Yrkesskadeforsikring er lovpålagt og det er arbeidsgivers ansvar å sikre at dette er i orden. Men hva er egentlig yrkesskadeforsikring, og hva skjer når arbeidsgiver svikter?

Senioradvokat Mette Berget Bråthen påpeker viktigheten av å ikke bare tenke pris når en tegner forsikring for sine ansatte. Både valg av selskap og type dekning kan ha stor betydning for den ansatte om ulykken er ute. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Hva er yrkesskadeforsikring?

Yrkesskadeforsikring er en forsikring som sikrer ansatte dekning av påført og fremtidig inntektstap, merutgifter, hjemmearbeidsstap og menerstatning ved yrkesskader eller yrkessykdommer.

For at forsikringen skal komme til anvendelse må altså den ansatte ha vært utsatt for en ulykke på jobb, eller utviklet en sykdom som følge av forhold på arbeidsplassen. Vilkår og nærmere beskrivelser fremkommer av yrkesskadeforsikringsloven § 11 jf. folketrygdlovens kapittel 13.

Prinsippet er at de ansatte skal settes i samme økonomiske stilling som om skaden ikke hadde skjedd. Yrkesskadeforsikring har derfor stor betydning for den enkelte. Yrkesskadeforsikringen sikrer at økonomiske bekymringer ikke kommer på toppen av en allerede vanskelig situasjon.

Hva hvis arbeidsgiver ikke har tegnet yrkesskadeforsikring?

Dersom arbeidsgiver ikke har gyldig yrkesskadedekning og skaden inntreffer skal saken behandles av Yrkesskadeforsikringsforeningen(YFF). Dette er regulert i yrkesskadeforsikringsloven § 7. Her har lovgiver sikret at ansatte ikke blir ofre for at arbeidsgiver ikke har fulgt sine plikter. Den ansatte vil derfor ha samme rett på erstatning, som om arbeidsgiver hadde hatt gyldig forsikring.

Arbeidsgivere som tar lett på yrkesskadedekningen er kanskje ikke klar over at YFF fremmer regresskrav mot arbeidsgiver. Med andre ord er det arbeidsgiver som i siste omgang sitter med regningen, og det kan her være snakk om millionkrav.

Har derimot arbeidsgiver forsikringen i orden skal arbeidsgiver kun betale den årlige forsikringspremien som på alle andre forsikringer.

Kan utgjøre ekstra gode

Den lovpålagte plikten gjelder kun en standard yrkesskadedekning, men alle forsikringsselskapene tilbyr utvidede yrkesskadedekninger. Her er det mange varianter, men de vanligste går ut på at de ansatte er dekket på vei til og fra jobb, eller at det er dekning for varig medisinsk invaliditetsgrad fra første prosent.

Under ordinære dekninger må den ansatte ha en varig medisinsk invaliditetsgrad på minimum 15 % for å ha rett på menerstatning. Dette medfører at det under standarddekningene ikke gis menerstatning for mindre skader. Mange typiske yrkesskader gir nemlig ikke så høy varig medisinsk invaliditetsgrad som 15 %.

Arbeidsgivere oppfordres derfor til å utvide yrkesskadedekningen og kanskje er dette noe de ansatte bør diskutere på neste lønnssamtale. Ofte er merkostnadene for bedriften ganske små.

Yrkesksadeforsikring er arbeidsgovers ansvar - PersonskadeAdvokat1

Arbeidsgiver har ansvaret for å tegne forsikring for deg når du er på jobb. Dersom arbeidsgiver ikke har tegnet forsikring vil Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) dekke ditt økonomiske tap. Foto: Shutterstock

Valg av selskap

Arbeidsgiver står fritt til å velge i hvilket forsikringsselskap de vil tegne yrkesskadeforsikring. Prisene og servicen varierer, og her har ulike arbeidsgivere forskjellige behov.

I 2018 kom skrekkeksemplet som viser at hvilket selskap som velges i ytterste konsekvens kan få betydning.

I 2018 gikk selskapet Alpha Insurance konkurs. Mange norske bedrifter hadde tegnet yrkesskadeforsikringen sin her fordi de hadde gunstige priser.

Dette fikk enorme konsekvenser for de som hadde vært utsatt for en yrkesskade eller fått påvist yrkessykdom. Da selskapet gikk konkurs forsvant også forsikringsdekningen.

Dette resulterte i at ca. 400 skadelidte står uten lovpålagt dekning og dermed ingen mulighet til å få erstatning for det de har vært utsatt for. For den enkelte får dette stor økonomisk betydning, og innebærer en betydelig merbelastning i en allerede vanskelig situasjon.

Heldigvis går forsikringsselskap sjelden konkurs, og det jobbes nå med å få på plass ordninger som medfører at ingen vil falle mellom to stoler igjen. Det kan likevel være lurt som arbeidsgiver å se på mer en ren pris når forsikringene skal tegnes. Alle yrkesskadeforsikringer dekker den lovpålagte plikten, men de fleste arbeidsgivere er også opptatt av å sikre de ansatte på en så god måte som mulig, og det kan derfor være lurt å bruke litt tid på valg av selskap.

Mer aktuelt enn konkurs er servicenivå og saksbehandlingsrutiner. De ulike selskapene har ulik praksis og håndterer sakene på litt forskjellig måte. Her kan arbeidsgiver som kunde stille krav, og det kan være lurt å benytte jungeltelegrafen for å sjekke andres erfaringer før dere inngår avtale.

Når uhellet har vært ute

Vi i Personskadeadvokat1 jobber spesialisert med yrkesskadesaker. Er du påført en yrkesskade eller yrkessykdom anbefaler vi deg å ta kontakt for en gratis vurdering av din skadesak.

En del av den lovpålagte yrkesskadeforsikringen er dekning av nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand, og vi kan hjelpe deg med å sikre den erstatningen du faktisk har krav på.

Gratis vurdering av din sak.