Dersom du blir utsatt for en yrkessykdom eller yrkesskade, oppstår det en rekke plikter og rettigheter for deg som arbeidstaker.

Kristine Haukedal er advokatfullmektig og jobber spesialisert med yrkesskader og yrkessykdommer i advokatfirmaet PersonskadeAdvokat1. Hun har klienter fra hele landet og har oppnådd svært gode resultater i sine saker.

Advokatfullmektig i PersonskadeAdvokat1 Kristine Haukedal, forteller at mange ikke er klar over at det ved slike tilfeller også utløses plikter for behandlende lege. Pliktene gjelder ikke bare overfor deg som pasient, men også overfor NAV, Arbeidstilsynet og politiet.

Tar du kontakt med PersonskadeAdvokat1 vil du få hjelp av advokater som har lang erfaring med å kreve erstatning etter yrkesskader og yrkessykdommer. Vi jobber kun med personskaderett og er godt vant til å jobbe mot forsikringsselskapene for å ivareta våre klienters rettigheter. Gjennomgående oppnår vi gode resultater for våre klienter. Ta kontakt med oss allerede i dag, og finn ut av hva vi kan hjelpe deg med videre, oppfordrer Haukedal.

Legens meldeplikt

En svært viktig oppgave for leger er å melde inn skaden eller sykdommen, sier Haukedal.

Hun forteller at kravet for at meldeplikten skal utløses, er at det er tale om en arbeidsrelatert sykdom eller skade. Dette innebærer at skaden på en eller annen måte må ha sammenheng med arbeidet til den skadede, og det er ikke strenge krav til denne vurderingen. Selv om skaden eller sykdommen faller utenfor folketrygdloven § 13-4 og dermed ikke vil bli godkjent som yrkesskade av NAV, skal den meldes inn.

Haukedal forteller at det ikke er et krav om at man behandler den aktuelle sykdommen eller skaden, men at plikten også gjelder for andre leger man er i kontakt med, som for eksempel bedriftsleger.

Legens plikt til å melde inn en skade er også noe ulik avhengig av om det er tale om en yrkesskade eller yrkessykdom.

Meldeplikten ved yrkessykdom

Dersom en pasient har en mulig yrkessykdom, har fastlegen plikt til å melde tilfellet til Arbeidstilsynet. Alle psykiske og fysiske sykdommer og plager som kan ha sammenheng med pasientens yrke og arbeidssituasjon skal meldes inn. Man behøver ikke å vite med sikkerhet at sykdommen skyldes forhold på arbeidsplassen, men det er tilstrekkelig at en antar dette.

At legen plikter å melde inn yrkessykdommer innebærer at vedkommende ikke behøver pasientens samtykke til å melde inn, sier Haukedal. Men dersom pasienten skulle ønske at Arbeidstilsynet følger opp den konkrete saken, må vedkommende eksplisitt samtykke til oppfølging ved innmeldingen.

Meldingen skal skje via skjema på Arbeidstilsynets nettsider. Dersom dette ikke allerede er gjort og pasienten ønsker det, skal behandlende lege også melde inn yrkessykdommen til arbeidsgiver, forteller advokatfullmektig Haukedal.

Meldeplikten ved yrkesskade

Ved yrkesskade utløses det ikke en tilsvarende meldeplikt til Arbeidstilsynet som ved yrkessykdom. Arbeidstilsynet ønsker at også yrkesskader meldes inn, men ettersom yrkesskader ikke er meldepliktige etter lov, kan de kun meldes til Arbeidstilsynet dersom pasienten samtykker til dette, sier Haukedal.

Hun forteller at på samme måte som ved yrkessykdom skal legen også melde inn yrkesskaden til arbeidsgiver dersom dette ikke allerede er gjort, og pasienten ønsker dette.

Utlevering av pasientopplysninger til NAV

Dersom en pasient søker ytelser fra NAV, har NAV rett til å innhente «nødvendige opplysninger» for å kontrollere om vilkårene for ytelsen er oppfylt.

Haukedal forteller at det i «nødvendige opplysninger» ligger at man ikke kan kreve innsyn i journalnotater som angår andre ting enn det pasienten søker dekning for. Vi ser ofte at NAV presiserer hvilke opplysninger de er ute etter, men det er opp til legen å vurdere hvilke journalopplysninger som er nødvendige for NAV å innhente i den konkrete saken. De opplysningene som er relevante for saksbehandlingen plikter legen da å utlevere, og dette skal skje vederlagsfritt, påpeker Haukedal.

Utlevering av pasientopplysninger i forsikringssaker

I forbindelse med forsikringssaker oppstår det så å si alltid behov for å innhente sykejournaler fra ulike instanser. Vi opplever imidlertid ofte at en del fastleger imidlertid er svært tilbakeholdne med å utlevere pasienters sykejournaler, under henvisning til taushetsplikten, sier Haukedal. Etter pasientrettighetsloven § 5-1 første ledd, har imidlertid pasienter rett til kopi av egen journal ved forespørsel. Det samme gjelder for en advokat som opptrer på vegne av en klient. Som pasientens advokat trer man inn i pasientens rett, og har således det samme kravet på å få utlevert pasientjournal, så lenge man kan fremvise signert fullmakt.

Ovenfor forsikringsselskaper plikter man også å utlevere etterspurte journaler, så lenge selskapet kan fremlegge fullmaktsskjema fra pasienten.

Melding til forsikringsselskap

Enhver arbeidsgiver er lovpålagt å tegne forsikring for sine ansatte. For å motvirke at eventuelle krav under yrkesskadeerstatningen foreldes, bør en arbeidsulykke eller -sykdom som har ført til eller som kan føre til et økonomisk tap for pasienten, meldes inn til ansvarlig selskap så snart som mulig.

Som lege har man ingen lovpålagt plikt til å påse at dette blir gjort, men Haukedal oppfordrer likevel leger til å orientere pasienter om at dette bør gjøres.

Dersom arbeidsgiver ikke har tegnet yrkesskadeforsikring slik at det ikke finnes noe forsikringsselskap å melde skaden til, skal kravet rettes mot Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Utgifter til advokat i en sak om erstatning etter yrkesskade eller yrkessykdom dekkes av forsikringsselskapet på samme måte som alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Tar du kontakt med PersonskadeAdvokat1 vil du få hjelp av advokater som har lang erfaring med å kreve erstatning etter yrkesskader eller yrkessykdommer. Vi jobber kun med erstatningsrett og er drevne i å jobbe mot forsikringsselskapene for å ivareta våre klienters rettigheter. I de aller fleste saker oppnår vi svært gode resultater for våre klienter. Ta kontakt med oss allerede i dag, og finn ut av hva vi kan hjelpe deg med videre, avslutter advokatfullmektig Haukedal.

Gratis vurdering av din sak.