Yrkesskadeerstatning ved lungekreft og annen alvorlig sykdom

Har du fått lungekreft, mesotheliom eller annen alvorlig sykdom og vært utsatt for skadelig eksponering i arbeid? Alt for få melder inn skader i disse tilfellene og går dermed glipp av erstatning.

Advokat Mone Kööhler-Gjesteby - PersonskadeAdvokat1

Altfor mange unnlater å melde inn sin sykdom til NAV og forsikringsselskap sier advokat Mone Kööhler-Gjesteby i PersonskadeAdvokat1. Dette fører igjen til at de går glipp av store erstatningssummer forteller advokaten som har jobbet med yrkessykdommer både i NAV og som advokat. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Lurer du på om du har krav på yrkesskadeerstatning? Spør en av våre advokater. Vi i PersonskadeAdvokat1 jobber spesialisert og har lang erfaring med å kreve erstatning i yrkessykdomssaker. Vi jobber kun med personskaderett og er godt vant til å jobbe mot NAV og forsikringsselskapene for å ivareta våre klienters rettigheter. Vår hovedmålsetning er at alle våre klienter skal få mest mulig i erstatning og gjennomgående oppnår vi svært gode resultater for våre klienter.

Både lungekreft og mesotheliom er diagnoser med dårlig prognoser. For disse pasientene er behovet for tidlig informasjon svært viktig sier advokat Mone Kööhler-Gjesteby ved PesonskadeAdvokat1.

Asbesteksponering er en veldig vanlig årsak

Den vanligste årsaken til mesotheliom er tidligere eksponering for asbest og selv en begrenset eksponering kan være årsak til sykdommen. Eksponeringen for asbest ligger ofte mange år tilbake i tid, mens sykdommen gjerne blir diagnostisert flere tiår senere. Eksempler på yrker hvor det tidligere var vanlig med eksponering for asbest, er bygg- og anleggsarbeidere, murere, rørleggere, bilmekanikere, maskinister og motormenn til sjøs, andre maskin- og motorreparatører samt isolatører.

Konstateringstidspunkt blir ofte avgjørende

Ved mistanke om yrkesrelatert kreft, anbefaler vi at du kontakter både Nav og ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap og melder inn skaden så tidlig som mulig. Dette gjelder også alderspensjonister som tidligere har vært utsatt for skadelig eksponering i arbeid. Det kan være vanskelig å finne frem til riktig forsikringsselskap i yrkessykdomssaker. Det er forsikringsselskapet der din arbeidsgiver hadde sin yrkesskadeforsikring på konstateringstidspunktet som hovedregel vil være ansvarlig. Dersom du ikke lenger er i jobb er det forsikringsselskapet til siste arbeidsgiver som blir ansvarlig dersom det ikke kan fastsettes et annet konstateringstidspunkt. Behovet for juridisk bistand kan derfor være stort i disse sakene.

erstatning etter yrkesskade og yrkessykdom.

Bygg- og anleggsarbeidere, murere, rørleggere, bilmekanikere, maskinister og motormenn til sjøs, andre mekanikere, samt isolatører er særlig utsatt for asbesteksponering. Mange av disse får lungekreft eller mesotheliom mange år etter at eksponeringen har opphørt. Foto: Shutterstock

Særfordeler ved godkjent yrkessykdom

Godkjent yrkessykdom hos Nav kan utløse rett til menerstatning og særfordeler på arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Nettopp fordi prognosene er så dårlige, behandles disse sakene som hastesaker og medisinsk invaliditet settes ofte til 100 %. Dette gir rett til menerstatning etter gruppe 8. Menerstatning utbetales enten som en livsvarig løpende ytelse eller et engangsbeløp. Det er viktig å være oppmerksom på at menerstatningen automatisk blir utbetalt som en løpende ytelse. Dersom du ønsker engangsutbetaling må du, etter å ha mottatt vedtaket, gi Nav beskjed om slik utbetaling. Dersom man dør før vedtaket om menerstatning iverksettes, omfatter erstatningen terminer kun til og med den måneden man dør. Dette vil si at de etterlatte (dødsboet) i utgangspunktet ikke har rett til å få engangsbeløpet utbetalt.

I tillegg til menerstatning fra Nav, kan også yrkesskadeforsikringen gi rett til menerstatning, erstatning for påført- og fremtidig inntektstap, påførte- fremtidige merutgifter og påført hjemmearbeidstap.

Har du fått påvist en yrkesrelatert lungekreft eller annen alvorlig kreftsykdom, vil vi sterkt anbefale at du tar kontakt med advokatene i PersonskadeAdvokat1. Vi jobber kun med erstatningsrett og er drevne i å jobbe mot forsikringsselskapene og NAV for å sikre våre klienters rettigheter. Som et av Norges mest spesialiserte innen feltet oppnår vi i de fleste saker svært gode resultater for våre klienter. Ta gjerne kontakt med oss allerede i dag, og finn ut hva vi kan hjelpe deg med videre.

Gratis vurdering av din sak.