Dessverre er vold og utagering et problem i både skole og barnevern, og en risiko mange ansatte må forholde seg til i det daglige. I enkelte tilfeller kan dette lede til alvorlige skader og langvarig fravær. Konsekvensene kan derfor bli store for den ansatte.

Mange kan oppleve flere situasjoner i løpet av kort tid. I en hektisk hverdag er det viktig at alt dokumenteres og at hendelsene registreres som avvik etter interne systemer.
– Dessverre aksepterer mange en viss grad av utagering som en del av hverdagen, og manglende registrering kan bli et problem i en senere yrkesskadesak, forteller advokat Mette Berget Bråthen hos PersonskadeAdvokat1. Barna er ofte i en vanskelig situasjon og de ansatte har forståelse for at det resulterer i utagering. Mange glemmer derfor å ta vare på seg selv i en slik situasjon fortsetter Bråthen.

Advokat Mette Berget Bråthen

Mette Berget Bråthen er senioradvokat i advokatfirmaet PersonskadeAdvokat1. Hun jobber spesialisert og bistår til enhver tid et stort antall yrkesskadde fra hele landet. Foto: PersonskadeAdvokat1

I erstatningsretten stilles det strenge krav til dokumentasjon. Det er et problem at skadelidte biter tennene sammen, og håper at plagene går over uten å oppsøke lege.
– Få plagene registrert! Går plagene over av seg selv er selvfølgelig dette det beste, men ikke risiker å gå glipp av dekning av ditt økonomiske tap fordi du ikke ville bry fastlegen understreker Bråthen.

Arbeidsgiver er lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Under yrkesskadeforsikringen dekkes påført og fremtidig inntektstap, i tillegg til utgifter og hjemmearbeidstap. Alle yrkesskader skal meldes til NAV og til forsikringsselskapet. Det er arbeidsgiver som er pliktig å melde skaden til NAV, men her er det dessverre mange som slurver. Som skadelidt må du derfor passe på at melding blir sendt. Det er også du som skadelidt som er ansvarlig for å melde skaden til forsikringsselskapet. Vi i Personskadeadvokat1 jobber spesialisert med yrkesskadesaker og har lang erfaring i å arbeide mot forsikringsselskapene for å sikre skadelidte den erstatningen de har krav på.

Dersom man er utsatt for vold på jobb kan dette gi rett til oppreisning fra Kontoret for voldsoffererstatning i tillegg til erstatning under yrkesskadedekningen. For å få rett på erstatning etter disse reglene er det i utgangspunktet et vilkår at saken må være anmeldt.

-Som lærer eller ansatt i barnevernet blir man naturlig nok knyttet til elever og barna man tilbringer tid sammen med daglig. Det kan derfor føles vanskelig å gå til det steget å anmelde vold. Mange opplever også liten forståelse internt for et slikt ønske.

– I slike situasjoner kan det gjøres unntak fra vilkåret om anmeldelse forklarer advokat Bråthen. Bråthen jobber spesialisert med skadesaker og ser ofte at den skadelidte kvier seg for å anmelde i slike situasjoner. Kontoret for voldsoffererstatning kan gjøre unntak for anmeldelsesvilkåret i særlige tilfeller, og vold fra elever og brukere er her typetilfeller.
Ikke alle barn har like gode oppvekstsvilkår og både lærere og ansatte i barnevernet kan møte foreldre og foresatte i en desperat situasjon. Dessverre kan dette resultere i trusler og en tøff psykisk belastning for lærere og ansatte i barnevernet. For enkelte kan dette bli vanskelig å håndtere.

– Bråthen ser at mange finner seg i langt mer enn de burde.

-Trusselsituasjoner kan utgjøre en stor belastning, og psykiske plager som følge av dette kan godkjennes som yrkesskade, forklarer Bråthen. Hun oppfordrer de som lurer på om de kan ha en yrkesskade til å ta kontakt. – Vi i PersonskadeAdvokat1 gir alltid en gratis vurdering av skadesaken, og gir en vurdering av om saken bør forfølges videre sier Bråthen.
Som statlig eller kommunalt ansatt er du i tillegg til den ordinære yrkesskadedekningen dekket gjennom særordningene i Statens pensjonskasse eller KLP. Du vil også være dekket av Hovedtariffavtalen. Se her for mer informasjon om Hovedtariffavtalen

– Lærere og barnevernsansatte som er påført en yrkesskade får mange aktører å forholde seg til. Både arbeidsgiver, yrkesskadeforsikringen, NAV, SPK/KLP og eventuelt Kontoret for voldsoffererstatning vil være involvert. Denne jungelen kan være vanskelig å navigere i. I tillegg kommer den følelsesmessige belastningen. Siden yrkesskadeforsikringen dekker nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand bør du kontakte advokat oppfordrer Bråthen.

Gratis vurdering av din sak.