Nærmer du deg pensjonsalder eller er delvis pensjonist og får en skade? Da bør du lese dette!

Advokat Kristine Haukedal har til stadighet klienter som nærmer seg pensjonsalder, men som har planer om å jobbe videre. Hun opplever at forsikringsselskapene i disse tilfellene ofte krever klarere bevis enn i andre saker, og i enkelte saker kan det oppleves som aldersdiskriminerende for den skadde.

Desto eldre en person er når man skader seg, jo større betydning vil det kunne få for størrelsen på erstatningen man får utbetalt av forsikringsselskapet.
Først og fremst kan alderen få betydning for beregningen av størrelsen på det fremtidige inntektstapet. Årsaken til dette er at forsikringsselskapene beregner at den skadelidte vil ha et inntektstap frem til alminnelig pensjonsalder. Etter dette legges det til grunn at man vil gå av med pensjon, og dermed ikke lenger vil ha et inntektstap. Desto nærmere man er pensjonsalder, desto mindre vil altså det ordinære inntektstapet bli.

MANGE ØNSKER Å JOBBE LENGER

I utgangspunktet er alminnelig pensjonsalder et naturlig skille, som for mange stemmer godt. Advokat i Personskadeadvokat1 Kristine Haukedal, forteller imidlertid at å holde seg strengt til pensjonsalderen, i mange tilfeller kan få urimelige utslag for den skadelidte.
– Vi ser at flere og flere jobber lenger i dag enn det som har vært vanlig tidligere, forteller hun. -Noen venter lenger med å gå av med pensjon, mens andre fortsetter med å jobbe ekstravakter eller i mindre stillinger, selv om man har gått av.

Hun forteller at hun stadig har klienter som nærmer seg pensjonsalder, men som har helt konkrete planer for å fortsette å stå delvis i jobb, også etter at de har gått av med pensjon. Dette er gjerne folk som har hatt god helse og som ikke føler seg klare til å tre helt ut av arbeidslivet. Mange ser på slik ekstrajobbing som en fin mulighet til å tjene litt ekstra penger, og til å holde kontakten med tidligere kollegaer.

-Det er ingen hemmelighet at dagens befolkning lever lenger og er i bedre form enn tidligere. Vår erfaring med forsikringsselskapene er likevel at man kun i helt spesielle tilfeller kan få dekket inntektstap noe lenger enn ordinær pensjonsalder, forteller Haukedal. Hun sier at selskapene ofte krever helt klare beviser for at man faktisk skulle jobbet lenger, for eksempel i form av en skriftlig avtale med arbeidsgiver. – De aller fleste har imidlertid ikke dette på skadetidspunktet, sier Haukedal. Årsaken til det er gjerne at man ikke inngår en skriftlig avtale om eventuelt nytt arbeidsforhold før man faktisk skal slutte i sin ordinære stilling. Mange har også bare muntlige avtaler med lederen sin om at man kan ringes for å tilbys ekstravakter ved behov.

Dagens befolkning er i bedre form og lever lenger enn tidligere. Mange velger også å jobbe helt eller delvis etter ordinær pensjonsalder. Slik sett kan det økonomiske tapet til en som blir skadet som nærmer seg pensjonsalder fort bli betydelig, noe som du kan lese mer om i denne artikkelen. Foto: Shutterstock.

-Jeg mener den strenge praksisen og kravene til skriftlig dokumentasjon er for firkantet, og at dette kan fremstå som aldersdiskriminering fra forsikringsselskapenes side, sier Haukedal. I for eksempel helse- og omsorgssektoren er det veldig vanlig at pensjonert helsepersonell tar på seg ekstravakter ved behov. – Dette mener hun at forsikringsselskapene må ta innover seg. -Det er helt klart at man må ta utgangspunkt i ordinær pensjonsalder, men etter min mening må man også akseptere at i dagens samfunn er eldre personer jevnt over ved betydelig bedre helse enn tidligere. Dette gjør at stadig flere velger å arbeide lenger. Mange er rett og slett ikke klare for å gi seg, og mange arbeidsplasser har stor nytte av denne typen arbeidskraft.

Haukedal viser til et eksempel hvor man har erkjent at befolkningen er ved bedre helse i dag, og gjort en endring. Norsk Pasientskadeerstatning har nemlig tidligere tilkjent erstatning for tapt hjemmearbeidsevne opp til 75 år. Fra 75 års alder har man ment at man uansett trenger hjelp til å klare seg i hjemmet. Denne aldersgrensen er nå oppjustert til 80 år, under henvisning til at folk generelt har bedre helsetilstand og funksjonsnivå i dag, enn man har hatt tidligere.

Haukedal mener at denne argumentasjonen også må få betydning når man beregner det fremtidige inntektstapet. Selv om utgangspunktet er at man går av ved pensjonsalder, så må man kunne foreta konkrete vurderinger av den enkelte skadelidtes helse før skaden, og hva slags arbeidsplass man arbeidet på, og se om det kan være riktig at man ville jobbet noe lenger. -Dersom det faktisk er tilfelle at man har planlagt å ta ekstravakter, så skal man jo ha erstatning for dette, sier Haukedal.

For en skadelidt som ikke kjenner til erstatningsreglene og derfor ikke vet hvordan man kan sannsynliggjøre sitt antatte økonomiske tap for selskapet, kan det ha stor betydning at man benytter seg av bistand fra advokater med kjennskap til fagområdet. En advokat som kjenner til rettsområdet vil kunne bistå med å fremme et godt begrunnet krav.

Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 22883060 for en gratis og uforpliktende prat om din sak, kontakt oss på e-post: post@personskadeadvokat1.no eller bruk vårt kontaktskjema.