Dagene blir gradvis lysere og temperaturen stiger jevnt. Dette er klare tegn på at våren er i anmarsj. Den kommende årstiden gir større oppfordring til opplevelser ute langs veien. Folk finner fram sykkelutstyr, samt tur- og joggesko, med sikte på å komme seg ut i friskluft. Flere syklister, joggere og turgåere langs bilveiene øker risikoen for trafikkulykker hvor en av de involverte er en myk trafikant. Slike ulykker kan medføre større personskader, som i verste fall kan medføre varige men og/eller nedsatt arbeidsevne. Denne artikkelen vil redegjøre for aktuelle erstatningsordninger hvis man blir påkjørt som syklist eller fotgjenger i trafikken.

Advokat Fredrik Reinsborg representerte nylig en fotgjenger som ble påkjørt av en syklist i Bergen sentrum. Hun fikk totalt tilkjent i overkant av kr. 200.000,- i erstatning. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Tar du kontakt med PersonskadeAdvokat1 vil du få hjelp av advokater som jobber spesialisert og har lang erfaring med å kreve erstatning etter sykkelulykker eller påkjørsel av fotgjenger. Vi jobber kun med personskaderett og er godt vant til å jobbe mot forsikringsselskapene for å ivareta våre klienters rettigheter. Vår hovedmålsetning er at alle våre klienter skal få mest mulig erstatning og gjennomgående oppnår vi svært gode resultater for våre klienter.

Bilansvarsforsikring
Blir man påkjørt av motorvogn kan man rette krav mot bilens forsikringsselskap. Bilansvarslova regulerer erstatning for skade som motorvogner gjør på folk eller eiendom. Loven pålegger obligatorisk forsikring for alle motorvogner som er, eller skulle ha vært, registrert i Norge med kjennemerke etter vegtrafikkloven. Hvis man blir påkjørt av en motorvogn uten gyldig forsikring, samt ukjent eller utenlandsk motorvogn, kan kravet rettes til Trafikkforsikringsforeningen (TFF).

Erstatning for økonomisk tap
Du har krav på erstatning av økonomisk tap som står i årsakssammenheng med trafikkskaden. Dette utgangspunktet gjelder selv om verken du eller bilfører har skyld i at ulykken oppsto. Ulykken kan føre til at man får ødelagt materielle ting, som mobiltelefon, hodetelefon og klær. Innkjøp av nye ting vil føre til skaderelaterte merutgifter. Ved personskade vil man ha egenandelsutgifter til lege, fysioterapeut og medisiner. Behandlingsbehovet kan være forbigående eller permanent, og begrunner krav om erstatning for påførte og fremtidige utgifter til bilens forsikringsselskap.

Videre har du krav på erstatning for skaderelatert inntektstap. Sykepenger gir god dekning første skadeår, men dekker ikke alltid overtid, tillegg og bonus-ordninger. Ved overgangen til arbeidsavklaringspenger (AAP) får man et betydelig løpende inntektstap. De alvorligste skadene kan føre til hel eller delvis uføretrygd og stort økonomisk tap. Skadelidte må uttømme rettighetene i NAV og private/jobbrelaterte uføreforsikringer. Trafikkforsikringen skal dekke differansen mellom inntekten man sannsynligvis ville hatt uten skaden og den inntekt man ender opp med etter skaden.

Skadefølger kan føre til forbigående eller varig nedsatt arbeidsevne i hjemmet. Dette kan skape behov for å leie inn bistand til arbeidsoppgaver man før skaden klarte selv. Nedsatt hjemmearbeidsevne kan også føre til merarbeid for kone, samboer, barn eller andre familiemedlemmer. Evnetapet målt opp mot arbeidsoppgaver i hjem og hage er erstatningsrettslig vernet.

Menerstatning
Fører ulykken til varig og betydelig skadefølge har man krav på menerstatning under trafikkskadeforsikringen. Menerstatningen dekker ikke et økonomisk tap. Den skal kompensere skadens betydning for livsutfoldelse, et tap som ikke kan måles i penger. Resulterer skadefølgen i en varig medisinsk invaliditetsgrad (VMI) på 15 % eller mer regnes den som betydelig. Invaliditetsgraden fastsettes av medisinsk sakkyndig etter Sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell. Menerstatningens omfang beregnes standardisert basert på skadeomfang, alder og folketrygdens grunnbeløp.

En trafikkulykke som resulterer i VMI, kan også gi krav på menerstatning under private forsikringsdekninger eller forsikringsdekninger gjennom jobb. Her har man ofte reise- eller ulykkesforsikringer. Disse forsikringene gir rett til en avtalt forsikringssum ved 100 % VMI. Har man en lavere VMI har man rett på en forholdsmessig del av summen. Det er viktig å melde fra om skaden så raskt som mulig, da mange av disse forsikringene har meldefrist på 1 år. Man får også forsinkelsesrenter på erstatningen fra to måneder etter meldingsdato og fram til utbetalingsdato.

Oppreisning
Ved krav om menerstatning og erstatning for økonomisk tap er det ikke krav om utvist skyld hos sjåfør. Har sjåføren utvist grov uaktsomhet, slik at påkjørselen innebærer et markert avvik fra forsvarlig handlemåte, kan man ha krav på oppreisning fra skadevolder.

Oppreisning er erstatning for tort og svie, og utbetales som en engangssum etter konkret vurdering. Denne erstatningsposten er sammen med menerstatningen spesiell, da den ikke skal dekke et økonomisk tap for skadelidte. Erstatningen har en pønal karakter og skal gi den som har opptrådt uforsvarlig oppfordring til å ikke handle slik igjen. Videre gir den skadelidte et plaster på såret som kommer i tillegg til erstatning for økonomisk tap. Blir det straffesak etter trafikkulykken hjelper politiet ofte skadelidte med å fremme krav om oppreisning etter rettens skjønn.

Blir man tilkjent et oppreisningsbeløp kan dette kreves av skadevolder direkte eller man kan innta det i kravet til forsikringsselskapet. Er det ikke straffesak etter ulykken, kan man fremme krav om oppreisning til forsikringsselskapet direkte.

Medvirkning
Den som skader seg etter påkjørsel av bil, kan også være skyld i ulykken. Som nevnt har man som utgangspunkt krav på erstatning uavhengig av skyld. Har den myke trafikant medvirket til ulykken med vilje eller uaktsomhet, kan erstatningen bli forholdsmessig redusert eller i verste fall, falle helt bort. Erstatningen skal ikke reduseres om skadelidte har medvirket, men er bare lite å legge til last. Et eksempel på medvirkning som myk trafikant er at man krysser veien uten å se seg for.

Syklister og fotgjengere er en særlig utsatt gruppe i trafikken, også disse kan ha krav på full erstatning dersom ulykken er ute. Foto: Shutterstock

Når syklister gjør skade
Holdt opp mot biler er syklister myke trafikanter. Mot fotgjengere og andre syklister kan imidlertid sykkelen ha stort skadepotensiale. Blir man påkjørt og skadet av en syklist kan man ha krav på erstatning. Har syklisten handlet uaktsomt, har man i utgangspunktet krav under de samme erstatningsposter som nevnt under bilansvaret. Eksempler på erstatningsbetingende uaktsomhet er at syklisten ikke ser seg godt nok for, holder for høy fart eller en kombinasjon.

Erstatningskrav kan fremmes mot syklisten som privatperson. De fleste har imidlertid en ansvarsdekning under sin innbo- eller reiseforsikring. Ansvarsdekningen kan erstatte utgifter, inntektstap, hjemmearbeidstap og menerstatning. Det er sikrere å holde seg til forsikringsselskap enn privatperson. Videre er det i skadevolders interesse at man retter krav mot forsikringen.

Ansvarsforsikringer dekker normalt ikke oppreisningsposten. Krav om oppreisning må rettes mot skadevolder direkte. Blir det straffesak etter ulykken, kan et sivilt krav om oppreisning fremmes i forbindelse med rettssaken.

Forsikringsselskapet skal dekke advokatutgifter
Både i saker etter bilansvarslova og under ansvarsforsikring har man krav på dekning av «rimelige og nødvendige» utgifter til juridisk bistand. Advokaten vil kunne bistå med å kartlegge tapet og fremme krav mot selskap/skadevolder etter personskade.

Dersom ulykken er ute vil vi sterkt anbefale at du tar kontakt med advokatene i PersonskadeAdvokat1. Vi jobber kun med erstatningsrett og er drevne i å jobbe mot forsikringsselskapene for å sikre våre klienters rettigheter. Som et av Norges mest spesialiserte innen feltet oppnår vi i de fleste saker svært gode resultater for våre klienter. Ta gjerne kontakt med oss allerede i dag, og finn ut hva vi kan hjelpe deg med videre.

Gratis vurdering av din sak.