Mange arbeidstakere tilbringer store deler av arbeidsdagen i bilen. Dette gjelder selvsagt yrkessjåfører, men også andre yrkesgrupper som for eksempel ansatte i hjemmetjenesten, politiet og en del selgere.

Trafikkskade som yrkesskade - Advokat Mette Berget Bråthen

Utmålingen av erstatning i en kombinert yrkesskade og trafikkskadesak er ikke noe en bør vurdere å håndtere på egenhånd. Senioradvokat Mette Berget Bråthen jobber spesialisert med erstatningsrett og anbefaler sterkt at en alltid tar kontakt med advokat når en har en slik type sak. Foto: PersonskadeAdvokat1

Ferdsel i trafikken innebærer alltid en viss risiko. Statistikk viser at ca. 550 personer skades i trafikken i Norge hvert år. Heldigvis er en del skader forbigående, men dessverre opplever også mange langvarige plager etter trafikkulykker.

Dersom du var på jobb da ulykken inntraff vil du være dekket av både arbeidsgivers yrkesskadeforsikring og bilforsikringen.

Dette innebærer at skaden vil behandles både som en trafikkskade og en yrkesskade.

Hvem behandler saken?

Dersom skaden er en kombinert yrkes- og trafikkskade skal saken behandles av ansvarlig bilforsikringsselskap. Det kan ta noe tid før forsikringsselskapene enes om hvem som er ansvarlig. I denne perioden har du alltid rett til å forholde deg til ditt eget selskap.

For å sikre din rett på erstatning bør du melde fra om skaden så snart som mulig. Skaden må meldes både til ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap og under bilforsikringen. Du bør også gå igjennom å se om du har andre forsikringsdekninger som kan komme til anvendelse, for eksempel ulykkesforsikringer. Vi i PersonskadeAdvokat1 gir deg gjerne råd på veien hvis du er usikker.

Utmåling av erstatning

De fleste erstatningspostene som er aktuelle er like uavhengig om du har blitt utsatt for en trafikkskade eller en yrkesskade. Du vil ha rett på dekning av påført inntektstap, påførte- og fremtidige merutgifter, og påført hjemmearbeidstap.

Ved utmåling av erstatning for fremtidig inntektstap er reglene likevel helt forskjellige. Ved trafikkskader utmåles det fremtidige inntektstapet individuelt, mens dette er standardisert ved yrkesskader og omtales som grunnerstatning.

Også utmålingen av menerstatning vil være annerledes i en kombinert trafikk- og yrkesskadesak.

Trafikkulykker som er resultatet av grov uaktsomhet eller forsett hos skadevolder kan også gi rett til oppreisning.

I kombinerte yrkes- og trafikkskadesaker er det regelverket som gir best uttelling i hver enkelt sak som kommer til anvendelse. Valget av regelsett kan få stor betydning for størrelsen på erstatningen.

Ofte ser vi at forsikringsselskapene forsøker å utmåle erstatning etter yrkesskadereglene selv om et oppgjør under bilansvaret gir vesentlig høyere erstatning. Her er det viktig å rådføre seg med spesialisert advokat. Det er mange faktorer det må tas hensyn til i vurderingen.

Vi i PersonskadeAdvokat1 jobber spesialisert med personskader. Siden vi behandler et stort antall trafikk- og yrkesskadesaker har vi lang erfaring med å vurdere regelsettene opp mot hverandre for å sikre at du som skadelidt får full erstatning for det du har vært igjennom.

Trafikkskade for yrkessjåfører - Meld din yrkesskade

Yrkessjåfører, drosjesjåfører, politimenn, brannmenn og ambulansepersonell har dobbel forsikringsdekning når de er på jobb. Foto: Shutterstock

Forholdet til NAV

Yrkesskader oppstått i trafikken gir de samme rettighetene hos NAV som alle andre yrkesskader. Skaden må derfor også meldes inn til NAV.
Godkjent yrkesskade gir blant annet rett på dekning av egenandeler til medisinsk behandling, gunstigere beregning av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, og mulighet til å søke menerstatning.

Reise til og fra jobb

Ulykker som skjer på reise fra hjemmet og til ditt faste arbeidssted faller som hovedregel utenfor yrkesskadedekningen. Det samme gjelder ved reise hjem fra jobb. For å kunne godkjennes som yrkesskade må skaden nemlig ha oppstått i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden.

Enkelte arbeidsgivere har likevel tegnet gunstige forsikringsdekninger for ulykker som skjer på reise til og fra jobb, og dette bør derfor alltid sjekkes ut.

Reise mellom arbeidssted er derimot som hovedregel omfattet av yrkesskadedekningen. Dette innebærer at for eksempel rørleggeren som reiser fra et oppdrag til et annet er dekket under yrkesskadeforsikringen dersom han på veien utsettes for en ulykke.

Som alltid har disse hovedreglene enkelte unntak. Dersom du er i tvil om skaden din utgjør en yrkesskade anbefaler vi at du tar kontakt med oss i PersonskadeAdvokat1. Vi gir alltid en gratis vurdering av din skadesak.

Gratis vurdering av din sak.