Skal du til utlandet og mottar ytelser fra Nav? Da må du passe på, Nav har ulike regler for utenlandsopphold avhengig av hvilken ytelse du mottar og hvor lenge du skal reise eller oppholde deg.

Advokat Kööhler-Gjesteby anbefaler alle som har ytelser fra NAV og som vurderer å reise ut av Norge om å sette seg nøye inn i regelverket. Det er fort gjort å trå feil, og det kan føre til store økonomiske konsekvenser. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Vi i PersonskadeAdvokat1 jobber spesialisert og har lang erfaring med å kreve erstatning i personskadesaker. Vi jobber kun med personskaderett og er godt vant til å jobbe mot NAV og forsikringsselskapene for å ivareta våre klienters rettigheter. Vår hovedmålsetning er at alle våre klienter skal få mest mulig i erstatning og gjennomgående oppnår vi svært gode resultater.

Sykepenger

I utgangspunktet har du ikke rett på sykepenger mens du oppholder deg i utlandet sier advokat Kööhler-Gjesteby i PersonskadeAdvokat1. Du kan likevel i visse situasjoner få sykepenger i en begrenset periode.

Hvis utenlandsoppholdet hindrer deg i å ivareta pliktene du har i sykefraværsperioden, får du ikke innvilget søknad om sykepenger under utenlandsoppholdet. For å kunne motta sykepenger må du delta aktivt for å komme tilbake i arbeid så raskt som mulig. Søknaden må du sende før du reiser, og ha fått godkjent denne av Nav.

Planlegger du å dra på ferie til utlandet mens du er sykemeldt? Da må du melde fra til Nav, du får imidlertid ikke sykepenger i ferien.

Arbeidsavklaringspenger

Som hovedregel må du også bo og oppholde deg i Norge for å ha rett på arbeidsavklaringspenger (aap). Hvis du vil reise til utlandet må du søke om å beholde aap i utlandet før du reiser. Du kan beholde aap i inntil 4 uker per kalenderår ved utenlandsopphold.

Du har ikke rett på aap når du har feriefravær. Feriefravær betyr at du tar fri fra planlagte aktiviteter du har avtalt med NAV, du tar fri og ønsker ikke å være tilgjengelig for NAV i en periode eller du reiser bort, i Norge og/eller utlandet, og er ikke tilgjengelig for NAV i en periode. Årsaken til at du ikke får aap når du har feriefravær, er fordi det i ferieperioder kan være aktuelt å delta i aktiviteter som sommerjobb, møter hos NAV, eller annen form for oppfølging. Du må derfor informere om feriefravær på meldekortet. Det er også greit å være oppmerksom på at feriefravær fører til redusert utbetaling.

I noen tilfeller kan du likevel beholde aap selv om du tar fri eller skal reise bort. Du må da ha avklart med NAV at aktiviteter eller annen oppfølging fra NAV ikke er aktuelt for deg i denne perioden. Et annet eksempel er friperioder hvor det ikke er aktuelt med tiltak, for eksempel jul og påske. I slike perioder skal du ikke føre fravær på meldekortet, og du vil få utbetalt aap som normalt.

Dagpenger

Som hovedregel er det et vilkår for rett til dagpenger at du oppholder deg i Norge. Hvis du har ferie, eller oppholder deg utenlands har du normalt ikke rett til dagpenger, men det finns unntak sier advokat Kööhler-Gjesteby.

Planlegger du ferie i utlandet må du huske å stå registrert som arbeidssøker og sende inn meldekort for hele perioden. Du må krysse av de dagene du har ferie på meldekortet, også hvis du har rett til å ta ferie med dagpenger.

NAV har også egne regler for å motta norske dagpenger mens man søker arbeid i et annet EØS-land og oppholder seg i arbeidssøkerlandet. Det samme gjelder om du skal flytte til annet EØS-land og har opparbeidet deg dagpengerettigheter, da kan du ta med deg disse rettighetene.

Også såkalte grensearbeidere kan ha rett på norske dagpenger. NAV skiller imidlertid mellom ekte og uekte grensearbeidere. Bor du i ett EØS-land og arbeider i et annet, og reiser hjem til bosettingslandet daglig eller minst én gang pr uke, regnes du som ekte grensearbeider. Bor du i ett EØS-land og arbeider i et annet, men reiser hjem sjeldnere enn én gang pr uke, er du en såkalt uekte grensearbeider.

Hovedregelen er at du må oppholde deg i Norge for å ha rett til dagpenger, dette gjelder også for grensearbeidere. Enkelte grensearbeidere som har blitt permittert eller fått redusert arbeidstid kan ha rett til dagpenger fra Norge, selv om de reiser hjem til bosettingslandet i ledighetsperiodene. Dette gjelder både ekte grensearbeidere og uekte grensearbeidere.

Du kan ikke fritt reise utenlands når du mottar sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Foto: Shutterstock

Uføretrygd

Blir du ufør kan du som regel ta med deg uføretrygden til utlandet, men flytting til utlandet kan påvirke uføretrygden din.

Oppholder du deg i Norge kortere enn 12 måneder, er du fortsatt medlem av folketrygden. Veksler du på å oppholde deg i Norge og i utlandet, må du oppholde deg i Norge i minst 6 måneder hvert kalenderår for å ikke miste medlemskapet. Skal du være i utlandet i mer enn 12 måneder, regnes du som bosatt i utlandet etter folketrygdens regler.

Du har som hovedregel rett til utbetaling av uføretrygd fra Norge selv om du flytter til et annet EØS-land eller andre land Norge har trygdeavtale med. For flyktninger og unge uføre er det likevel begrensninger i retten til å få utbetalt uføretrygd i utlandet.

Flytter du til et land som Norge ikke har trygdeavtale med, kan du få med deg uføretrygden fra Norge hvis du har minst 20 års botid i Norge mellom fylkte 16 og 67 år. Også her gjelder det begrensninger for flyktninger og ung ufør.

Vi anbefaler at du setter deg nøye inne i NAVs ulike regler for utenlandsopphold når du skal ut å reise eller oppholde deg i utlandet, og mottar ytelser fra folketrygden.

Dersom ulykken er ute vil vi sterkt anbefale at du tar kontakt med advokatene i PersonskadeAdvokat1. Vi jobber kun med erstatningsrett og er drevne i å jobbe mot forsikringsselskapene og NAV for å sikre våre klienters rettigheter. Som et av Norges mest spesialiserte innen feltet oppnår vi i de fleste saker svært gode resultater for våre klienter. Ta gjerne kontakt med oss allerede i dag, og finn ut hva vi kan hjelpe deg med videre.

Gratis vurdering av din sak.