Resultater trafikkskadesaker

Vi vil nøkternt anslå at vi i gjennomsnitt oppnår 50% eller mer i erstatning etter at vi tar på oss saken.

Påkjørt av trailer i et lyskryss i Polen. Fra avslag til kr. 250.000,- i erstatning etter klage til Finansklagenemnda
En 37 år gammel mann jobbet som kjøkkenmontør i Norge på skadetidspunktet. I 2016 var han utsatt for en trafikkulykke i Polen hvor han sto stille i et lyskryss og ble påkjørt bakfra av en trailer i 60 km/t. Bilen ble kondemnert og mannen fikk nakkesleng. Da han tok kontakt med oss fant vi fort ut at han hadde to ulykkesforsikringer i Norge. Ved innmelding av skaden til selskapene avviste de videre utredning og ønsket ikke at det ble innhentet spesialisterklæring i saken. Vi valgte da å søke om rettshjelpsdekning og via denne innhentet vi spesialisterklæring fra fysikalskmedisiner i Oslo. Han konkluderte med årsaksammenheng og en varig en medisinsk invaliditetsgrad på 20 %. Selskapet avslo likevel ansvar da de mente at brosymptomene på skadelidtes plager var for dårlig dokumentert. De innhentet også en vurdering fra deres egen rådgivende lege som var av samme oppfatning. Vi valgte da å klage selskapet inn for Finansklagenemnda og ved hjelp av et svært grundig prosesskriv fikk vi medhold. Erstatningsoppgjøret endte til slutt på over kr. 250.000,-.

Fikk kr. 140.000 mer i erstatning etter sykkelulykke når PersonskadeAdvokat1 ble engasjert
En 33 år gammel mann fra Telemark hadde en sykkelulykke hvor han slo hodet i en fortauskant. Han hadde drukket alkohol. Fallet resulterte i en stygg kuttskade i panne og arr. Mannen hadde fått et erstatningsoppgjør under en ulykkesforsikring fra selskapet basert på en varig medisinsk invaliditet på 5 %. Han var misfornøyd med erstatningsoppgjøret og mente selskapets rådgivende lege hadde vært for streng. Etter at PersonskadeAdvokat1 fikk saken, meldte vi inn rettshjelpsdekningen og innhentet erklæring fra en uavhengig spesialist i plastisk kirurgi. Dette førte til en medisinsk invaliditet på 8 % og som resulterte i over kr. 140.000,- mer i erstatning til skadelidte. Den totale erstatningen til klient endte til slutt på kr. 350.000,- inkludert renter.

Kr. 23 000,- i erstatning etter mopedulykke
En ung mann på 16 år på skadetidspunktet ble truffet av en bil i et kryss. Gutten falt av mopeden og pådro seg et komplisert brudd i håndledd og kne. Saksbehandler i forsikringssaken hadde ikke fulgt opp saken, men hadde derimot bare avsluttet saken uten utbetaling av erstatning. Når vi kom inn i saken så vi fort at klient fortsatt var plaget med smerter fra håndleddet og kneet, samt at han hadde fått sjenerende arr. Det ble innhentet vurdering fra lege som fastsatte varig medisinsk invaliditetsgrad til 8% og han fikk så utbetalt ca kr. 23.000,- under førerulykkeforsikringen på mopeden. I tillegg fikk han full dekning for advokatsalær fra forsikringsselskapet.

Lastebilsjåfør fikk over to millioner kroner i erstatning
Lastebilsjåfør fra Kristiansand som drev med langtransport kjørte av veien og pådro seg en stygg bruddskade i øvre del av lårbenet. Som følge av trafikkskaden ble mannen 50% ufør. Han hadde ikke mulighet til å komme tilbake i samme yrke og jobber i dag som «alt mulig-mann» på et verksted. Etter at mannen tok kontakt med PersonskadeAdvokat1 ble det innhentet spesialisterklæring fra ortoped, som skrev en grundig erklæring. Selskapet anførte at det var grunnlag for avkortning siden sjåføren ikke hadde brukt bilbelte. Etter flere forhandlingsrunder med forsikringsselskapet endte han til slutt opp med rundt kr. 2.000.000,- i erstatning. Han fikk i tillegg full dekning av advokatsalær av forsikringsselskapet.

Hodeskade etter sykkelulykke
Kvinne påkjørt på sykkel av ukjent bilist. Fikk varig hodeskade med følger for konsentrasjon og kognitive funksjoner, noe som igjen førte til redusert arbeidsevne. Før vi kom inn i saken forelå det et tilbud om restoppgjør på kr. 70.000,-. Skadelidte arbeidet deltid på skadetidspunktet, og tilbudet tok ikke høyde for at skadelidte hadde planer om å øke sin stillingsprosent på sikt. Dette var ikke lengre mulig på grunn av skaden. Etter at vi hadde fremskaffet dokumentasjon på dette fra arbeidsgiver ble saken løst i minnelighet med et restoppgjør på kr. 500.000,-.

Nakkeskade etter sykkelulykke
En ung kvinne ble påkjørt på sykkel, og pådro seg varig nakkeskade. Da saken kom inn til oss forelå det spesialisterklæring som konkluderte med en medisinsk invaliditet på 5%. Selskapet hadde da dekket tapt arbeidsinntekt et par år, og mente det ikke var grunnlag for ytterligere utbetalinger. Skadelidte tok kontakt med oss da hennes tidligere advokat mente det ikke var mer å gjøre i saken. Vi bistod skadelidte med å innhente ny erklæring som konkluderte med en medisinsk invaliditet på 15 %, og en varig redusert arbeidsevne. Selskapet erkjente at den nye erklæringen gav et riktigere bilde av situasjonen, og la denne til grunn. Etter et minnelig oppgjør med selskapet fikk skadelidte utbetalt menerstatning og ytterligere kr. 2.200.000,- i erstatning for påført og fremtidig økonomisk tap.

Skade etter promillekjøring
Ung arbeidsledig gutt ble utsatt for en alvorlig trafikkulykke som passasjer. Da både sjåfør og passasjer var påvirket av alkohol mente selskapet at erstatningen skulle avkortes med 100%. Etter at vi tok over saken kom det raskt et tilbud fra selskapet på kr. 350.000,- hvor selskapet mente korrekt avkortning skulle være 80 %. Man anså dette tilbudet som altfor lavt og etter flere forhandlingsrunder utbetalte selskapet det de mente var korrekt erstatning. Man var fremdeles uenig i selskapets erstatningsoppgjør og etter at man tok ut stevning for tingretten forlikte man saken på et totaloppgjør på nærmere 2 millioner kroner.

Påkjørt bakfra
Forretningsmann fra Østlandet ble påkjørsel bakfra. Selskapet ville først ikke erkjenne ansvar da de mente kollisjonen var for liten til å utløse noen skade. Selskapet valgte å innhente uttalelse fra sakkyndige ingeniører. Etter at PersonskadeAdvokat1 hadde påpekt en rekke feil og mangler ved vurderingene valgte selskapet likevel å erkjenne ansvar og utbetalte en totalerstatning på kr. 800.000,-.

Arrskade i ansikt etter trafikkulykke– fører og passasjerulykkeforsikring
En mann ble påført arr i ansiktet etter at han kjørte av veien og kolliderte med et tre. Skadelidte håndterte først saken overfor selskapet på egenhånd. Arrene ble da vurdert av selskapets rådgivende lege, en ortoped, som mente arrene utgjorde en medisinsk invaliditetsgrad på 2 %. På denne bakgrunn tilbød selskapet et oppgjør under fører- og passasjerulykken på kr. 8.248 inkl. renter.

Når vi kom inn i saken innhentet vi raskt en spesialisterklæring fra en spesialist i plastikkirurg, som har særlig kompetanse på arr. Plastikkirurgen konkluderte med at arrene utgjorde en varig medisinsk invaliditetsgrad på 20 %. Etter forhandlinger med selskapet utbetalte selskapet til sammen kr. 158.248,- i erstatning, i tillegg til at selskapet dekket utgifter til juridisk bistand og utgiftene til spesialisterklæringen fra plastikkirurgen.

PTSD etter trafikkulykke i Sverige
En ung kvinne ble som følge av en trafikkulykke påført PTSD, som utgjorde 10 % varig medisinsk invaliditetsgrad.

Da klient tok kontakt med oss hadde selskapet fremsatt et erstatningstilbud på 20.000,- til dekning av fremtidige behandlingsutgifter. Etter at vi tok inn saken så vi at saken ikke var tilstrekkelig utredet og at kvinnen sannsynligvis ville få et større tap i fremtiden. If foretok deretter en ny totalvurdering av saken og saken ble også fremlagt for selskapets juridiske avdeling. Etter flere forhandlingsrunder utbetalte If til slutt en risikoerstatning på kr. 250.000,-.

Kvinnelig pleieassistent falt ut av arbeidslivet etter trafikkulykke
En kvinne fra Trøndelag pådro seg nakkeskade etter en bilulykke. På skadetidspunktet var hun i full jobb, men klarte etter skaden ikke å komme seg tilbake i arbeidslivet. Selskapet ville ikke dekke kvinnens inntektstap fordi hun i perioden før skaden hadde hatt noe svak tilknytning til arbeidslivet. Etter at vi ble kontaktet ble selskapets standpunkt imøtegått, og etter forhandlinger ble kvinnen tilbudt erstatning på ca. kr. 1.200.000,-.

Ung gutt skadet i motorsykkelulykke
I 2005 kjørte en yngre gutt av veien og havnet i en steinur. I forbindelse med ulykken pådro han seg en skade på ankelleddet og en skade på hofteleddet. Denne skaden ble senere vurdert til en varig medisinsk invaliditetsgrad på 18 %. På ulykkestidspunktet var han i ferd med å utdanne seg til skytebas. Skaden forhindret han i midlertid å jobbe som dette. Han ble nødt til å omskolere seg og kom etter endt omskolering ut i full jobb som maskinfører. Selskapet startet først med å tilby 1,5 mill. kr. Vi innhentet nødvendig dokumentasjon og la frem et veldokumentert krav som etter forhandlinger ga klient et erstatningsoppgjør på ca. 3,1 mill. kr.

Trafikkskade – 6 ganger mer i erstatning etter advokatbytte
Renholdsarbeider fra Drammen ble utsatt for en sidekollisjon med svært beskjedne skader på bilene. Han fikk en ryggskade og måtte slutte i jobben som renholder. Sammen med tidligere advokat var det innhentet etter vår vurdering en dårlig spesialisterklæring. Selskapet ønsket naturlig nok å legge denne til grunn for oppgjøret og kom med et endelig tilbud på ca. kr. 250.000,-. Dette mente tidligere advokat at var akseptabelt tilbud. Da vi kom inn i saken så vi fort at tidligere erklæring var svært mangelfull. Etter at spesialisten hadde utarbeidet en tilleggserklæring ble vi enige om at vi måtte innhente en helt ny fra fysikalsk medisiner. Etter ferdigstillelse av denne erklæringen, ble det utarbeidet et grundig krav som førte til at klient totalt fikk tilkjent ca. 1,5 mill. kr. i erstatning.

Kombinert yrkesskade- trafikkskade – påkjørt bakfra av SUV i rundkjøring
En dame fra Oslo ble påkjørt bakfra på vei mellom to jobber. Siden skaden også ble godkjent som yrkesskade og det ble søkt om menerstatning fra NAV, så mente selskapet at man kunne legge spesialisterklæringen fra NAV til grunn for oppgjøret. NAV hadde valgt å innhente erklæring fra en av sine faste nevrologer som konkluderte med en medisinsk invaliditetsgrad på under 10 %. Basert på denne ville selskapet tilby erstatning på ca. kr. 500.000,-. Etter en lengre diskusjon gikk selskapet med på å innhente ny erklæring fra fysikalsk medisiner. Denne konkluderte med en varig medisinsk invaliditetsgrad på 20 %. Vi gjorde selskapet oppmerksom på at siden skaden var en kombinert yrkesskade- trafikkskade så kunne vi velge det regelsett som ga best uttelling. Etter flere forhandlinger fikk klient til slutt tilkjent 2,4 millioner kroner i erstatning.

Frontkollisjon på E6 etter illebefinnende
En kvinne i 20-årene fikk et illebefinnende og frontkolliderte med en annen bil på E6 i Hedmark. Hun fikk som følge av påkjørselen en nakkeskade. Klient var bistått av en eldre advokat over mange år som hadde forsøkt å føre forhandlinger med forsikringsselskapet. Han ønsket i midlertid ikke å gå i retten med saken. Da vi ble kontaktet hadde selskapet kommet med et svært lavt tilbud. Vi mente at saken var så god at vi raskt anbefalte klient å ta ut stevning for retten. Saken ble da ført til juridisk avdeling i selskapet som hadde et helt annet syn på saken enn advokatfirmaet som bisto forsikringsselskapet. Rettsmekling førte til at det ble oppnådd enighet om en total erstatning på ca. 3,1 mill. kr.

Dette er bare et lite utvalg av flere hundre trafikkskadesaker vi har behandlet. Flere referanser opplyses på forespørsel. Er du usikker på om du får korrekt erstatning i din skadesak, ta gjerne kontakt med advokatene i PersonskadeAdvokat1 for en uforpliktende samtale.

Klikk her for å lese mer om trafikkskadeerstatning

Gratis vurdering av din skadesak
– Motta svar innen 24 timer

Ditt navn:

Din e-post:

Telefonnummer:

Beskriv din sak:

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvern og Vilkår