Plutselig en dag er uhellet ute, og du blir skadet mens du er på jobb. Kanskje blir du utsatt for fysisk vold fra en bruker eller pasient, du får en gjenstand over deg, eller du sklir på gulvet og lander forkjært. I realiteten kan hvem som helst av oss oppleve å bli utsatt for en ulykke på arbeidsplassen.

Advokatfullmektig Kristine Haukedal i PeronskadeAdvokat1 arbeider spesialisert med yrkesskader. Hun understreker viktigheten med å melde inn slike mulige yrkesskader til NAV med en gang.

– Din arbeidsgiver plikter i utgangspunktet å sende skademelding til NAV innen et år etter ulykken. Min anbefaling er likevel at man som arbeidstaker sørger for å sjekke opp at dette faktisk blir gjort. En godkjent yrkesskade kan nemlig gi rettigheter etter folketrygdloven som man ellers ikke ville hatt, og det er derfor ekstremt viktig at dette gjøres.

NAV vurderer om det foreligger yrkesskade på bakgrunn av skademeldingen, men de kan også ha behov for å innhente dokumentasjon fra din arbeidsgiver, fastlege eller andre.

Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Advokatfullmektig Kristine Haukedal jobber mye med yrkesskader og har klienter fra hele landet. Hun oppfordrer alle som har fått en skade på jobb å melde den inn til NAV. Foto: PersonskadeAdvokat1

Så hvordan gjøres denne vurderingen?

Haukedal forteller at ikke alle skader som skyldes forhold på arbeidsplassen er yrkesskader i folketrygdlovens forstand.

For det første må det skilles mellom arbeidsulykker og slitasjeskader. Slitasjeskader som skyldes belastning og slitasje over tid, er ikke yrkesskader i folketrygdlovens forstand. Mange kontakter oss fordi de har hatt tungt fysisk arbeid over mange år, og derfor har utviklet plager i rygg, skuldre eller andre typiske belastningsskader. Dette vil imidlertid ikke godkjennes som yrkesskade hos NAV.

Yrkesskaden må skyldes en arbeidsulykke

-For å få godkjent en hendelse på arbeidsplassen som yrkesskade, kreves det at det har skjedd en arbeidsulykke, forteller Haukedal. I de aller fleste tilfeller er det enkelt å avgjøre om en arbeidsulykke foreligger. Dersom en arbeidstaker faller ned fra en stige, får en gjenstand over seg, blir skadet mens man bruker en maskin eller det skjer en eksplosjon på arbeidsplassen, da er det klart tale om en arbeidsulykke.

Selv om det ikke foreligger en klar ulykke som dette, forteller Haukedal at også andre situasjoner og uhell kan være omfattet av arbeidsulykkebegrepet og således godkjennes som yrkesskader.
Personskader som skyldes ekstraordinær påkjenning eller belastning som ikke er vanlig for arbeidet, vil kunne utgjøre en arbeidsulykke og dermed godkjennes som yrkesskade.

– Typiske eksempler vi ser på dette, er skader som oppstår ved kraftanstrengelser. For eksempel har en arbeidstaker foretatt et tungt løft i en forkjært stilling, og deretter pådratt seg skade i rygg eller skuldre.

I vurderingen av hvorvidt en slik skade kan godkjennes som yrkesskade, ser NAV på hva som ligger innenfor dine vanlige arbeidsoppgaver. Dersom handlingen er typisk for ditt arbeid, vil det lettere bli ansett for ikke å være en yrkesskade. Dersom handlingen derimot ikke er typisk for det du vanligvis gjør i arbeidet, vil den kunne bli ansett som en arbeidsulykke og dermed også som en yrkesskade.

For eksempel har flere helsearbeidere fått godkjent ryggskader som yrkesskade etter at de har løftet hjelpeløse pasienter.

– Hvorvidt det er snakk om en yrkesskade, avgjøres på bakgrunn av en helt konkret vurdering i hver enkelt sak, presiserer Haukedal.

Hun anbefaler likevel at man uansett kontakter NAV og sørger for at skaden blir meldt inn, selv om man er usikker på om skaden vil kunne bli godkjent som yrkesskade eller ikke.

– Husk at det ikke er du selv som skal avgjøre om det foreligger en yrkesskade, sier Haukedal. -Dette er NAVs oppgave.

Du kan gå glipp av viktige rettigheter dersom skaden din ikke blir meldt til NAV i tide. Også mindre skader kan føre til langvarig sykefravær og økonomisk tap. Foto: shutterstock

Forholdet til yrkesskadeforsikringen

Det er viktig å merke seg at det i enkelte tilfeller kan være forskjell på hva som klassifiseres som en yrkesskade etter folketrygdloven og yrkesskadeforsikringen. NAV er nemlig ikke bundet av hvorvidt forsikringsselskapets vurdering av hvorvidt noe er en yrkesskade eller ikke, og omvendt.

I enkelte tilfeller ser vi at arbeidsgiver har tegnet en form for utvidet yrkesskadedekning for sine arbeidstakere, forteller Haukedal. Hun viser til at slike dekninger ofte også gjelder ulykker som skjer på vei til eller fra jobb.

– Selv om slike tilfeller blir godkjent som yrkesskade av arbeidsgivers forsikringsselskap, så har dette ingen betydning for NAVs vurdering. Etter folketrygdloven er det ikke yrkesskade dersom skaden skjer på reise mellom hjem og arbeidsplassen.

Det kan oppleves vanskelig å manøvrere rundt i de ulike yrkesskadereglene for en som er skadelidt. Vi i PersonskadeAdvokat1 arbeider spesialisert med yrkesskader, og vi vet hva som må gjøres for å oppnå best mulig resultat i din sak. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hva vi kan hjelpe deg med i din yrkesskadesak.

Gratis vurdering av din sak.