Advokat Mette Berget Bråthen - erstatning for yrkessykdom

Senioradvokat Mette Berget Bråthen mener det er viktig at yngre arbeidstakere tørr å rapportere sine symptomer til lege så tidlig som mulig. Hun anbefaler også at man tar kontakt med advokat slik at man så raskt som mulig får en oversikt over hvilke rettigheter man får ved godkjent yrkessykdom. Foto: PersonskadeAdvokat1

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har kommet med en ny rapport som viser at håndeksem, astma og kronisk nesetetthet er de yrkessykdommene som rammer unge arbeidstakere oftest. Klikk her for å lese rapporten

Rapporten viser at frisører, rørleggere og kokker er særlig utsatt for eksem, mens astma gjerne rammer bakere, tømrere og frisører.

Frisører utmerker seg med både håndeksem og astma, og er derfor en gruppe som har økt risiko for utvikling av yrkesrelatert sykdom.

Det er unge arbeidstakere STAMI har undersøkt i denne rapporten. Med unge arbeidstakere menes her personer i aldersgruppen 20-29 år. Rapporten er basert på 910 pasientutredninger som er utført i perioden 2010-2017.

Antallet med mulig yrkesutløst eksem og astma er nokså høyt med tanke på all kunnskap vi har om skadelig eksponering. I 2016 oppga ca. 67.000 personer at de hadde hudplager om kan skyldes jobben. Samme år oppga ca. 18.000 personer at de har astma som kan skyldes påvirkning i arbeid.

Yrkessykdommer på grunn av skadelig eksponering er en enorm belastning for den det gjelder, og det er også negativt ut fra et samfunnsøkonomisk ståsted. Det er derfor viktig at både arbeidsgivere og arbeidstakere jobber aktivt med forebyggende tiltak, for eksempel verneutstyr og tilstrekkelig ventilasjon. Det bør også være et fokus på varsling av kritikkverdige forhold.

Det er viktig at arbeidstakere tørr å rapportere om symptomer. Dette er kanskje særlig viktig for unge arbeidstakere. Mange har gjerne hatt symptomer i lang tid før de oppsøker lege, og dette kan forverre sykdommen.

Unngå eksponering

Pasienter som får påvist yrkesutløst astma og/eller eksem får som regel anbefaling om å holde seg helt unna eksponering. Dette er et viktig råd å følge, fordi forlenget eksponering kan forverre plagene.

For mange innebærer dette dessverre at de må slutte i jobben, og ikke lenger kan bruke utdannelsen sin.

Som ung arbeidstaker er det også vanskelig å få dekket omskolering av NAV. Dette er fordi mange på samme alder er i en utdanningssituasjon helt uten at man har helseplager.

På grunn av manglende støtte fra NAV kan det være vanskeligere å komme i gang med en omskoleringsprosess. I tillegg kommer sorgen over at man ikke kan fortsette i yrket man har utdannet seg som, og har som førstevalg.

Mange opplever også at det ikke holder å være utenfor den konkrete eksponeringen som har vært på arbeidsplassen. For de med astma kan for eksempel parfyme og værendringer forverre plagene. Dette gjør at jobber som innebærer kontakt med mange mennesker kan være vanskelig, og at jobber utendørs også kan by på utfordringer.

Pasienter med eksem oppdager ofte at stoffene de reagerer på er i veldig mange av de tingene vi omgir oss med i dagliglivet. Personer med gummiallergi kan for eksempel har utfordring med PC-matter, mens en person med nikkelallergi kan få problemer med alt fra klær til nikkelholdig mat. Kvernet mat kan for eksempel gi allergisk utslag, fordi kvernen inneholder nikkel.

Økonomisk tap

Så snart yrkessykdom er påvist må man gjerne ut av eksponering umiddelbart. Etter endt sykemeldingsperiode oppstår det et økonomisk tap ved overgangen til arbeidsavklaringspenger eller dagpenger. Arbeidsavklaringspenger dekker kun ca. 66 % av inntektsgrunnlaget, mens dagpenger kun dekker ca. 62 %.

Hvis sykdommen er godkjent som yrkessykdom skal saken også meldes inn til ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap.

Dersom yrkessykdommen har ledet til et økonomisk tap har skadelidte rett til erstatning. Vi hos PersonskadeAdvokat1 kan hjelpe deg med å beregne den erstatningen du har krav på. Rimelige og nødvendige utgifter til advokat dekkes av ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap.

Omskolering innebærer gjerne flere år på skole og det økonomiske tapet kan bli stort. Også uten omskolering kan det ta tid å finne en ny jobb som er forenelig med helseplagene, og det kan derfor være avgjørende med hjelp til å få dekket det økonomiske tapet av ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap.

Yrkessykdom unge

En fersk rapport fra Stami viser at særlig frisører, rørleggere og kokker er særlig utsatt for eksem, mens bakere tømrere og frisører ofte blir rammet av astma. Foto: Shutterstock

Vurdering av varig medisinsk invaliditetsgrad

Med medisinsk invaliditet menes den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade eller sykdom erfaringsvis forårsaker. Invaliditetsgraden fastsettes på objektivt grunnlag uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser o.l.

Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes etter Sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell, og er grunnlaget for utmålingen av menerstatning. For å ha krav på menerstatning må invaliditetsgraden være minimum 15 %.

Ved astma og eksem kan det være en utfordring å fastsette en varig medisinsk invaliditetsgrad. Grunnen til det er at plagene gjerne varierer veldig i omfang avhengig av om man er utsatt for eksponering eller ikke.

En person med kontakteksem kan gjerne ha store væskende sår i perioden man er utsatt for eksponering, for så å være mer eller mindre helt symptomfri så lenge all eksponering unngås.

En person med astma kan fungere veldig fint med riktig medisinering, men bli veldig syk dersom medisinene seponeres.

Dette er en utfordring når spesialisten skal vurdere varig medisinsk invaliditetsgrad. I disse sakene er det derfor ekstra viktig å kontakte spesialisert advokat som er kjent med hvilke spesialister som har tilstrekkelig kompetanse på dette.

En spesialist som ikke kjenner invaliditetstabellen godt, kan fastsette en for lav varig medisinsk invaliditetsgrad. Dette vil gi avslag på søknad om menerstatning, men det kan også få betydning for hvordan ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap ser på saken.

Ta kontakt med oss i PersonskadeAdvokat1, og vi vil gi deg en gratis vurdering av din skadesak.

Gratis vurdering av din sak.