Mange kvier seg for å kontakte advokat etter å ha blitt påført en personskade. Det er en risiko for at advokatbistand kan koste, men ved personskadesaker er det mange muligheter for å få dekket advokatutgiftene fullt ut eller i det vesentlige, forteller advokat Fredrik Reinsborg i advokatfirmaet PersonskadeAdvokat1.

PersonskadeAdvokat 1 - Erstatning for saksomkostninger

Advokatene Foss, Berget Bråthen og Reinsborg oppfordrer flere til å sjekke opp om de kan ha rett på fri rettshjelp eller annen dekning av advokatutgifter. Det finnes flere dekningsmuligheter, som mange dessverre ikke har kjennskap til forteller de erfarne advokatene. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Personskadesaker er saker av stor velferdsmessig betydning. Regelverket er komplekst og en alvorlig skadefølge kan reise omfattende og kompliserte erstatnings- og trygderettslige spørsmål. Skadefølger får ofte store konsekvenser for livssituasjon i form av redusert livskvalitet på fritiden, samt bortfall av arbeidsevne i hjemmet og ordinært arbeidsliv.

På bakgrunn av at slike saker betyr så mye for enkeltindividers liv er lovgiver bevisst på behovet for juridisk bistand. Det norske regelverket har en rekke ordninger for dekning av juridisk bistand, som skal ivareta menneskers rettssikkerhet i personskadesaker. I dette blogginnlegget vil det særlig fokuseres på erstatning av saksomkostninger fra det offentlige.

Jeg vil først si litt om dekning av juridisk bistand under utredning av saken og forhandling om en minnelig løsning. Deretter vil jeg si litt om dekningsmulighetene hvis man ikke blir enige om en løsning, slik at rettssak blir aktuelt, forteller advokat Reinsborg.

Dekning av omkostninger fram til saksanlegg – Forsikringsselskap/det offentlige

Blir man påført en trafikk-, yrkes- eller fritidsskade (påført av person med ansvarsdekning) skal forsikringsselskapet erstatte «rimelige og nødvendige» utgifter til juridisk bistand.

Mener man at man har blitt påført en skade ved medisinsk behandling, må man først søke til Norsk Pasientskadeerstatning. Kommer de til at det foreligger ansvar, så erstatter det offentlige utgifter til juridisk bistand i etterfølgende sak om erstatningsutmålingen.

Er man påført personskade etter en voldsepisode, så dekker det offentlige (Kontoret for voldsoffererstatning) «rimelige og nødvendige» utgifter til juridisk bistand i søknadsprosessen, hvis vilkårene for å tilkjenne erstatning er oppfylt. Er skadefølgen betydelig, vil også bistandsadvokatordningen kunne dekke arbeid mot Kontoret for voldsoffererstatning etter at saken er strafferettslig avgjort.

Avslår selskapet ansvar/ytterligere utbetaling uten at saken er moden for rettsbehandling, kan man i enkelte tilfeller sikre dekning for ytterligere bistand fram til saksanlegg. Dette kan også være aktuelt hvis man skader seg på fritiden, uten at andre har skyld, og har private ulykkes- og uføreforsikringer hvor man møter motstand, forteller advokat Reinsborg.

Personskadesaker er prioriterte saker under rettshjelpsordningen. Man kan man krav på behovsprøvd fritt rettsråd hvis man tjener mindre enn kr. 246.00,- som enslig, eller at husstanden har en inntekt på mindre enn kr. 369.000,- hvis man er ektefelle/samboer. Man kan heller ikke ha formue på over kr. 100.000,-. Får man innvilget fritt rettsråd vil det gi mulighet til å kunne utrede saken ytterligere på egen hånd og eventuelt klage på forsikringsselskapets avslag. Det offentlige vil dekke utgifter til advokat mot en egenandel på 1 gang den offentlige salærsatsen (kr. 1.020,- per januar 2018).

Ved tvist i hovedsaken kan man i mange tilfeller også søke rettshjelpsdekning under bolig- eller bilforsikring. Rettshjelpsdekningen vil ofte kunne erstatte opp til kr. 100.000,- i juridisk og sakkyndig bistand. Det er en egenandel, som regel på kr. 4.000,- + 20 % av det overskytende. Har man både rettshjelpsdekning og mulighet til fritt rettsråd, vil fritt rettsråd kunne betale egenandelen under rettshjelpsdekningen. En rettshjelpsdekning vil gi mulighet til å utrede saken hos spesialist på egen hånd og eventuelt klage til forsikringsselskapets klageorgan eller Finansklagenemnda. Man kan også få bedre grunnlag til å prøve saken for retten, forteller den erfarne erstatningsadvokaten.

Får man f.eks. avslag på sykepenger, arbeidsavklaringspenger, menerstatning eller godkjenning av yrkesskade i NAV etter å ha blitt påført en skade, kan det være behov for juridisk bistand i trygdesak. I en klagesak mot NAV er det ikke sikker dekning av juridisk bistand, men man kan få dekket utgifter hvis man får endret NAV sitt vedtak. Fritt rettsråd i klagesak kan være aktuelt hvis man fyller vilkårene. Fører advokatbistanden til at vedtaket blir endret til gunst for skadelidte, vil det offentlige erstatte advokatomkostningene som har vært nødvendige for å endre vedtaket.

Begrunnelsen for dekning av juridisk bistand er at sakene kan reise kompliserte spørsmål av faktisk og juridisk karakter. Videre skal juridisk bistand sikre balanse i styrkeforholdet mellom privat part og forsikringsselskap/offentlig organ, samt sikre grundig/forsvarlig opplysning av saken og riktig bruk av rettsregler.

Dekningen av rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand gjelder fram til saksanlegg (stevning til retten). De fleste personskadesaker løser seg etter forhandling, men i enkelte saker blir man ikke enige om det foreligger erstatningsansvar. Videre kan man være uenige om hvor mye erstatning skadelidte har krav på. Velger skadelidte å gå til sak mot forsikringsselskap/offentlig organ, så forsvinner ryggdekningen for juridisk bistand. I enkelte tilfeller kan man imidlertid etablere ny ryggdekning og få erstattet saksomkostninger fra det offentlige ved rettssak, påpeker advokat Reinsborg.

Dekning av saksomkostninger

Mange tror at det er dyrt å gå til advokat. I de fleste personskadesaker er det imidlertid gode muligheter for å få dekket sine advokatomkostninger fullt ut fra forsikringsselskap eller det offentlige. Foto: Shutterstock

Dekning av saksomkostninger ved rettssak

Hvis man fyller vilkårene for fritt rettsråd kan man også ha krav på fri sakførsel. Man søker om bevilling til fri sakførsel til den tingrett som skal behandle saken. Fri sakførsel omfatter blant annet dekning av salær til advokat fra utarbeidelse av stevning, behandlingsgebyr for retten og godtgjørelse til vitner/sakkyndige. Tjener man mer enn kr. 100.000,- pr. år er det en egenandel på 25 % av utgiftene (allikevel maks 8 ganger salærsatsen på kr. 1020,- pr. januar 2018).

Utover egenandelen risikerer man kun å dekke motparts omkostninger hvis man taper saken. Siden personskadesaker ofte er mot ressurssterke motparter (forsikringsselskap/det offentlige) og sakene er av stor velferdsmessig betydning, vil det kunne være aktuelt og frita skadelidte for motpartens omkostninger selv ved tap av saken.

Den nevnte rettshjelpsdekningen kan også være aktuell ved saksanlegg. Denne vil vanligvis gi dekning for opp til kr. 100.000,- i egne saksomkostninger mot nevnte egenandeler. En rettshjelpsdekning kan også kombineres med bevilling av fri sakførsel.

Vinner man saken eller får medhold av betydning har man som hovedregel krav på erstatning av saksomkostninger fra motpart, forteller advokat Reinsborg.

Blir man påført en personskade som påvirker livssituasjonen negativt anbefaler PersonskadeAdvokat1 at du tar kontakt med advokat for en vurdering av saken og dekningsmuligheter for juridisk bistand. Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din skadesak, og om hvilke muligheter du har for dekning av advokatutgifter før vi påtar oss oppdraget avslutter advokat Reinsborg.

Gratis vurdering av din sak.