Kommunalt eller statlig ansatt? Dette må du vite om yrkesskadeerstatning etter hovedtariffavtalene.

Forholdet til den alminnelige yrkesskadedekningen
Er du ansatt i stat eller kommune og blir utsatt for en yrkesskade, kan du være ekstra godt sikret i form av en utvidet yrkesskadeerstatning. Mange er ikke klar over at det foreligger en slik dekning, og går derfor glipp av betydelige erstatningsbeløp, sier advokatfullmektig Kristine Haukedal i advokatfirmaet Personskadeadvokat1.

Alle arbeidsgivere er lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. For en rekke yrkesgrupper er det imidlertid fremforhandlet særskilte avtaler som gir arbeidstakere en ytterligere form for dekning, sammenliknet med den alminnelige yrkesskadeforsikringen. I 2017 var i overkant av 650.000 arbeidstakere ansatt i statlig eller kommunal sektor, og dermed omfattet av slike særskilte yrkesskadedekninger.

Tariffdekningene har sine egne regler for erstatningsberegning, og kan i en del tilfeller gi høyere erstatningsbeløp enn hva man får etter den alminnelige yrkesskadeforsikringen. Ved et forsikringsoppgjør skal det derfor alltid skje en samordning mellom HTA og yrkesskadeforsikringen, der man skal anvende den ordningen som gir høyeste erstatningsutbetaling for skadelidte.

Hvorvidt det er den alminnelige yrkesskadedekningen eller tariffdekningen som gir best økonomisk uttelling vil variere fra sak til sak, og må avgjøres på bakgrunn av en konkret utmåling i hvert enkelt tilfelle.

Haukedal forteller at man i praksis ofte ser at forsikringsselskapene ikke opplyser om at en tilleggsdekning i form av tariffavtale faktisk foreligger, selv om dette ville gitt skadelidte en høyere utbetaling. Slik slipper selskapene unna med lavere utbetalinger enn det du som skadelidt egentlig har krav på, og du vil kunne gå glipp av potensielt store erstatningssummer.

De aktuelle tariffavtalene for ansatte i statlig og kommunal sektor er Hovedtariffavtalene (HTA) for stat og kommune.

Kristine Haukedal jobber spesialisert med erstatningsrett, og er advokatfullmektig i advokatfirmaet PersonskadeAdvokat1. Hun bistår mange skadelidte etter yrkesskader og trafikkskader. Foto: PersonskadeAdvokat1.no

Dette er reglene for Hovedtariffavtalen Kommune
Som navnet tilsier, gjelder HTA Kommune for alle kommunalt ansatte. Dersom du er forsikret etter denne tariffavtalen, vil utbetalingen av erstatning være bundet av NAV sine vedtak. Det vil si at dersom NAV innvilger menerstatning eller uføretrygd med yrkesskadefordel, så vil dette automatisk gi deg rett på utbetaling under HTA-dekningen.

For ansatte i Oslo kommune gjelder en særskilt inngått tariffavtale, forteller Haukedal. Også HTA Oslo Kommune er bundet av trygdens vedtak, men den har enkelte spesialregler som gjør at den i noen tilfeller er særskilt gunstig for skadelidte. For eksempel dekker Oslo kommunes avtale utgifter til sykebehandling, i den utstrekning dette ikke dekkes av det offentlige. Til sammenlikning dekkes ikke dette ved den generelle HTA Kommune.

Dersom et forsikringsselskap skulle nekte å foreta en utbetaling i saken til tross for at NAV har fattet et i utgangspunktet bindende vedtak, er kommunen selv direkte ansvarlig for å foreta erstatningsutbetaling. Man er slik sett ekstra godt sikret som skadelidt under HTA Kommune.

Dette er reglene for Hovedtariffavtalen Stat
I motsetning til under HTA Kommune er ikke HTA Stat bundet av NAV sine vedtak. Vedtakene anses imidlertid for å være rådgivende.

Dette innebærer at staten står en del friere enn kommunene til å vurdere hvorvidt et positivt trygdevedtak gir utbetaling under HTA-dekningen eller ikke.

Det er altså opp til staten selv å avgjøre hvorvidt vilkårene for utbetaling under forsikringen er oppfylt. I noen tilfeller vil forsikringsselskapet være involvert i behandlingen av HTA-dekningen, men de fleste oppgjør under HTA Stat foretas normalt av Statens Pensjonskasse.

Kravet foreldes tre år etter vedtaksdato
Et krav om erstatning for yrkesskade etter HTA-dekningene har en foreldelsesfrist på tre år fra det foreligger trygdevedtak i saken. Det vil si at saken foreldes tre år etter at NAV har fattet vedtak om eksempelvis menerstatning eller uføretrygd med yrkesskadefordel. Det er derfor viktig at kravet fremsettes innen 3 år etter at vedtaket er fattet, forteller Haukedal.

Dersom vedtak på menerstatning og uføretrygd er fattet på forskjellig tidspunkt, vil foreldelsesfristen begynne å løpe på ulike tidspunkt. Starttidspunktet for foreldelsesfristen må vurderes konkret for de ulike erstatningspostene.

Mange kommunalt ansatte går glipp av millionbeløp, det er da viktig å bruke advokat som kjenner reglene godt. Foto: Shutterstock.

Vit hva du har krav på
Hvor du er ansatt og hva slags yrkesskadedekninger du er favnet av, har stor betydning for hva slags erstatning du har krav på etter en yrkesskade, sier Haukedal. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at du er dekket av en slik forsikring, men du må også være klar over at en slik dekning foreligger, og hva som må til for å få utbetaling etter denne. Haukedal forteller at man i praksis ofte ser at selskapene ikke utbetaler under HTA-dekningen før advokat kobles inn i saken og påpeker overfor selskapet at klienten har krav på dette.

Det er fastslått i HTA Stat og HTA Kommune at det er dekningen som gir best uttelling for skadelidte som skal komme til anvendelse. Det er derfor viktig at det gjøres erstatningsberegninger etter både HTA-dekningen og den alminnelige yrkesskadedekningen.

Regelverket vedrørende yrkesskader er komplisert, og erstatningsberegningene likeså. For en skadelidt kan det være vanskelig å vite hva og hvor mye man har krav på, og hvilke regler og avtaler som kommer til anvendelse i sin sak.

Vi i Personskadeadvokat1 har lang erfaring med å bistå i yrkesskadesaker, og vi vet hva du som skadelidt har krav på. Vi ivaretar dine rettigheter og sørger for at du får en korrekt beregning av ditt tap.

Ta kontakt med oss allerede i dag for en uforpliktende samtale, og finn ut av hva vi kan hjelpe deg med videre.

Gratis vurdering av din sak.