Mange arbeidsgivere har en uheldig holdning til rapportering av vold på arbeidsplassen

Vold på arbeidsplassen - advokat Mette Berget Bråthen

Senioradvokat Mette Berget Bråthen mener at det har oppstått en ukultur i flere bransjer. Hennes erfaring er at det særlig på institusjoner innen barnevern, psykiatri og psykisk utviklingshemming er blitt vanlig at vold aksepteres. Hun stiller seg svært kritisk til dette, og mener det i større grad bør på fokuseres på arbeidstakers rettigheter. Bilde: PersonskadeAdvokat1 AS

I vårt daglige arbeid blir vi ofte kontaktet av personer som har vært utsatt for vold på arbeidsplassen. De ønsker å anmelde saken og søke yrkesskade- og voldsoffererstatning, men ofte opplever de lite støtte fra arbeidsgiver.

Etter vår erfaring får mange skadelidte ikke den støtten fra arbeidsgiver som de fortjener forklarer advokat Berget Bråthen hos PersonskadeAdvokat1. Mange blir regelrett oppfordret til å ikke gå videre med saken. Ikke sjelden føler mange seg uglesett og fryst ut av arbeidsgiver, dersom de likevel velger å melde inn erstatningssaken.

Ukultur

Vårt inntrykk er at det er en ukultur hos en del arbeidsgivere når det kommer til vold på arbeidsplassen, fortsetter Berget Bråthen. Særlig på institusjoner innen barnevern, psykiatri og psykisk utviklingshemming virker det som det har utviklet seg en holdning om at noe vold må aksepteres uten at man skal lage noe oppstyr rundt dette, forteller Berget Bråthen.

På enkelte arbeidsplasser er utageringer en del av hverdagen, og dette er også naturlig. De fleste institusjoner har gode rutiner for dette, og også god oppfølging av de ansatte i etterkant. Med gode rutiner oppstår det heldigvis også sjeldent personskader.

Behov for oppfølgning

Men hva når det går for langt? Hva der rutinene svikter og den ansatte pådrar seg skader? Hva når presset med å stå i en voldelig jobbhverdag blir for stort, og en trussel blir for alvorlig til å legge fra seg?

Det er i disse tilfellene det er viktig med en støttende arbeidsgiver som står bak valget om å gå videre og kanskje anmelde saken, eller i alle tilfeller melde saken inn til NAV og ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. Vold på arbeidsplassen kan få store konsekvenser for den ansatte. Fysiske skader kan sette klare begrensinger for videre arbeid, og den psykiske belastningen kan også få betydning for videre arbeidsevne.

Arbeidsgivers holdning til vold på arbeidsplassen

Mange går glipp av store erstatningssummer grunnet arbeidsgivers uheldige holdning til innrapportering av vold på jobb. Bilde: Shutterstock

På grunn av manglende støtte hos arbeidsgiver er det flere som kvier seg for å gå videre med saken. Arbeidsgiver er pliktig til å føre avvik og melde fra til NAV i yrkesskadesaker. Arbeidsgiver bør også hjelpe til med å melde saken inn til ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. Dersom arbeidsgiver ikke oppfyller sine plikter her er det den ansatte som sitter igjen med et økonomisk tap.

Særlig der det har vært flere voldsepisoder over tid kan det få stor betydning om arbeidsgiver har ført avvik eller ikke. Det kan være vanskelig å sannsynliggjøre hendelsene i ettertid, dersom det ikke foreligger tidsnær dokumentasjon.

For å kunne kreve voldsoffererstatning er hovedregelen at saken må være anmeldt. Den skadelidte kan derfor miste muligheten til å søke oppreisning dersom han ikke tørr å anmelde uten støtte fra arbeidsgiver.

Muligheten for erstatning

Hvis du har vært utsatt for vold på arbeidsplassen er det dermed flere muligheter for å få erstatning for det du har vært utsatt for.
For det første har du krav på å få dekket ditt økonomiske tap av ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. Dersom du har blitt påført en varig skade kan du også ha krav på menerstatning, både fra NAV og ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. Menerstatning er en ikke-økonomisk erstatningspost som skal dekke tapt livsutfoldelse.

For det andre kan du ha krav på oppreisning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Oppreisning er en ikke-økonomisk erstatningspost som skal kompensere for tort og smerte.

Det kan være vanskelig å navigere i de ulike ordningene, og særlig dersom du ikke har arbeidsgivers støtte. Ta kontakt med oss i PersonskadeAdvokat1 i dag og vi kan hjelpe deg videre. Vi tar også på oss oppdrag som bistandsadvokat under straffesaken, og vi kan bistå med å sikre deg erstatning både fra ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap og fra Kontoret for voldsoffererstatning. Vi gir alltid en gratis vurdering av din skadesak.

Gratis vurdering av din sak.