Dersom du har vært utsatt for en yrkesskade, trafikkulykke, voldshendelse eller pasientskade, kan du ha krav på menerstatning.

Advokatfullmektig i PersonskadeAdvokat1 Kristine Haukedal bistår skadelidte i alle typer skadesaker, og forteller at mange skadelidte har krav på menerstatning.

Forsikringsselskapene innhenter ofte spesialisterklæringer fra leger som er for strenge og lite objektiv mener advokatfullmektig Kristine Haukedal. Hun anbefaler sterkt at spesialisert advokat blir kontaktet så tidlig som mulig i prosessen, slik at skadelidte ikke havner hos «feil» spesialist. Bilde: PersonskadeAdvokat1 AS

-Menerstatning skal gi økonomisk erstatning for tapt livsutfoldelse, forteller Haukedal. Hun forklarer at mange ikke klarer å fortsette med hobbyer og fritidsaktiviteter som man gjorde før man ble skadet, og at det er dette menerstatningen er ment å bøte på.

Menerstatningen er imidlertid standardisert, og det tas ikke høyde for hva slags fritidsaktiviteter skadelidte drev med før skaden inntrådte. – Størrelsen på menerstatningen avgjøres på bakgrunn av skadens omfang, og ikke på bakgrunn av hvor store utgifter du har til fritidsaktiviteter, forklarer Haukedal.

Varig og betydelig skade

Vilkårene for å få menerstatning er at du er påført en varig og betydelig medisinsk skade. For å avgjøre hvorvidt dette er tilfellet i hver enkelt sak, innhentes det en såkalt spesialisterklæring. Dette er en skriftlig erklæring fra en lege som er spesialist på skader som i det aktuelle tilfellet.

Det foreligger ingen fast grense på hvor lenge skaden må foreligge for at den skal sies å være varig, men i juridisk teori og rettspraksis er det lagt til grunn at den må vare i minst 10 år.

Ved vurderingen av om skaden er betydelig, har spesialisterklæringen ofte stor betydning, forteller Haukedal. – Skadelidte må nemlig få fastsatt en varig medisinsk invaliditetsgrad på 15 % eller mer, for at man skal ha krav på menerstatning. Invaliditetsgraden fastsettes etter Sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell.

-Dette spørsmålet avgjøres på bakgrunn av medisinske vurderinger, sier Haukedal. Spesialisten blir bedt om å vurdere skaden og skrive en erklæring hvor den varige medisinske invaliditetsgraden fastsettes.

Haukedal presiserer at hvilken lege som anvendes til å skrive erklæringen, kan ha stor betydning for utfallet av saken. – Årsaken til dette er at spesialisterklæringen utarbeides helt konkret i hver enkelt sak.

-Vi kjenner til en rekke spesialister som har nær tilknytning til for eksempel forsikringsselskapene eller NPE, og som vi derfor ikke anser som tilstrekkelig objektive, sier Haukedal. Disse spesialistene er svært strenge i sine vurderinger, og fastsetter lavere invaliditetsgrader på skader enn hva som normalt er tilfelle.

-Vi opplever også at selskapet innhenter spesialisterklæring fra strenge og lite objektive spesialister før skadelidte har kontaktet advokat. Dette mener Haukedal er en svært uheldig praksis. -Det er ekstremt viktig at hver enkelt skadelidt får en forsvarlig vurdering av sin skadesak. Dette gjelder også når det skal innhentes spesialisterklæring. Vi sørger alltid for at det innhentes erklæring fra en objektiv og utenforstående spesialist, som foretar ordentlige vurderinger av den aktuelle skaden.

Fordi spesialistvalget er av så stor betydning, er det ifølge Haukedal viktig at man som skadelidt så tidlig som mulig kontakter advokater som arbeider spesialisert med personskadeerstatning.

Det er viktig at du rådfører deg med spesialisert advokat når du søker om menerstatning. Spesialistvalget er ofte avgjørende for utfallet av søknaden. Foto: Shutterstock

Forskjellen på uføregrad og invaliditetsgrad

Haukedal forteller at mange blander sammen uføregrad og invaliditetsgrad. Dette er imidlertid to forskjellige ting, som vurderes uavhengig av hverandre.

-En person som har kontorjobb kan fint være 100 % arbeidsfør selv om vedkommende mister et bein. Tapet av beinet kan imidlertid ha stor betydning for personens mulighet til å opprettholde fritidsaktiviteter og personlig livsutfoldelse, og kan derfor gi en høy invaliditetsgrad, forklarerer Haukedal.

Menerstatning fra NAV

Dersom du har vært utsatt for en yrkesskade eller -sykdom, kan du også ha krav på menerstatning fra NAV.

-Nok en gang vil jeg understreke viktigheten av å innhente spesialisterklæring fra riktig spesialist, sier Haukedal. Dersom en spesialisterklæring allerede er innhentet av et forsikringsselskap vil nemlig NAV ofte anvende denne i sin avgjørelse. -Selv om den aktuelle erklæringen etter vårt syn er for streng og fastsetter en for lav invaliditetsgrad, vil det være vanskelig å få NAV til å innhente en egen erklæring i saken.

– I forbindelse med NAVs saksbehandling har man som skadelidt en medbestemmelsesrett, som gjør at man i utgangspunktet kan komme med innvendinger og ønsker til hvilken spesialist som anvendes i sin sak. Haukedal anbefaler sterkt at man kontakter en advokat som har erfaring med personskadesaker, slik at man får innhentet en god erklæring fra en dyktig og objektiv spesialist.

Tror du at du kan ha krav på menerstatning? Som et av Norges mest spesialiserte advokatfirmaer innen trafikkskader så tilbyr vi alltid gratis vurdering av din skadesak. Vår hovedmålsetning i alle saker er at du skal få så høy erstatning som mulig. Ta gjerne kontakt allerede i dag på telefon 22883060 eller via vårt kontaktskjema. En av våre erfarne advokater vil da innen 24 timer gi deg en anbefaling av hvordan saken bør håndteres videre. Vi ser frem mot å høre fra deg!

Gratis vurdering av din sak.