Har du vært utsatt for en strømulykke på jobb? Da bør du lese dette.

Vi får stadig henvendelser fra personer som har blitt påført personskade etter strømulykker, og som lurer på om de kan ha krav på yrkesskadeerstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap. Det er kanskje ikke så rart, når vi vet at omkring 3000 personer rammes av strømulykker på arbeidsplassen hvert eneste år.1

Advokat Kristine Haukedal har bistått mange klienter som har vært utsatt for strømulykker i jobb. Hun anbefaler at man kontakter lege eller sykehus umiddelbart etter en slik ulykke. I denne artikkelen gir hun gode råd om hvordan du bør opptre i en etterfølgende erstatningssak. Hvilken legespesialist som gjør den medisinske vurdering av skaden får ofte avgjørende betydning for hva du til slutt får i erstatning. Det er derfor viktig at en bruker advokat som har erfaring med slik saker fra tidligere, og som vet hvilke spesialister som er kompetente nok til å gjøre den medisinske vurderingen. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Hva slags personskader en strømulykke kan medføre, og hvorfor den medisinske oppfølgingen har betydning for forsikringssaken

Strømulykker kan være skumle fordi både lavspenning og høyspenning kan føre til relativt omfattende og varige personskader. For å begrense skadeomfanget og for å sørge for riktig oppfølging helt fra begynnelsen av, er det viktig at man kontakter lege eller sykehus umiddelbart etter en slik ulykke.

Det er stor variasjon i hvilke personskader som oppstår etter en strømulykke og ofte er det like stor forskjell på hvordan og hvor godt man blir fulgt opp av fastlegen og andre behandlere. Mange behandlere er antakelig ikke godt nok kjent med hvilke helseplager en strømskade faktisk kan påføre, og anser derfor ikke plagene for å være en følge av den aktuelle ulykken. God og riktig behandling er imidlertid viktig for å kunne begrense skadene, både umiddelbart etter ulykken, men også over lengre tid.

Mens noen skadefølger vil være synlige og umiddelbart åpenbare, som ved hjertestans eller utvendige brannskader, vil andre skadefølger være usynlig for det blotte øyet. De kan like fullt være minst like alvorlige som ytre skader, og i aller høyeste grad merkbare for den som er skadet. Når strømmen går inn i eller gjennom en kropp kan den nemlig varme opp og påføre skader på både muskler, sener og nerver. Denne typen skader vil ikke syntes utenfra, men kan gi varige og omfattende plager for den som er skadet.

Mens de fysiske og synlige skadefølgende vil være merkbare umiddelbart etter en ulykke, vil det kunne ta noe mer tid før de usynlige plagene trer ordentlig frem. Et godt eksempel på dette, er psykiske skader. Både angst, depresjon, søvnproblemer, hodepine, økt tretthet osv., er symptomer som gjerne kan opptre etter strømskader, men dessverre ser vi relativt ofte at dette er plager som blir forbigått eller underkommunisert av både skadelidte selv og vedkommendes behandlere. Ofte vet man kanskje ikke at dette faktisk er en relativt vanlig plage etter strømulykke, og anser det derfor som en egen og isolert plage som må skyldes noe annet.

Ved å se på psykiske skader som en selvstendig plage og noe annet enn strømskaden, risikerer man både feil behandling og diagnose, men også at det oppstår feil i både vurderinger og erstatningsberegninger i skadelidtes trygde- eller erstatningssak. Dette er selvsagt svært uheldig. For at man skal få den erstatningen man faktisk har krav på fra forsikringsselskapet, er det veldig viktig at personskadesaken blir grundig medisinsk utredet, og at alle skadefølger blir vurdert. I norsk erstatningsrett er det nemlig et sentralt prinsipp at man kun får erstatning for den skade som følger av den aktuelle ulykken. Dette innebærer at plager man har hatt fra før, skal holdes utenfor forsikringsselskapets ansvar. I strømskadesaker hvor skadeomfanget kan være komplekst, er det altså ekstra viktig å sørge for at skadelidtes plager og helsesituasjon er ordentlig utredet, slik at alle skadefølger inntas som en del av erstatningsoppgjøret.

De medisinske vurderinger og oppfølgingen som gis av fastlegen og eventuelle spesialister styrer derfor i stor grad hvilke skader forsikringsselskapet anser strømulykken for å ha påført, og vil derfor kunne få store konsekvenser for forsikringssaken og eventuelle erstatningsutbetalinger.

Yrkesskadeforsikring – bruk av spesialister

Dersom du blir påført varige helseskader eller et økonomisk tap som følge av sykmelding eller nedsatt arbeidsevne etter en strømulykke, vil du trolig ha krav på erstatning under yrkesskadeforsikringen. Du kan også ha krav på blant annet menerstatning fra NAV, og beregning etter særregler hvis du får arbeidsavklaringspenger (AAP) og/eller uføretrygd på grunn av skaden.

Både forsikringsselskaper og NAV anvender egne rådgivende leger som spesialister når de skal utrede og vurdere skadeomfanget i de aller fleste personskadesaker. Disse utarbeider ofte vurderinger på bakgrunn av den medisinske dokumentasjonen i saken, men foretar ingen selvstendig klinisk undersøkelse av den skadelidte. Noen ganger henviser både NAV og selskapene deretter til en ekstern spesialist for utredning og klinisk undersøkelse. Spesialistene eller rådgivende leges vurderinger av skadeomfanget får normalt stor betydning for selskapets erstatningsutbetalinger.

Dessverre ser vi ofte at både selskapenes og NAVs rådgivende leger ofte er mest opptatt av de objektivt påviselige skadene man har fått umiddelbart. Dette innebærer som nevnt at f.eks. psykiske plager som angst og depresjon, eller mer diffuse smerter som magevondt og stølhet, blir lagt mindre vekt på fordi man ikke kan se disse plagene.

Strømskade erstatning - yrkesskade

Ca. 3000 yrkesaktive personer rammes hvert år av strømulykker. Strømulykker kan være svært alvorlige og føre til langvarige helseplager, og varig nedsatt arbeidsevne. Heldigvis er de fleste i Norge dekket under arbeidsgivers yrkesskadeforsikring, men det er likevel viktig at du vet hvordan du bør opptre for å sikre at du i størst mulig grad får den erstatningen du har krav på. Foto: Shutterstock

Vi ser også at flere rådgivende leger uttaler seg svært bestemt om hva slags plager man kan eller ikke kan få av strømulykker, uten at de har noen inngående kunnskap til eller spesialisering på dette fagområdet.

Dette mener vi er svært uheldig, og i både trygde- og forsikringssaker vil dette kunne få store og uriktige konsekvenser for den som er skadelidt. På grunn av dette er det svært viktig at man både følges opp av primær- og spesialisthelsetjenesten så godt som mulig, og at man henvises til nødvendige instanser og spesialisthelsetjenester som er aktuelle.

I trygde- og forsikringssakene er det tilsvarende viktig at man innhenter spesialisterklæring fra spesialister som faktisk har god kunnskap om denne typen skader. Fordi valget av spesialist kan få helt avgjørende betydning for erstatningsoppgjøret, må man bruke en lege som har riktig og oppdatert kunnskap på fagfeltet, og som anses som kompetent til å gjøre en forsvarlig vurdering av strømskaden. Vi har tidligere skrevet om spesialisterklæringer og viktigheten av spesialistvalg i denne artikkelen: Gangen i en yrkesskadesak

Oppsøk lege – be om utredning

For en skadelidt etter strømulykke, er det svært viktig at man kontakter lege både umiddelbart etter ulykken, men også at man jevnlig følger opp med konsultasjoner for de plager man måtte ha etter ulykken. Rent medisinsk vil naturligvis dette være viktig for valget av behandling, men i erstatningsrettslig perspektiv er det også viktig at man får dokumentert de plagene man faktisk er påført, og at alle skadefølger står nedskrevet i journal.

Dersom du har vært utsatt for en strømskade og lurer på om du kan ha krav på erstatning, så ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende vurdering av saken. Du kan kontakte oss på telefon 22883060 eller på e-post post@personskadeadvokat1.no.

Strømskadesaker byr ofte på kompliserte medisinske og juridiske vurderinger, og det er vår erfaring at man vil ha god nytte av juridisk bistand i disse sakene. Forsikringsselskapet til arbeidsgiver skal også som den store hovedregel dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand. Ta gjerne kontakt med oss allerede i dag, vi vil mer enn gjerne vurdere din skadesak.