder med forsikringsselskapet gikk også de med på å dekke Solveigs tap, og hun fikk igjen orden på økonomien og mulighet til å konsentrere seg om å gå tilbake i jobb.

Ofte tilfeldig vurdering

– Vi opplever dessverre at mange som har krav på arbeidsavklaringspenger isteden innvilges dagpenger, forteller advokat Bråthen.

– Vi har heldigvis hatt muligheten til å hjelpe mange over på riktig ytelse og omgjort avslag til utbetaling. Siden regelverket er komplisert anbefaler jeg å bruke spesialisert advokat, sier Bråthen. Vi ser dessverre at det ofte er skadelidte med språkutfordringer og lite kunnskap om det norske systemet som innvilges dagpenger der de skulle vært innvilget arbeidsavklaringspenger. Dette er trist, og det er her et stort hjelpebehov forklarer Bråthen.

Faller man ut av arbeid på grunn av skade eller sykdom har de fleste rett på sykepenger det første året. Det er når man ikke lenger har rett på sykepenger at problemet oppstår.

I dag finnes det to mulige stønader etter at sykepengerettighetene er brukt opp, hvis du fortsatt ikke kan gå tilbake i jobb. Dette er dagpenger og arbeidsavklaringspenger.

Hvis du har mistet mer enn 50 % av arbeidstiden din, og er reell arbeidssøker skal du på gitte vilkår innvilges dagpenger.

Er arbeidsevnen din nedsatt med minst 50 % og sykdom, skade eller lyte er en vesentlig medvirkende årsak til dette skal du innvilges arbeidsavklaringspenger.

Forskjellen er kanskje ikke så lett å få taket på. For mange er prosessen etter en skade det første møtet med NAV. Reglene er vanskelig å sette seg inn i og man er helt avhengig av informasjonen som kommer fra den enkelte saksbehandler. Mange tar derfor for gitt at man får riktig ytelse og stiller ikke spørsmål ved dette. Andre forsøker forgjeves å få NAV til å endre standpunkt.

Forsikringsselskapene tjener millioner på at NAV innvilger feil ytelser. Foto: Shutterstock

Mye motstand

I erstatningssaker etter trafikkulykker og yrkesskader/-sykdommer er systemet tosporet.

Du må forholde deg til både NAV og til forsikringsselskapet. På mange måter skal de vurdere det samme. Både NAV og forsikringsselskapet skal ta stilling til om du har falt ut av jobb på grunn av skaden eller sykdommen, og om du har fått en varig medisinsk invaliditetsgrad.

Forsikringsselskapet er ikke bundet av NAV sin vurdering. Dette kommer overraskende på mange. Som sakene til Ida og Solveig er et eksempel på er forsikringsselskapene likevel raske til å legge NAV sin vurdering til grunn når dette gagner selskapets sak.

Mange skadelidte opplever da at de møter motstand i alle retninger. Mange orker derfor ikke fortsette saksbehandlingen mot forsikringsselskapene og aksepterer avslagene. Hvert år sparer forsikringsselskapene store summer på at skadelidte ikke forfølger sitt krav.

Vi i Personskadeadvokat1 jobber spesialisert med yrkes- og trafikksaker. Vi har lang erfaring i å snu avslag til utbetaling. Vi gir deg alltid en kostnadsfri vurdering av din skadesak, og kan bistå deg i saksbehandlingen både mot forsikringsselskapet og NAV for å sikre deg den erstatningen du har krav på. Ta kontakt i dag, og finn ut av hva vi kan hjelpe deg med.

Gratis vurdering av din sak.