Advokat Fredrik Reinsborg bistår mange klienter med fysiske yrker. Han mener de er særlig utsatt og at tapet fort kan bli stort dersom ulykken først er ute. Bilde: PersonskadeAdvokat1

PersonskadeAdvokat1 bistår mange klienter som har blitt utsatt for arbeidsulykker i bygg- og anleggsbransjen. Flere jobber innenfor denne sektoren involverer bruk av maskiner og tunge gjenstander med stort skadepotensiale. Risikoen for ulykker er stor, og personer som tar kontakt er ofte påført brudd- og klemskader, samt alvorlige kuttskader.

Slike skadefølger kan påvirke muligheten til å fungere i bransjen. Mange jobber innenfor bygg og anlegg er praktiske av natur og fordrer god fysikk. Skader på f.eks. ben, armer eller overkropp kan etterlate varige skadefølger som reduserer funksjon. Flere som kontakter oss opplever at de ikke lenger kan fungere i jobben de tidligere hadde. Deres utdanning og yrkesbakgrunn er ofte rettet inn mot praktiske yrker, og det kan bli behov for omskolering hvis man skal komme ut i lettere arbeid. Denne artikkelen skal gi noen tips om hva man bør tenke på hvis man er uheldig og skader seg innenfor bygg og anlegg.

Pass på at arbeidsgiver melder skaden til NAV – dette gir særrettigheter

Skader man seg i et arbeidsuhell vil dette utløse rettigheter i folketrygden. Arbeidsgiver plikter å melde skaden til NAV. På tross av denne plikten ser vi at det ikke er noen automatikk i at det blir gjort. Det anbefales derfor at du følger opp arbeidsgiver og forsikrer deg om at skademelding faktisk blir sendt. Ofte får vi inn personer med store helseplager, som har vært utsatt for alvorlige ulykker for mange år siden, uten at skaden er meldt inn til NAV.

NAV vil vurdere skademeldingen og godkjenne skaden som yrkesskade i vedtak. Ved godkjent yrkesskade slipper skadelidte egenandel på medisinsk behandling og legemidler grunnet yrkesskaden. Ett år etter ulykken kan man også søke om ménerstatning fra NAV. Dette gjøres ved å fylle ut et skjema. Er skadefølgen betydelig vil man ha krav på månedlig erstatningsutbetalinger så lenge man lever, eller man kan velge en engangsutbetaling. Ménerstatningen dekker ikke et økonomisk tap. Den skal kompensere skadens betydning for livskvalitet og livsutfoldelse. Får man krav på den ytelsen hos NAV, kan man også rette krav til forsikringsselskapet.

Bakgrunn fra praktisk arbeid kan skape behov for omskolering – Rehabilitering tar tid

Innledningsvis ble det nevnt at det vil kunne være behov for omskolering, utdanning, kurs eller andre kompetansehevende tiltak hvis man ikke kan fungere i tidligere jobb med skaden. Det anbefales da at man diskuterer dette med NAV tidlig. Et dialogmøte mellom fastlege, saksbehandler i NAV og arbeidsgiver/bedriftshelsetjeneste er lurt. En vil da kartlegge om det er mulighet for tilrettelegging eller andre arbeidsoppgaver på arbeidsplassen, hvor mye bedre en vil bli før stabilisering av skaden og hvor lang rehabilitering det vil bli snakk om.

Etter skade har man ett år med sykepenger. Sykepengene dekker vanligvis fullt inntektstap, men man kan gå glipp av enkelte tillegg og overtid. Hadde man veldig høy lønn, vil heller ikke sykepengene dekke hele inntektstapet. Etter sykepengeåret er arbeidsavklaringspenger (AAP) den aktuelle ytelse for de fleste. Et vilkår for AAP er at arbeidsevnen er nedsatt med minst 50 % til ethvert arbeid. Har man godkjent yrkesskade er det nok med en nedsatt arbeidsevne på 30 % til ethvert arbeid. Har man diskutert omskolering med NAV, kan man få arbeidsavklaringspenger mens man gjennomfører studier/fagskole. Brudd-, klem- og kuttskader kan også nødvendiggjøre en rehabiliterings-periode som er lengre enn 1 år, og arbeidsavklaringspenger vil da være nødvendig for å sikre inntekt til livsopphold før man kan komme tilbake til jobb.

De fleste ulykker skjer i bygg- og anleggsbransjen. Her får du viktige tips om hva du bør gjøre. Foto: Shutterstock

Obligatorisk yrkesskadeforsikring – Bruk advokat

I Norge er det obligatorisk for alle arbeidsgivere og ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Forsikringen skal dekke tap i inntekt som følge av skaden. Arbeidsavklaringspenger dekker bare 66 % av inntekten, og det er naturlig å kreve det mellomværende erstattet. Grunnprinsippet i norsk erstatningsrett er at man skal stilles i samme posisjon som om skaden tenkes borte. Skadelidte kan også ha krav på erstatning for merutgifter som ikke dekkes av det offentlige og for nedsatt arbeidsevne i hjemmet. Ved betydelig skadefølge har man krav på menerstatning fra både forsikringsselskap og NAV.

Merk at arbeidstaker selv har ansvaret for å melde skaden til forsikringsselskapet. Det anbefales at innmelding skjer raskt etter ulykken for å fortgang på prosessen. Vi anbefaler også at man tar kontakt med spesialisert advokat. Ved yrkesskade dekker forsikringsselskapet «rimelige og nødvendige» utgifter til juridisk bistand. PersonskadeAdvokat tilbyr alltid en gratis vurdering av din skadesak. Det er bare å ta kontakt på e-post eller telefon hvis du har spørsmål til din sak og hvordan du bør gå fram.

Utenlandske arbeidstakere

Det jobber mange utenlandske arbeidstakere innenfor bygg- og anleggssektoren. Manglende kjennskap til norsk og/eller engelsk språk gjør det vanskelig for denne gruppen og ivareta sine rettigheter. For denne gruppen er det særlig viktig å ta kontakt med advokat på et tidlig tidspunkt. Forsikringsselskapet plikter å dekke «rimelige og nødvendige» utgifter ved yrkesskade. I tillegg til advokatutgifter vil det være dekning for tolkeutgifter. Vi i PersonskadeAdvokat1 bistår mange klienter fra andre land som er skadet under arbeid i Norge, f.eks. fra Polen, Latvia og Litauen. For utenlandske arbeidstakere ser man blant annet bort fra kravet om trygdetid hvis man blir ufør som følge av en arbeidsulykke. Dette er enda et argument for at det er viktig å få yrkesskaden godkjent av NAV.

Vi i PersonskadeAdvokat1 jobber spesialisert med erstatning etter yrkesskade, og vårt fremste mål er å skaffe våre klienter mest mulig erstatning. Vi gir deg alltid en kostnadsfri vurdering av din skadesak, og kan bistå deg i saksbehandlingen mot forsikringsselskapet. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale, og vi kan gi deg informasjon om veien videre.

Gratis vurdering av din sak.