– En stor fordel for de som får en yrkesskade eller trafikkskade

Fra 1. januar 2018 fikk norske trygdemedlemmer direkte tilgang til fysioterapi. Formålet med lovendringen er å gi pasienter raskere tilgang til fysioterapitjenester uten å måtte gå via fastlegen eller annen henvisende instans. Regelendringen kan få stor betydning for deg som har vært utsatt for en yrkesskade eller trafikkskade, sier advokat Anders Foss i advokatfirmaet PersonskadeAdvokat1.

Advokat Anders Foss - Fysioterapi etter yrkesskade og trafikkskade er blitt mer tilgjengelig.

Advokat Anders Foss er veldig glad for regelendringen. Nå får våre klienter raskere tilgang til fysioterapi etter skade og det minsker risikoen for kroniske plager og langvarig sykefravær forteller han fra sitt kontor i Oslo. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Tar du kontakt med oss vil du få hjelp av advokater som jobber spesialisert og har lang erfaring med å kreve erstatning etter trafikkskade eller yrkesskade. Vi jobber kun med personskaderett og er godt vant til å jobbe opp mot både norske og utenlandske forsikringsselskap for å ivareta våre klienters rettigheter. Vår hovedmålsetning er at alle våre klienter skal få mest mulig erstatning og gjennomgående oppnår vi svært gode resultater for våre klienter.

Enklere og raskere tilgang til fysioterapi etter personskade

Tidligere inneholdt folketrygdloven § 5-8 tredje ledd et krav om henvisning fra lege, kiropraktor eller fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi for å få rett til stønad til behandling hos fysioterapeut. Endringen innebærer at dette kravet har blitt fjernet, slik at pasienter nå kan behandles av fysioterapeuter med kommunal driftsavtale for trygdens regning. Som før er det fortsatt et vilkår at behandlingen må være av vesentlig betydning for medlemmets sykdom og funksjonsevne, forteller advokat Foss.

I forkant av lovendringen møtte lovforslaget også motstand fra en rekke høringsinstansen, som påpekte faren ved at fysioterapeuter som førstekontakt kan overse alvorlig sykdom. Til det har Helse – og omsorgsdepartementet sagt:

«Risikoen for å overse alvorlig sykdom kan ikke anses for å være større hos fysioterapeuter med driftsavtale enn hos fysioterapeuter i andre arbeidsforhold. Direkte tilgang til fysioterapeut kan føre til at fysioterapeuter får et større differensialdiagnostisk ansvar, men allerede i dagens lovverk og forskrift skal fysioterapeuten på bakgrunn av funn ved undersøkelse igangsette nødvendige tiltak. Ifølge utdanningsinstitusjonene har fysioterapeuter gjennom sin bachelorutdanning, og påfølgende turnusår før autorisasjon, gode forutsetninger for å behandle pasienter uten henvisning fra lege eller annen instans.»

Ny forskrift om funksjons – og kvalitetskrav

Målet om raskere tilgang til fysioterapitjenester kan ikke oppnås alene ved at krav til henvisning fjernes. Derfor har det også blitt vedtatt en ny forskrift om funksjons – og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. Det er blant annet presisert at det er kommunens ansvar å sørge for et tilstrekkelig antall fysioterapeuter, slik at de tilgjengelige fysioterapeutene har kapasitet til å ta imot nye pasienter.

Videre er det bestemt at fysioterapeuter har en plikt til å prioritere henvendelser ut i fra en konkret vurdering av haste – og alvorlighetsgrad, samtidig som det skal tas hensyn til hvordan fysioterapeutens totale kapasitet best kan utnyttes. Fysioterapeuter plikter å vurdere alle henvendelser, sier advokat Foss.

All behandling skal evalueres sammen med pasienten og bygge på prinsippet om informert samtykke og pasientens medbestemmelsesrett. Behandlingen skal avsluttes dersom ikke gir ønsket eller hensiktsmessig effekt. Fysioterapeuter skal også samarbeide med pasientens fastlege og andre relevante tjenesteytere ved behov, og plikter å informere fastlege om forhold som kan gi grunnlag for oppfølging fra fastlegen. Formålet er å oppnå en bedre kvalitet i fysioterapitjenesten og en helhetlig og forsvarlig helse – og omsorgstjeneste i kommunene.

Med de nye reglene blir det mye enklere å få fysioterapi fort. Foto: Shutterstock

Kortere ventetid fører til redusert risiko for kroniske plager

Helse – og omsorgsdepartementet håper at direkte tilgang til fysioterapeut uten å måtte ha henvisning fra lege vil føre til kortere ventetid. Pasienten vil da komme raskere til behandling, og det kan redusere risikoen for at plagen kan forverres og bli langvarig.

Forsikringsselskapet skal dekke nødvendige og rimelige advokatutgifter

Både i saker etter bilansvarslova og etter yrkesskadeforsikringsloven har man krav på dekning av «rimelige og nødvendige» utgifter til juridisk bistand. Advokaten vil kunne bistå med å kartlegge tapet og fremme krav mot selskap/skadevolder etter personskade.

Dersom ulykken er ute vil vi sterkt anbefale at du tar kontakt med oss i PersonskadeAdvokat1. Vi jobber bare med erstatningsrett og er erfarne med å jobbe mot forsikringsselskapene for å sikre våre klienters økonomiske rettigheter. Som et av Norges mest spesialiserte innen feltet oppnår vi i de fleste saker svært gode resultater for våre klienter. Ta gjerne kontakt med oss allerede i dag, og finn ut hva vi kan hjelpe deg med videre, avslutter advokat Foss.

Gratis vurdering av din sak.