Senioradvokat Fredrik Reinsborg - Personskade Advokat 1

Senioradvokat Fredrik Reinsborg opplever at mange går glipp av betydelig beløp fordi en ikke kjenner reglene for yrkesskadegrad på AAP og uføretrygd godt nok. I denne artikkelen forklarer han nærmere hvorfor det er viktig å sette seg inn i reglene og hvilken betydning det kan få både i forhold til ytelser fra NAV, men også i forhold til en forsikringssak etter en yrkesskade.

Betydningen av yrkesskadegrad på AAP og uføretrygd ved yrkesskade

En arbeidsulykke kan redusere arbeidsevnen i en lengre eller varig periode. Du har krav på sykepenger i ett år etter ulykken. Går sykepengeåret uten at arbeidsevnen bedrer seg, må skadelidte ofte søke om ytelsen arbeidsavklaringspenger (AAP).

AAP skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. Du kan som hovedregel ikke få AAP i mer enn tre år, men stønadsperioden kan unntaksvis forlenges med to år. Er arbeidsevnen fortsatt nedsatt etter flere år på AAP, kan det bli aktuelt å søke uføretrygd. Dette er en ytelse for varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade.

Folketrygden har særlige dekningsregler ved godkjent yrkesskade eller yrkessykdom. I det videre bruker jeg betegnelsen yrkesskade, men dette er ment å favne begge skadetyper.

PersonskadeAdvokat1 ser at det er ingen automatikk i at særrettighetene ved yrkesskade fanges opp i alle tilfeller. F.eks. kan arbeidsgiver ha glemt sin plikt til å melde arbeidsulykken som yrkesskade, eller lege kan glemme å krysse av for at yrkesskade er uføreårsak i legeerklæring.

Slike omstendigheter kan føre til at du ikke får ytelsene du har krav på i det hele tatt, eller går glipp av betydelige beløp fordi ytelsene skulle ha vært beregnet annerledes. Yrkesskadegrad er resultatet av NAV sin vurdering av om det er sammenheng mellom yrkesskade og arbeidsuførhet. Hvis NAV konkluderer med yrkesskadegrad, er det et viktig bevismoment i forsikringssak. For et erstatningsoppgjør etter tariffavtaler er yrkesskadegrad helt avgjørende.

Målet med denne artikkelen er å sikre økt bevisstgjøring rundt betydningen av yrkesskadegrad på AAP og uføretrygd. Dette vil gjøres ved å forklare hva NAV-vurderingen av yrkesskadegrad innebærer og synliggjøre hvilke fordeler yrkesskadegrad kan medføre.

Særrettigheter AAP ved yrkesskade – Folketrygdloven § 11-22

Ved yrkesskade gjelder ikke vilkåret om forutgående medlemskap i 5 år før krav om AAP. Du kan ha rett til ytelsen om du skader deg en måned etter ankomst til Norge.

Hvis du kort tid etter flytting til Norge faller på en anleggsplass og brekker leggbeinet uten at arbeidsgiver melder om yrkesskade, så kan NAV avslå AAP under henvisning til forutgående medlemskap. Det er da viktig å være bevisst på særregelen Ulykken må meldes som yrkesskade raskt og du må klage på AAP-avslaget, eventuelt søke på nytt i tillegg.

Hovedregelen er at AAP kun gis når arbeidsevnen er nedsatt med 50 %. Ved yrkesskade kan du få AAP selv om arbeidsevnen er nedsatt med 30 %. Dette gir økt vern hvis man klarer å komme seg delvis tilbake i jobb. Vi ser ofte at yrkesskadetilfeller ikke blir vurdert etter 30 %-regelen i § 11-22, men etter hovedregelen på 50 % i § 11-5. Det er viktig å passe på at riktig bestemmelse er nevnt i vedtaket om AAP hvis en yrkesskade er uføreårsak.

Særlig om yrkesskadegrad på AAP og hva dette kan innebære økonomisk

AAP ytes med 66 % av beregningsgrunnlaget og du vil oppleve en inntektsnedgang uansett. Yrkesskadegrad kan føre til at inntektsnedgangen blir mindre.
Ved godkjent yrkesskade skal NAV foreta en vurdering av hvor stor del av nedsettelsen av arbeidsevnen som skyldes yrkesskaden. Dette er en vurdering av i hvor stor grad det er sammenheng mellom arbeidsulykken og etterfølgende uførhet.

Hvis yrkesskaden er eneste grunn til at du ikke står i jobb, så er det riktige resultatet at NAV skriver rett ut at det er 100 % yrkesskadegrad. De har da vurdert fullstendig sammenheng mellom yrkesskaden og uførheten. Yrkesskadegrader på mer enn 70 % gir uansett fulle yrkesskaderettigheter.

Dette kan få store økonomiske konsekvenser. Særlig gjelder dette for unge nyutdannede personer med lite historisk inntekt, utenlandske arbeidstakere som skader seg etter kort tid i Norge og mennesker som nettopp har byttet jobb eller fått stillingsopprykk/lønnsforhøyelse.

Hovedregelen er at beregningsgrunnlaget er den pensjonsgivende inntekt året før arbeidsevnen ble nedsatt, eller gjennomsnittet av inntekten de tre siste kalenderår. Kun inntekt opptil seks ganger grunnbeløpet teller med.

For yrkesskadegraden innebærer særreglene at beregningsgrunnlaget ikke settes lavere enn den antatt årlige arbeidsinntekten på skadetidspunktet, justert i samsvar med endringer i grunnbeløpet fram til søknadstidspunktet.

Har du f.eks. jobbet mange år med en inntekt på kr. 400.000,- og bytter til en jobb med inntekt på kr. 600.000,- tre måneder før arbeidsulykken, vil særreglene få betydning. Etter hovedregelen ville beregningsgrunnlaget på kr. 400.000,- gitt en årlig AAP på kr. 264.000,-. Legger man yrkesskaderegelen til grunn blir AAP på kr. 396.000,-. Differansen blir på kr. 132.000,- årlig.

Unge personer og ferske utenlandske arbeidstakere kan ofte ende opp med minstesats hvis yrkesskaden ikke fanges opp. Minste årlige ytelse er på to ganger grunnbeløpet (kr. 202.702,- pr. 12.03.21). For medlem under 25 år er miste årlige ytelse 2/3 av to ganger grunnbeløpet (kr. 135.135,- pr. 12.03.21).

Hvis du som nyutdannet 23 åring har kommet i jobb med årsinntekt på kr. 450.000,- to måneder før en arbeidsulykken, så skal du ha kr. 297.000,- etter særreglene for yrkesskade. Fanges ikke yrkesskaden opp så kan man gå glipp av kr. 161.865,- årlig (297.000 – 135.135).

Den økonomiske betydningen ble synlig for en våre klienter nylig. Han fikk påført HAVS etter 11 timers arbeid med kjerneborr kort tid etter ankomst til Norge. Mannen ble langtidssykemeldt og fikk etter sykepengeperioden innvilget AAP med minstesats. NAV hadde da avslått å godkjenne HAVS-lidelsen som yrkesskade. Vi fikk endret dette etter klagebehandling hos NAV. Det hadde da gått flere år og når vi søkte om å få beregnet yrkesskadegrad på AAP fikk skadelidte etterbetalt kr. 392.629,-.

En av våre klienter fikk nylig etterbetalt nesten kr. 400.000,- i arbeidsavklaringspenger etter at vi ba NAV om å beregne de med yrkesskadefordel. I mange saker kan en gå glipp av godt over kr. 100.000,- årlig dersom en ikke passer på å få vurdert AAP med yrkesskadefordel.

Særrettigheter uføretrygd ved yrkesskade– Stor betydning ved oppgjør HTA/spekter

Særrettighetene for uføretrygd er relativt like de som gjelder for AAP.

Ved uføretrygd er det som hovedregel krav om tre års medlemskap før skadetidspunktet og fortsatt medlemskap. Disse kravene gjelder ikke ved yrkesskade. Hovedregelen er at du kan få uføretrygd hvis arbeidsevnen er nedsatt med 50 %. Ved yrkesskade kan du få uføretrygd ved 30 % redusert arbeidsevne.

På samme måte som ved AAP skal det foretas en vurdering av yrkesskadegrad (70 % eller mer gir fulle rettigheter). For yrkesskadegrad blir beregningsgrunnlaget antatt inntekt på skadetidspunktet i stedet for gjennomsnittet av de tre beste år i en femårsperiode før ulykken. Dette kan innebære økonomiske fordeler for gruppene nevnt ovenfor. Uføretrygd ytes med 66 % av beregningsgrunnlaget.

For gifte/samboere er minsteytelsen på 2,28 G, dvs. kr. 231.080,- pr. 12.03.21. Hadde man nettopp begynt å jobbe med en inntekt på kr. 500.000,- har man krav på kr. 330.000,- etter særregelen for yrkesskade. Hvis ikke yrkesskaden fanges opp går du glipp av kr. 100.000,-.

KS sin hovedtariffavtale for kommunalt ansatte og statlige tariffavtaler har erstatningsordninger som baserer seg nettopp på yrkesskadegrad på uføretrygd. Det samme gjelder hovedavtalen i Spekter. Man kan velge oppgjør etter tariffavtale hvis det gir bedre oppgjør enn yrkesskadeforsikringen. I KS- og spekter-saker blir forsikringsselskapet bundet av NAV sin vurdering av yrkesskadegrad. En riktig vurdering av yrkesskadegrad i NAV får helt sentral betydningen. Erstatningen er på 15 ganger grunnbeløpet på skadetidspunktet ved 100 % arbeidsuførhet. I tillegg beregnes renter fra to måneder etter skademelding til utbetaling skjer. Hvis yrkesskaderelatert uførhet er lavere enn 100 % blir erstatningssummen redusert forholdsmessig.

F.eks. Kari Nordmann er kommunalt ansatt hjelpepleier. Hvis hun skader seg på jobb 05.07.18 og blir 100 % ufør i 2021 har hun krav på erstatning etter hovedtariffavtalen. Setter NAV yrkesskadegraden til 100 % i desember 2021 blir HTA-erstatningen på kr. 1.867.041,-. Mener NAV at andre helseplager har betydning for uførheten og setter yrkesskadegraden til 60 %, så går erstatningen ned til kr. 1.120.225,-. Forsikringsselskapet er her bundet av NAV sin vurdering og yrkesskadegraden blir helt avgjørende for oppgjøret.

Som kommunalt ansatt kan yrkesskadegraden på uføretrygden få stor betydning for rett til HTA-utbetaling. Som erstatningsberegningen viser så vil en være garantert betydelige beløp dersom en får beregnet sin uføretrygd med yrkesskadefordel. I eksempelet her viser vi hvor stor forskjellen blir om en får tilkjent 60 % versus 100% yrkesskadefordel.

Betydning for forsikringssak under yrkesskadeforsikringsloven

PersonskadeAdvokat1 sin erfaring er at NAV i de senere årene har blitt mer og mer grundig i vurderingen av yrkesskadegrad på AAP og uføretrygd. Ofte gjør saksbehandlere detaljerte vurderinger selv og det blir innhentet godt begrunnede notat fra NAV sine rådgivende leger.

Forsikringsselskap skal dekke differansen mellom sannsynlig lønn uten skaden og inntekt med skaden. Ofte oppstår det diskusjoner om yrkesskaden er årsak til uførheten. Selskapet kan anføre at andre helseplager enn yrkesskaden virker inn på arbeidsevnen. De kan anføre at det kun er delvis sammenheng mellom yrkesskaden og nedsatt arbeidsevne/økonomisk tap, eller at det ikke er en sammenheng i det hele tatt.

Ved årsaksvurderingen benyttes prinsippet om sannsynlighetsovervekt. Det vil si at det anses å foreligge årsakssammenheng dersom det er mer enn 50 % sannsynlig at arbeidsuførheten skyldes arbeidsulykken.

Har NAV gjort en vurdering av yrkesskadegrad på 100 % basert på en grundig utredning, så er dette et vektig bevis for at det er sannsynliggjort årsakssammenheng. Dette momentet blir da viktig å ta med seg i diskusjonen overfor forsikringsselskap og innebærer en styrking av saken. Det er viktig at skadelidte passer på at NAV gjør en vurdering av yrkesskadefordel og at denne vurderingen blir riktig.

Er det tvist om årsakssammenheng og beregningen av økonomisk tap etter yrkesskade, så anbefaler vi å ta kontakt med spesialisert advokat. Forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand ved godkjent yrkesskade. Personskadeadvokat1 jobber spesialisert med personskaderett og strekker oss langt for å ivareta skadelidtes interesser.

Hvis du er uenig i NAV sin vurdering av yrkesskadegrad på AAP eller uføretrygd, så anbefaler vi å påklage dette vedtaket. Det kan lønne seg å innhente uttalelser fra fastlege/spesialisthelsetjenesten. Eventuelt kan man påkoste ekstern spesialisterklæring selv, eller be NAV/Forsikringsselskap om å dekke erklæring. I klagesaker etter folketrygdloven kan man få dekket advokatkostnader etter forvaltningsloven § 36 hvis klagebehandlingen endrer vedtaket til gunst for skadelidte. Fri rettshjelp kan også være aktuelt hvis man har inntekt og formue under forskriftens nivå. Vi tilbyr en gratis vurdering av skadesaker og anbefaler at du tar kontakt ved spørsmål.

Gratis vurdering av din sak.