Pleieassistent skled på badegulvet hos bruker og slo nakken/hodet i vasken i fallet. Fikk påvist mindre hjerneskade og varig skade i nakke, i tillegg til mindre nerveskader. Selskapet stilte
spørsmål ved fastsettelsen av den medisinske invaliditeten, samt ved om ulykken var eneste årsak til etterfølgende arbeidsuførhet. Selskapet tilbød derfor opprinnelig restoppgjør etter 50 % grunnerstatning og menerstatning etter en lavere gruppe, på i underkant av kr. 1.200.000,-. Selskapets tvil førte også til at NAV opprinnelig innvilget menerstatning etter en lavere gruppe. Yrkesskadesaken ble til slutt løst i minnelighet med utbetaling av 100 % grunnerstatning og menerstatning i samsvar med fastsatt medisinsk invaliditet, og skadelidte fikk et restoppgjør på i overkant av kr. 2.000.000,-. Etter klage fra oss endret også NAV standpunkt, og innvilget ytterligere menerstatning.


Vi bistår klienter over hele landet med erstatning etter personskade. Har du behov for advokatbistand? Ta kontakt med oss, så gir vi deg en uforpliktende vurdering av din sak. Du kan fylle ut kontaktskjemaet eller ringe oss på telefon: 22 88 30 60.

Gratis vurdering av din sak.