Dette må du vite dersom du får en yrkesskade og er dekket av en Spekteravtale

Forsikringsselskapet avviste først ansvar, men etter at advokatfullmektig Kristine Haukedal involverte seg i saken, utbetalte de likevel kr. 2 millioner i erstatning. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Plutselig kan uhellet være ute, og du bli utsatt for en yrkesskade. Da er det godt å vite at man som arbeidstaker er dekket av en yrkesskadeforsikring gjennom sin arbeidsgiver. Fordi de økonomiske og helsemessige konsekvensene av en yrkesskade ofte kan være store, er nemlig norske arbeidsgivere lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

Advokatfullmektig Kristine Haukedal i PersonskadeAdvokat1 arbeider daglig med yrkesskader og -sykdommer. Hun forteller at en stor andel arbeidstakere i tillegg til den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, også er dekket av tariffavtaler gjennom ulike arbeidstakerorganisasjoner. Disse tariffavtalene har egne regler for erstatning etter yrkesskader, og gir en ekstra sikkerhet.

-For eksempel er over 220.000 personer dekket av en Spekteravtale, forteller Haukedal. Disse avtalene fungerer som en form for tilleggsdekning dersom du blir utsatt for yrkesskade. Hun utdyper dette med at tariffavtalene har andre regler for når man har krav på utbetaling enn etter lov om yrkesskadeforsikring, som dermed kan føre til betydelige erstatningssummer selv om man har fått avslag på erstatning etter den alminnelige yrkesskadedekningen.

-Imidlertid er det mange som ikke vet at denne tilleggsdekningen foreligger. Det er svært uheldig, ettersom man da kan gå glipp av store erstatningssummer.

Tar du kontakt med PersonskadeAdvokat1 vil du få hjelp av advokater som har lang erfaring med å kreve erstatning etter yrkesskader, og som vet hva du har krav på. Vi har lang erfaring med å jobbe opp mot forsikringsselskapene for å ivareta våre klienters rettigheter, og vi oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Så hvem er egentlig dekket av Spekteravtalene?

Spekter er en arbeidsgiverorganisasjon for en rekke store og mellomstore private og offentlige virksomheter, og er dominerende arbeidsgiverorganisasjon innenfor sektorene for samferdsel, kultur og helse. Spekter har hovedtariffavtale med LO, YS, SAN, Unio, Akademikerne, Norsk Journalistlag og Norsk Flygelederforening.

Avtalene omfatter blant annet ansatte i Posten, NRK, NSB, Avinor, og en lang rekke helseforetak og kulturvirksomheter. Dette er kun noen få eksempler, og listen over arbeidsplasser som er omfattet, er lang.

Hvordan skiller spekteravtalen seg fra den alminnelige yrkesskadedekningen?

En av de største forskjellene mellom den alminnelige yrkesskadedekningen og Spekter-avtalene, er at yrkesskadeforsikringen i Spekteravtalene er bundet av trygdens vedtak. Det vil si at NAVs behandling av yrkesskadesaken er avgjørende for å få utbetalingen under forsikringen. Ved den alminnelige yrkesskadedekningen er ikke forsikringsselskapet bundet av trygdens vedtak, noe som vil si at de foretar sine egne vurderinger av saken.
Ved at de er bundet av NAV sine vurderinger og vedtak, vil en spekteravtale ofte kunne gi rett på en erstatningsutbetaling, selv om man har fått avslag på erstatning etter den alminnelige yrkesskadedekningen.

Spekteravtalen kan gi rett til flere millioner i erstatning selv om forsikringsselskapet først sier nei. Foto: Shutterstock


Fra avslag til kr. 2.000.000 i erstatning

Haukedal forteller at hun nylig har hatt en sak hvor skadelidte fikk blankt avslag av forsikringsselskapet under den alminnelige yrkesskadedekningen, fordi forsikringsselskapet mente at det ikke forelå en yrkesskade som var erstatningsrettslig vernet. NAV innvilget imidlertid vedkommende 100 % uføretrygd med yrkesskadefordel. Ettersom skadelidte var dekket av en tariffavtale som var bundet av trygdens vedtak, medførte NAVs vedtak at skadelidte automatisk hadde krav på ca. 2 millioner i erstatning under forsikringen. – For den enkelte arbeidstaker kan en slik dekning derfor være av helt avgjørende økonomisk betydning, for eksempel dersom man skulle være uheldig å ikke komme seg ut i arbeidslivet igjen, sier Haukedal.

Hun forteller at mange forsikringsselskaper dessverre er dårlige til å opplyse sine forsikringstakere om at det foreligger slike tilleggsdekninger når uhellet først er ute. Dette gjør at du som skadelidt ikke får de utbetalingene du faktisk har krav på, og forsikringsselskapet sparer penger.

-Ettersom mange ikke er klar over at det foreligger en tariffavtale som kan komme til anvendelse i deres sak, ser vi ofte at skadelidte ikke får den erstatningen de i utgangspunktet har krav på etter en yrkesskade. Ofte kommer slike dekninger først på bordet etter at vi har henvendt oss til selskapet. Dette fører til at en rekke skadelidte arbeidstakere går glipp av potensielt store summer.

Vi i PersonskadeAdvokat1 hjelper deg med å få oversikt over hvilke dekninger som foreligger i akkurat ditt tilfelle. Vi arbeider spesialisert med personskadeerstatning, og vårt fremste mål er å skaffe våre klienter mest mulig erstatning. Vi har lang erfaring med å arbeide opp mot forsikringsselskapenes praksis, og vet hva som skal til for at du som skadelidt skal få det du har krav på. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale, og se hva vi kan gjøre for deg i din sak.

Gratis vurdering av din sak.