Da må du tegne frivillig trygd og forsikring for å få yrkesskadedekning.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere er ikke obligatorisk yrkesskadedekket og har heller ikke de samme rettighetene etter folketrygdloven som en arbeidstaker. Du kan imidlertid tegne frivillig yrkesskadetrygd, sier advokat Kööhler-Gjesteby hos PersonskadeAdvokat1. Hun jobber spesialisert med yrkesskadesaker og har hjulpet mange å navigere i NAV- og forsikringssystemet.

Advokat Kööhler-Gjesteby anbefaler sterkt at også selvstendig næringsdrivende tegner forsikring. Unnlater de dette kan følgene bli fatale, og i verste fall risikerer de å gå glipp av erstatning på flere millioner kroner. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Tar du kontakt med PersonskadeAdvokat1 vil du få hjelp av advokat som jobber spesialisert og har lang erfaring med å kreve erstatning etter yrkesskader. Vi jobber kun med personskaderett og er godt vant til å jobbe mot NAV og forsikringsselskapene for å ivareta våre klienters rettigheter. Vår hovedmålsetning er at alle våre klienter skal få mest mulig i erstatning og gjennomgående oppnår vi svært gode resultater for våre klienter.

Det kan bli dyrt å bli syk eller skadet på jobb

Det er flere fordeler ved å være sin egen sjef, men mange i oppstartfasen tenker kun profitt og ser dessverre ikke nødvendigheten av å tegne frivillig forsikring, sier advokat Kööhler-Gjesteby. Det er dyrt å bli syk eller skadet som selvstendig næringsdrivende og det kan få store konsekvenser om du får et langvarig sykefravær uten å ha tilleggstrygd fra NAV eller andre forsikringsordninger. Når du starter opp en ny bedrift er det derfor viktig å ha forsikringene i orden.

Frivillig yrkesskadetrygd hos NAV

Som selvstendig næringsdrivende har du begrensede rettigheter, du har for eksempel ikke rett til sykepenger før 17. fraværsdag. Og sykepengene er begrenset til kun 75 %. Lønnsmottagere får til sammenligning 100 % lønn fra første dag inntil 6 G. Frilansere uten sykepengeforsikring har rett til sykepenger med 100 % dekning av sykepengegrunnlaget fra 17. fraværsdag. Du kan imidlertid forsikre deg for å få bedre dekning, men når du først er blitt syk er det for sent.

Vi vil anbefale deg å søke om frivillig trygd hos NAV og det er ulike forsikringsalternativer ut i fra hvor god dekning man ønsker. Når frivillig trygd er tegnet vil du som frilanser på samme måte som en selvstendig næringsdrivende, ha rett til særytelser ved yrkesskade på lik linje med arbeidstakere.

Mange bønder er organisert som selvstendig næringsdrivende. Mange av disse og andre selvstendig næringsdrivende velger å ikke tegne forsikring. Som å spille russisk rulett med egen og familiens økonomi mener erfarne erstatningsadvokater. Foto: Shutterstock

Yrkesskadeforsikring

Det er flere forsikringsselskaper som tilbyr forsikringer til selvstendig næringsdrivende. Denne forsikringen er ofte bygget opp på samme måte som den lovpålagte yrkesskadeforsikringen. Forsikringen gjør at du kan ha krav på menerstatning, erstatning for inntektstap, fremtidig inntektstap (grunnerstatning), påførte og fremtidige utgifter og påført hjemmearbeidstap.

Blir du syk eller dersom ulykken er ute vil vi sterkt anbefale at du tar kontakt med en av advokatene i PersonskadeAdvokat1. Vi jobber kun med erstatningsrett og har lang erfaring med å jobbe mot forsikringsselskapene og NAV for å sikre våre klienters rettigheter.
Som et av Norges mest spesialiserte innen feltet oppnår vi i de fleste saker svært gode resultater for våre klienter. Ta gjerne kontakt med oss allerede i dag, og finn ut hva vi kan hjelpe deg med videre.

Gratis vurdering av din sak.