Advokat Mone Kööhler-Gjesteby bistod Tommy Aasen i hans yrkessykdomssak. Hennes arbeid i saken førte til at han fikk nesten 4 millioner kroner i erstatning. Foto: PersonskadeAdvokat1

For Tommy Aasen ble jobben som industrimaler til slutt et mareritt. Etter flere års arbeid med vibrerende verktøy, klarte ikke Tommy mer. Han ble sykemeldt og senere permittert, men ingen visste nøyaktig hva som feilet han.

I dag sliter Tommy fortsatt med mye smerter i fingre og hender og derav redusert livskvalitet. Livet ble snudd på hodet forteller Tommy, som nå har blitt 100 % ufør som følge av yrkessykdommen.

-Jeg har jobbet i industrien omtrent hele arbeidslivet, og de siste årene offshore. En del av arbeidshverdagen består da i bruk av vibrerende verktøy. Som følge av den langvarige eksponeringen har Tommy fått diagnostisert HAVS. HAVS er forkortelsen for en hånd/arm vibrasjonsskade, der man påføres en vevsskade eller dysfunksjon i kar, nerver eller muskelskjelettet som følge av arbeid med håndholdt vibrerende verktøy.

-Jeg har store funksjonsbegrensninger i dag og trenger hjelp regelmessig for å kunne fungere i hverdagen sier Tommy. Å leve med denne sykdommen er vanskelig og svært smertefullt. Dette medfører også store søvnvansker.

Tok kontakt med advokat for en gratis vurdering av saken

Tommy hadde falt ut av arbeidslivet og i 2014 tok han derfor kontakt med PersonskadeAdvokat1 for å få en vurdering av saken sin. På dette tidspunkt var han under medisinsk utredning, men en mulig yrkessykdom var verken diskutert med tidligere arbeidsgiver eller Nav.

Det første vi anbefalte Tommy å gjøre, var å melde inn skaden til Nav. Dette resulterte i at han fikk godkjent HAVS som yrkessykdom likestilt med yrkesskade. Les mer om godkjent yrkessykdom her.

Med vedtaket fra Nav i bunn ble skaden så meldt til arbeidsgivers forsikringsselskap under yrkesskadeforsikringsloven.

Parallelt med forsikringssaken søkte Tommy om menerstatning fra Nav og det ble innhentet en spesialisterklæring i regi av det offentlige. Denne konkluderte blant annet med at HAVS hadde påført Tommy en varig medisinsk invaliditet på 29 %, og han fikk innvilget menerstatning etter gruppe 2 fra Nav. Dette tilsa en erstatning på kr. 153.334,-. Klikk her for å lese mer om menerstatning.

-Men det var nå kampen mot forsikringsselskapet startet, og jeg er veldig glad for at jeg hadde bistand fra advokat som jobber spesialisert med erstatning etter personskader sier Tommy.

Tommy Aasen er glad han tok kontakt med advokat Kööhler-Gjesteby i PersonskadeAdvokat1. Med erstatningen han fikk trenger han ikke lengre uroe seg for sin økonomi og han kan nå leve et mer fullverdig liv. Foto: privat.

Erstatning fra forsikringsselskapet

Etter yrkesskadeforsikringsloven kan du kreve erstatning for inntektstap, utgifter, hjemmearbeidstap og menerstatning. I tillegg skal forsikringsselskapet dekke advokatutgifter innenfor det som er rimelig og nødvendig.

-Som privatperson hadde jeg ikke oversikt eller kunnskap om hva jeg kunne ha krav på sier Tommy. Men etter at PersonskadeAdvokat1 tok på seg saken min gikk all korrespondanse med selskapet via advokaten min. Det var helt avgjørende for meg siden jeg hadde mer enn nok med å fungere i hverdagen.

Det handler alltid om at den skadelidte skal få den erstatningen han eller hun har krav på, sier advokat Mone Kööhler-Gjesteby som har bistått Tommy i denne saken. Forsikringsselskapet har selvfølgelig også en økonomisk interesse i saken og det var vår jobb å sørge for at Tommy fikk det han hadde krav på.

Siden Tommy allerede hadde fått menerstatning fra Nav, fikk han også menerstatning fra selskapet med kr. 108.082,-. Selskapet aksepterte også at Tommy var blitt helt ufør som følge av skaden og tilkjente 100 % grunnerstatning med kr. 2.420.439,-. Grunnerstatning er erstatning for fremtidig inntektstap og du kan lese mer om dette her.

Utover dette var det særlig påført inntektstap som følge av yrkessykdommen som skapte utfordringer. -Det var flere diskusjoner med forsikringsselskapet om beregningen av mitt påførte inntektstap erindrer Tommy. Vi måtte gå flere runder uten å bli enige og til slutt varslet selskapet om foreldelse. Heldigvis ble vi til slutt enige om en løsning på saken som jeg er veldig fornøyd med. Jeg er utrolig takknemlig for jobben PersonskadeAdvokat1 har gjort for meg. Nå kan jeg endelig legge denne saken bak meg og fokusere på meg selv og familien.

Totalt endte Tommy opp med en samlet erstatning på ca. kr. 3.800.000,-. I tillegg dekket forsikringsselskapet fullt salær.

Gratis vurdering av din sak.