Advokat Anders Foss har lang erfaring med å bistå skadelidte som har vært utsatt for personskader i forbindelse med bruk av hest. Ofte blir det alvorlige skader og store økonomiske tap, og da er det viktig å rådføre seg med advokat som jobber spesialisert med hesteskader. Vi tilbyr gratis vurdering av alle hesteulykker, og håper flere tar kontakt slik at vi kan undersøke om skadesak blir håndtert riktig, og at en får den erstatningen som en har krav på. Bilde: PersonskadeAdvokat1 AS

Statistikk viser at ca. 7400 personer behandles på legevakt eller sykehus i Danmark hvert år på grunn av rideulykker og en antar at det kan være lignende tall i Norge. Omkring 80 % av ulykkene skjer når man sitter på hesten, mens 20 % av ulykkene skjer ved håndtering og stell av hest.

I de fleste tilfeller så går det heldigvis bra, men et fall fra en hest har stort skadepotensiale, og i mange tilfeller får rytteren en alvorlig personskade, som i verste fall kan bli varig.

De færreste er imidlertid klar over at nærmest alle hesteulykker kan aktualisere en forsikringssak. Mange i hestemiljøet tar fallskader som en naturlig konsekvens av hestesporten, og lar være å melde inn ulykken til sitt forsikringsselskap. Flere har ikke tilstrekkelig oversikt over sine private forsikringer og er heller ikke kjent med hvilke rettigheter disse kan gi. En forsikringssak kan også oppleves som utfordrende og uforståelig, fordi mange er tilbake i salen før saksbehandlingen hos forsikringsselskapet har kommet i gang.

Manglende kunnskap om egne forsikringer, saksbehandling og erstatningsmuligheter gjør at mange ryttere går glipp av betydelige erstatningsbeløp, forteller advokat Anders Foss, som har arbeidet med erstatningssaker etter hesteulykker i mange år.

Hesteeier kan bli erstatningsansvarlig for rideulykker

I norsk rett er utgangspunktet at hesteeier skal erstatte den skade som hesten volder på en person, jf. skadeerstatningsloven § 1-5 nr. 1. Dette gjelder uansett om eier kan bebreides for skaden eller ikke. I praksis innebærer det at du som hesteeier er erstatningsansvarlig dersom din hestepasser påføres en personskade av din hest.

Det finnes likevel unntak fra hesteeier sitt ansvar i tilfeller hvor hestepasseren har medvirket eller akseptert risikoen for personskaden. Høyesterett har imidlertid fastslått at disse unntakene er snevre og at det skal mye til for at hesteeier slipper unna sitt erstatningansvar. I en Høyesterettsdom fra 2018 ble en rytter kastet av og pådro seg brudd i nakke-, bryst- og ryggvirvler. Ett av hovedspørsmålene i saken var om rytteren hadde akseptert risikoen for å bli kastet av hesten. Høyesterett erkjente at alle med ryttererfaring kjenner til risikoen for å falle av, men det kunne ikke likestilles med å akseptere enhver personskade som fører til et økonomisk tap. Forsikringsselskapet til hesteeieren ble derfor erstatningsansvarlig for ulykken.

Dommen viser viktigheten av at hesteeier forsikrer seg mot skader som hesten kan påføre. De fleste har en innboforsikring med ansvarsdekning som vil gjelde hvis hesten påfører en annen skade.

I tilfeller hvor hesteeier ikke er ansvarlig eller når man skades av sin egen hest, vil retten til erstatning avhenge av egne forsikringer. Det er derfor viktig å ha et bevisst forhold til hvilke forsikringer som kan gi rett til erstatning ved rideulykker, forteller erstatningsadvokat Foss.

20 % av alle ryttere blir hardt skadet i løpet av sin ridekarriere. De vanligste skadetypene ved rideulykker er muskel/seneskader, bruddskader, forstuinger, hodeskader og sårskader. Ved stell av hest så blir en oftest utsatt for spark og bitt, men også klemskader av hest er relativt vanlig. Bilde: Shutterstock

Hvilke forsikringer kan gi rett til erstatning ved rideulykker?

Erstatningsmuligheter og erstatningens størrelse avhenger av de konkrete omstendigheter ved rideulykken og dine private forsikringsordninger.

Eksempelvis er reiseforsikringen en aktuell forsikringsdekning ved rideulykker. Denne forsikringen inneholder ofte en ulykkesdekning som aktualiseres ved skade utenfor hjemmet. Man kan være omfattet av egen- eller samboer/foreldre sin reiseforsikring. I noen tilfeller har man også ulykkesforsikring via sin fagforening eller man kan være dekket av samboer/foreldre sin private ulykkesforsikring.

Foreldre har ofte tegnet en barneforsikring som kan aktualiseres inntil barnet fyller 26 år. Mange har også en utvidet forsikring som er tegnet av arbeidsgiver, som dekker fritidsulykker. I tillegg kan rideklubben og/eller rytterlisensen ha tegnet en eller flere ulykkesforsikringer som aktualiseres ved en rideulykke.

Besitter man flere ulykkesforsikringer kan disse vanligvis summeres og gi en økt erstatning. Eksempelvis kan det ligge en ulykkesdekning i foreldrenes reiseforsikring og en i rytterlisensen. I et slikt tilfelle bør man melde inn skaden til begge forsikringsselskapene.

De fleste forsikringsselskap har en meldefrist på 1-2 år etter skadehendelsen. Det anbefales derfor å melde inn skaden umiddelbart etter ulykken, selv om skaden senere viser seg å være forbigående. Hvis meldefristen er oversittet ser vi likevel at forsikringsselskapene i mange tilfeller utviser en viss fleksibilitet og behandler skadesaken likevel. Vi anbefaler derfor at du melder inn skaden selv om meldefristen skulle være oversittet.

Medforfatter og advokatfullmektig Julia Victoria Gerhardsen er dressurrytter og har tidligere vært på landslaget i dressur. Opp gjennom årene har hun sett mange i hestemiljøet som har blitt skadet, og hun tror mange av disse har gått glipp av store erstatningsbeløp. Bilde: PersonskadeAdvokat1 AS

Hva har du krav på?

Utgangspunktet er at skadelidte skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. Likevel vil erstatningens størrelse ofte variere i tråd med skadelidte sin forsikringsordning. Standard for de fleste ulykkesforsikringer er at menerstatning og merutgifter dekkes.

Menerstatningen er ment å dekke erstatning for tapt livsutfoldelse. Utmålingen er basert på medisinske vurderinger som innhentes enten fra forsikringsselskapets rådgivende lege eller spesialist som forsikringsselskapet velger. For å ha rett på menerstatning kreves det at skaden er «betydelig» og «varig». Det innebærer at man ikke kan vurdere denne erstatningsposten før skaden har stabilisert seg, og derfor kan det gå flere år før man har krav på menerstatning.

Også merutgifter som følge av ulykken kan en ha rett på å få erstatning for. Det betyr at utgifter til blant annet fysioterapeut, legeundersøkelser og reiser til/fra sykehuset skal erstattes. Man må være oppmerksom på at de fleste private ulykkesdekninger har et tak på erstatningssummen og ofte en tidsbegrensning på 2 år for merutgifter.

En utfordring ved rideulykker er ofte at merutgiftene er store for hesteeier. Dette fordi mange ryttere enten må sette bort eller få hjelp med hestene under egen rehabiliteringsfase. Dersom forsikringsvilkårene ikke eksplisitt fraskriver en slik utgift og utgiften ikke var til stede før skaden inntraff, skal forsikringsselskapet som utgangspunkt dekke merkostnaden.

For tilfeller der hesteeier er ansvarlig eller ved utvidede ulykkesforsikringer, har man også krav på dekning av inntektstap og hjemmearbeidstap. Det er som utgangspunkt differansen mellom hva en ville tjent med og uten rideulykken som skal erstattes, og mange kan få inntektstap på flere hundre tusen kroner årlig. Hjemmearbeidstapet fastsettes skjønnsmessig i hver enkelt sak.

Mange opplever en erstatningssak mot et stort forsikringsselskap som utfordrende. Det er i slike tilfeller viktig å være klar over at de fleste forsikringer inneholder dekning av utgifter til juridisk bistand, og at innboforsikringen som regel inneholder en rettshjelpsdekning på kr. 100 000, dersom det skulle oppstå en tvist med forsikringsselskapet. Er du usikker på om din rettshjelpsforsikring kan komme til anvendelse så bør du kontakte oss i PersonskadeAdvokat1 så vil vi kunne vurdere dette for deg helt gratis.

Huskeliste etter ulykke med hest

  1. Få oversikt over aktuelle forsikringer.
  2. Meld inn skaden hos alle aktuelle forsikringsselskap.
  3. Se om din innboforsikring eller øvrige forsikringer har en rettshjelpsdekning.
  4. Ta kontakt med spesialisert personskadeadvokat som kan gi deg råd og veiledning i den videre prosessen. PersonskadeAdvokat1 tilbyr for eksempel alltid gratis vurdering skadesaker forårsaket av hest.
  5. Følg opp ulykken med din fastlege jevnlig og eventuelt ditt NAV-kontor om nødvendig. En skadesak er avhengig av objektiv dokumentasjon for å bevise skadeforløpet og dine plager. Nedtegnelser i medisinske journaler blir ofte viktige i en etterfølgende erstatningssak.
  6. Ta vare på alle kvitteringer for utgifter i forbindelse med rideulykken.
  7. Hold forsikringssaken åpen inntil du er helt sikker på at smertene/plagene etter ulykken er borte.
  8. Dersom forsikringsselskapet foreslår vurdering av en legespesialist, kontakt en spesialisert personskadeadvokat for å forsikre deg om at legen anses som en kompetent og uavhengig spesialist. Vi i PersonskadeAdvokat1 har svært god kjennskap til hvilke spesialister, som bør benyttes og du bør derfor snakke med oss.
  9. La et spesialisert advokatfirma i personskade vurdere erstatningstilbudet du får fra forsikringsselskapet før du aksepterer et endelig oppgjør.

PersonskadeAdvokat1 arbeider spesialisert med personskade og har lang erfaring med å bistå klienter etter hesteulykker. Har du spørsmål om erstatning, forsikringer, spesialistvalg, saksbehandlingen, eller bare lurer du på om din sak blir riktig håndtert av forsikringsselskapet oppfordres du til å ta kontakt med en av våre advokater, gjerne på telefon 22 88 30 60 allerede i dag. PersonskadeAdvokat1 tilbyr gratis vurdering av alle skadesaker og vi håper at du tar kontakt med oss, slik at vi kan se nærmere på om du får det du har rett på.