På våren finner mange fram motorsykkelen for å nyte fine kjøreopplevelser i godt vær. Kjøringen kan gi frihetsfølelse og en etterlengtet avkobling fra hverdagen. Bruk av MC skjer imidlertid ikke uten risiko. Statistikk viser at MC-førere er svært utsatt for ulykker. Risikoen for å bli drept eller hardt skadd per kjørte kilometer har falt markant for bilførere- og passasjerer de siste årene. For MC har trenden siden 2011 gått i motsatt retning. Risikoen for å bli drept eller hardt skadet er 16 ganger høyere for tung MC sammenlignet med bil.

Advokat Fredrik reinsborg bistår klienter som er utsatt for sykdom eller skade i helsesektoren

Advokat Fredrik Reinsborg er en erfaren erstatningsadvokat og har bistått mange klienter som har vært utsatt for MC-ulykke. Han anbefaler sterkt at en setter seg grundig inn i hva en har krav på og kontakter spesialisert advokat så tidlig som mulig. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Statens vegvesen har gjennomført en analyse av ulykkene der motorsyklister omkommer. Det viser seg at halvparten av de forulykkede førerne bare hadde kjørt MC i en eller to sesonger. «Rustne» MC-førere har dårligere ferdigheter, og gjør lettere feil. Hele 66 % av ulykkene skyldes feil fra motorsyklisten og 27 % av motorsykkelulykkene er utforkjøringer (singel-ulykker). Kun i 20 prosent av ulykkene var en motpart ansvarlig. En tredel av MC-førerne omkom som en følge av ekstrem atferd, det vil si at de kjørte med høy fart og/eller var ruspåvirket da ulykken skjedde.

Trygg Trafikk oppfordrer MC-sjåfører til å følge lover og regler på veiene. Det innebærer å holde fartsgrensen, kjøre rusfritt og være oppmerksom på trafikken rundt. Ikke overvurder egne kjøreferdigheter og kompetanse. Det er også viktig å være oppmerksom på synlighet for bilførere. En bør plassere sykkelen i bilens synsfelt og søke kommunikasjon/forutberegne bilens atferd med blikkontakt.

Avansert elektronikk, bedre sikkerhetsutstyr og grundigere opplæring kan bedre risikobildet. MC-førere er like fullt en utsatt gruppe i personskadesammenheng. Vi i PersonskadeAdvokat1 bistår mange mennesker som har skadet seg på motorsykkel. Personskade etter MC-ulykke kan gi rett til erstatning. Ved dødsulykker kan etterlatte også ha krav på erstatning etter reglene om forsørgertap. Denne artikkelen skal si litt om hva man har krav på hvis man skader seg på motorsykkel.

Bilansvarslova – Menerstatning/førerulykke og økonomiske tapsposter

Det er pålagt å tegne bilansvarsforsikring på alle motorvogner. Er to motorvogner involvert i trafikkulykken, skal forsikringsselskapet til det kjøretøy som er skyld i ulykken behandle saken. Ved singel-ulykker på motorsykkel må man forholde seg til eget forsikringsselskap. Hvis et uforsikret kjøretøy påfører skaden kan krav rettes til Trafikkforsikringsforeningen (TFF).

Blir man påført betydelige medisinske skadefølger, kan man ha krav på særskilt beregnet menerstatning. Menerstatning er en ikke-økonomisk tapspost som skal kompensere skadens betydning for livskvalitet og livsutfoldelse. Størrelsen på erstatningen beregnes ut fra grunnbeløpet i folketrygden, alder og varig medisinsk invaliditetsgrad.

Bilforsikringen inneholder også en førerulykkeforsikring, som gir rett til utbetaling ved varig medisinsk invaliditetsgrad. Denne forsikringen gir rett til utbetaling også ved mindre varige skadefølger. Det er viktig å melde fra om skaden så tidlig som mulig. Dette sikrer at man raskere får avklaring om ansvarsgrunnlag i saken. På førerulykke-forsikringen beregnes også renter fra to måneder etter innmelding til oppgjør skjer.

Erstatningsdekningen under bilansvaret dekker i tillegg økonomisk tap. Dette kan være påført og fremtidig tap i inntekt, utgifter forårsaket av trafikkulykken og nedsatt arbeidsevne i hjemmet. En personskadesak under bilansvarsforsikringen kan reise mange kompliserte spørsmål og det lønner seg med bistand fra spesialisert advokat.

Særlig om etterlattes erstatningskrav

Mister man et nært familiemedlem i en dødsulykke på MC kan man ha krav på forsørgertapserstatning. Forsørgertapserstatningen utmåles etter bilansvarslova og skadeerstatningslova. Det er et vilkår at man ble helt eller delvis forsørget av avdøde på tidspunktet for trafikkulykken. De som har krav på erstatning vil typisk være barn under 19 år og samboer/ektefelle.

Erstatningen skal fastsettes med hensyn til omfanget på avdødes forsørgelse av etterlatte før ulykken og etterlattes mulighet til å forsørge seg selv etter ulykken. Det kan kreves erstatning for tap av økonomisk forsørgelse (tradisjonelt inntektstap i husstanden), og hjemmearbeids- og omsorgstap for etterlatte.

Erstatning etter MC-ulykke

MC-førere er langt mer utsatte enn bilførere og hvert år skjer det mange alvorlige ulykker. Heldigvis er det lovpålagt å tegne forsikring og erstatningsordningene tar sikte på å dekke ditt tap fullt ut. Foto: Shutterstock

Avkortning

Innledningsvis er det vist til statistikk. Denne indikerer at MC-førere kan bebreides for svært mange av ulykkene. Selv om man har medvirket til at skaden oppstår med vilje eller uaktsomhet, så har man som hovedregel krav på erstatning. Etter bilansvarslova § 7 kan medvirkning føre til at erstatningen reduseres eller faller helt bort, med mindre MC-fører kan legges bare lite til last.

Det oppstår ofte tvist om det er grunnlag for avkortning. Selv om MC-fører vedgår at han burde ha forholdt seg annerledes i trafikken, så kan det også oppstå uenighet om størrelsen på avkortningen.

Oppreisning

Hvis et annet kjøretøy/person skader en MC-sjåfør og handlingen kan karakteriseres som grovt uaktsom, så kan oppreisning være aktuelt. Oppreisningserstatning skal kompensere for påført tort og svie. Kravet kan rettes mot skadevolder direkte i etterfølgende straffesak, og oppreisningsposten har et straffepreg (pønal karakter). For etterlatte er det et normert erstatningsbeløp på kr. 125.000,-. For skadde MC-sjåfører fastsettes erstatningen basert på skjønn i lys av handlingens objektive grovhet, graden av skadevolders skyld, arten og graden av påførte skadefølger og skadelidtes oppfatning av hendelsen.

Juridisk bistand

MC-ulykker kan reise vanskelige rettslige spørsmål. Det kan være uenighet om det er sammenheng mellom en ulykke og etterfølgende helseplager. Uenighet om størrelsen på skadeomfang i medisinsk invaliditet og utmåling av økonomisk tap er også vanlig. Som nevnt kan avkortnings-spørsmål gi grunnlag for diskusjon. Blir du påført en personskade i en MC-ulykke, så anbefaler vi at du tar kontakt med advokat for en vurdering av saken din. Vi i PersonskadeAdvokat1 tilbyr gratis vurdering av din skadesak.

Forsikringsselskapene dekker i trafikkskadesaker rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand. Advokat kan blant annet ivareta kontakten med forsikringsselskapet og bistå med vurderinger av årsakssammenheng, utmåling av erstatning og andre rettslige spørsmål saken reiser.

Kilder:
https://bil24.no/mange-dodsulykker-pa-mc/
https://www.nrk.no/telemark/bekymret-for-mc-sesongen-1.13982556
https://www.tryggtrafikk.no/mc-moped/mc/atferd-pa-motorsykkel/
https://www.santanderconsumer.no/magasinet/bilmc/mc-sikkerhet/

Gratis vurdering av din sak.