Det er ikke alltid at politiet kan gå videre med en sak selv om det er begått en straffbar handling. Det kan skyldes at politiet ikke har nok bevis for hva som har skjedd, eller at gjerningspersonen er ukjent. Du kan likevel ha krav på erstatning fra staten hvis du er påført fysisk eller psykisk skade som følge av voldshandlingen.

Advokat Kristin Sande - Personskadeadvokat 1 AS

Advokat Kristin Sande mener mange ikke er godt nok kjent med voldsoffererstatningsordningen, og at mange av den grunn går glipp av betydelige erstatningssummer. Særlig i saker som blir henlagt ser hun altfor ofte at skadelidte unnlater å kreve erstatning fra staten. Foto. PersonskadeAdvokat1 AS

– Vår erfaring er at mange er ukjente med voldsoffererstatningsordningen, opplyser Sande. Hun bistår flere skadelidte i forbindelse med voldsoffererstatning. Manglende kjennskap til ordningen kommer særlig på spissen i tilfeller hvor straffesaken er henlagt. I disse sakene ser vi ofte at voldsofferet ikke får informasjon om at det er mulig å søke erstatning fra staten, forteller Sande. I tillegg kan en voldshendelse være svært belastende, og det kan føles ekstra vanskelig å sette seg inn i rettigheter og ordninger som finnes.

Det er Kontoret for voldsoffererstatning som behandler søknader om voldsoffererstatning. Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan som holder til i Vardø. Ifølge årsrapporten fra Kontoret for voldsoffererstatning mottok Kontoret 5158 nye søknader i 2017, og det ble utbetalt samlet kr. 378.319.816,- i erstatning.

Vilkår for erstatning

– Vilkårene for straff og erstatning er ulike, forteller Sande. Det er årsaken til at du kan ha krav på voldsoffererstatning selv om skadevolder ikke er straffet for handlingen. For å dømme noen til straff må det være bevist utover enhver rimelig tvil at skadevolder har utført en straffbar handling. Det stilles altså strenge krav for å ilegge straff.

Beviskravet for voldsoffererstatning er lavere. Da kreves det klar sannsynlighetsovervekt for at det har skjedd en straffbar handling. Den straffbare handlingen må krenke liv, helse eller frihet for at du kan kreve erstatning. Også etterlatte av voldsofferet kan kreve erstatning etter de samme vilkår. Kontoret foretar en egen vurdering av de bevisene som foreligger i saken.

I tillegg må de alminnelige vilkårene for erstatning være oppfylt. Det betyr at det må foreligge et økonomisk tap, og det må foreligge årsakssammenheng mellom hendelsen og tapet. Her er det nok at det foreligger vanlig sannsynlighetsvekt for at vilkårene er oppfylt. Det betyr at Kontoret skal legge til grunn det faktum som fremstår som mest sannsynlig.

Voldsoffererstatning - Krav på erstatning selv om saken er henlagt.

Selv om straffesaken blir henlagt så kan du har rett på erstatning. Staten sparer årlig millioner fordi mange ikke har god nok kjennskap til hva de har rett på. Foto: Shutterstock

Hva kan dekkes under voldsoffererstatningsordningen?

Gjennom voldsoffererstatningsordningen kan du få dekket ditt økonomisk tap som følge av handlingen. Dette omfatter blant annet tapt inntekt og utgifter til lege og annen behandling du har gjennomgått. Hvis klær eller andre gjenstander ble ødelagt som følge av voldshandlingen kan du kreve dette dekket.

Du kan også ha krav på oppreisning. Dette er en erstatningspost som skal kompensere for «tort og svie». Hvis du er påført varig og betydelig fysisk eller psykisk skade kan du i tillegg ha krav på ménerstatning. Disse erstatningspostene omtales ofte som ikke-økonomisk tap.

Vi i PersonskadeAdvokat1 jobber spesialisert med personskader, og har lang erfaring med å sikre våre klienter den erstatningen de har krav på. Vårt kontor bistår voldsofre over hele landet.

Hvis du lurer på om du kan ha krav på erstatning oppfordrer vi deg til å ta kontakt. Vi gir deg en gratis vurdering av din skadesak, og kan gi deg råd og veiledning i den videre prosessen.

Gratis vurdering av din sak.