Er du ung ufør? Da anbefaler vi at du leser dette, slik at du får de rettighetene du har krav på.

Advokat Mone Kööhler-Gjesteby har mange klienter med trygdeytelser. Hun ser ofte at mange ikke får de ytelsene de skal ha av NAV. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Uføretrygd skal sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte sier advokat Mone Kööhler-Gjesteby i PersonskadeAdvokat1. Mange unge uføre opplever dessverre at Nav i liten grad innvilger rettigheter som ung ufør.

Har du fått avslag fra Nav, kan du ta kontakt med PersonskadeAdvokat1. Vi jobber spesialisert og har lang erfaring med å kreve erstatning i personskadesaker. Vi jobber kun med personskaderett og er godt vant til å jobbe mot Nav og forsikringsselskapene for å ivareta våre klienters rettigheter. Vår hovedmålsetning er at alle våre klienter skal få mest mulig i erstatning og gjennomgående oppnår vi svært gode resultater for våre klienter.

Alvorlig og varig sykdom

Hvem kan få rettigheter som ung ufør? Du må være under 26 år på det tidspunktet du ble alvorlig og varig syk, altså på uføretidspunktet. Det er imidlertid «alvorlighetskravet» i folketrygdloven § 12-13, som byr på de største utfordringene med tanke på å få rettigheter som ung ufør. For hva menes egentlig med alvorlig sykdom?

Alvorlig sykdom innebærer at sykdommen begrunner et funksjonstap som forklarer varig reduksjon av inntektsevnen. Det er ikke diagnosen i selg selv, men alvorlighetsgraden av sykdommen og dens følgetilstander som er avgjørende. Påvirkning på funksjoner i dagliglivet kan også føre til at sykdommen må vurderes som alvorlig. Dersom du har flere sykdomstilstander skal disse vurderes samlet opp mot alvorlighetskravet.

Det finnes ingen uttømmende liste over sykdommer som kvalifiserer til alvorlig sykdom, det er imidlertid gitt noen eksempler i rundskrivet til Nav på sykdommer som kan være omfattet av bestemmelsen. Disse er

– Nedsatt funksjon som følge av alvorlige sykdommer i nervesystem eller muskelsystem, for eksempel alvorlig epilepsi, alvorlig cerebral parese eller lammelser.
– Nedsatt hjertefunksjon, for eksempel på grunn av medfødt uttalt hjertefeil.
– Nedsatt respirasjonsfunksjon, for eksempel på grunn av cystisk fibrose.
– Alvorlig og utbredt hudsykdom, for eksempel sklerodemi.
– Alvorlig leddsykdom, for eksempel alvorlig leddgikt.
– Betydelig sansetap, for eksempel blindhet eller døvhet.
– Kronisk alvorlig sinnslidelse, for eksempel schizofreni.
– Massive angst-, tvangs- og depressive lidelser.
– Alvorlige psykosenære personlighetsforstyrrelser.
– Autisme.
– Alvorlig grad av Aspergers syndrom.
– De alvorligste tilfellene av ADHD.

Det må gjøres en konkret vurdering i hver enkelt sak, sier advokat Kööhler-Gjesteby. Diagnosen er ikke avgjørende for om alvorlighetskravet er oppfylt. Det er alvorlighetsgraden av sykdommen og hvilke konsekvenser sykdommen har for den enkelte som er avgjørende.

Uføretrygd med rettigheter som ung ufør - Personskade Advokat 1

Mange uføre kjenner ikke sine rettigheter godt nok og går slik sett glipp av månedlige tap hele livet. Foto: Shutterstock

Krav til dokumentasjon

Det må være klart dokumentert at du før fylte 26 år ble ufør på grunn av alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte. Hvilken dokumentasjon som må foreligger, vil variere ut fra sykdommens art.

Kan forsøke seg i arbeid

Det kan innvilges rettigheter som ung ufør dersom du har arbeidet mer enn 50 % etter fylte 26 år, dersom det er klart dokumentert at uførheten inntrådte før fylte 26 år, og søknaden om uføretrygd ble satt frem før fylte 36 år, forteller Kööhler-Gjesteby.

Høyere minsteytelse

Rettigheter som ung ufør sikrer deg en høyere minsteytelse enn andre uføretrygdede. Dette fordi de som er født uføre eller blitt uføre i unge alder, har hatt liten mulighet til å ha pensjonsgivende inntekt før uførheten inntrådte.

Dersom du blir syk eller skaden vil vi sterkt anbefale at du tar kontakt med en av advokatene i PersonskadeAdvokat1. Vi jobber kun med erstatningsrett og er drevne i å jobbe mot forsikringsselskapene og NAV for å sikre våre klienters rettigheter. Som et av Norges mest spesialiserte innen feltet oppnår vi i de fleste saker svært gode resultater for våre klienter. Ta gjerne kontakt med oss allerede i dag, og finn ut hva vi kan hjelpe deg med videre.

Gratis vurdering av din sak.